Newslettery

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

  PromoNews

  Výběr toho nejzajímavějšího za posledních 14 dní do vaší emailové schránky.

  2x měsíčně

  PromoDay

  Přehled nejnovějších článků. Každý pracovní den do vaší schránky.

  5x týdně

  Představujeme vám

  Výběr z těch nejzajímavějších rozhovorů s představiteli veřejné správy.

  1x měsíčně

  Akce

  Přehled nadcházejících konferencí, soutěží, školení na následující měsíc.

  1x měsíčně

  Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

  Akce

  Pozvánka na konferenci: Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě

  V dnech 14. až 16. září 2022 proběhne v Brně konference pořádaná Týmem Aliaves & Co. a Klubem personalistů na téma Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě.

   

  Vážené dámy, vážení pánové,

  dovolujeme si Vás pozvat na 10. ročník konference „Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě“, která se koná ve dnech 14.-16. září 2022 (středa až pátek).

  Po několika letech se se slavnostním zahájením konference vracíme na Magistrát města Brna, do Zastupitelského sálu Nové radnice.

  Druhý den bude z důvodu konání paralelních sekcí v konferenčních prostorech čtyřhvězdičkového hotelu – Hotel International Brno, Husova 16/2000. Třetí den se v plénu vrátíme do krásného historického sálu Nové radnice. Stejně jako v roce předešlém bude konference vysílána také online.

  V rámci druhého dne konference bude opět sekce státní služby, nad kterou převzal odbornou garanci prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., náměstek ministra vnitra pro státní službu.

  V sekci státní služby především vystoupí dva soudci Nejvyššího správního soudu – předseda senátu JUDr. Petr Mikeš, Ph.D. a předsedkyně senátu Mgr. Ing. Veronika Juřičková, která byla i soudkyní zpravodajkou u rozhodnutí NSS ze dne 8. prosince 2021, sp. zn. 6 Ads 315/2020, který se týkal možnosti převedení státního zaměstnance z důvodu změny systemizace ze služebního místa představeného na služební místo „řadového“ státního zaměstnance včetně snížení jeho platové třídy.

  V rámci svých vystoupení budou hovořit o níže uvedené problematice:

  Posouzení a způsob vyhledání vhodných služebních míst v případě odvolání státního zaměstnance ze služebního místa představeného v důsledku přijaté systemizace:

  *Jaké služební místo je vhodné pro státního zaměstnance, který byl v důsledku systemizace nebo její změny odvolán ze služebního místa představeného (náměstka pro řízení sekce, ředitele odboru, vedoucího oddělení)?

  *Musí nové služební místo zcela odpovídat předchozímu? Anebo je dostačující, když se nové služební místo blíží místu předchozímu co do vykonávaných činností?

  *Je-li volné místo představeného a není na něj vyhlášeno výběrové řízení, musí být státnímu zaměstnanci, který byl v důsledku systemizace odvolán ze služebního místa představeného, nabídnuto?

  *Lze státního zaměstnance převést i na nižší služební místo?

  *Lze státního zaměstnance ze služebního místa představeného převést na služební místo „řadového“ státního zaměstnance?

  *Musí být toto nové služební místo ve stejné platové třídě jako předchozí služební místo?

  *A co když je jediným volným služebním místem v rámci téhož služebního úřadu místo, na které je již vyhlášeno výběrové řízení? Je to důvodem pro zrušení již vyhlášeného výběrového řízení?

  *Je povinen služební orgán předem se státním zaměstnancem konzultovat výběr konkrétního služebního místa, na které má být převeden?

  * Je nutné pro státního zaměstnance, který byl v důsledku systemizace nebo její změny odvolán ze služebního místa představeného, nejprve vyhledat vhodné volné služební místo, nebo rovnou zařadit mimo výkon služby?

  Snížení osobního příplatku v souvislosti s převedením na nižší služební místo v důsledku systemizace:

  *Lze původně přiznaný osobní příplatek v souvislosti s převedením na jiné „nižší“ služební místo snížit? (pro státního zaměstnance, který byl v důsledku systemizace nebo její změny odvolán ze služebního místa představeného)

  *Lze původně přiznaný osobní příplatek, který státní zaměstnanec pobíral na služebním místě, jež bylo v důsledku přijaté systemizace zrušeno, v souvislosti s převedením na nižší služební místo, snížit (např. s ohledem na snížení rozsahu vykonávaných správních činností) ?

  *Co když je původně přiznaný osobní příplatek vyšší než osobní příplatky ostatních státních zaměstnanců na pozicích shodných s novým služebním místem, kteří navíc dosáhli i stejného služebního hodnocení jako převedený státní zaměstnanec na svém původním služebním místě představeného? Lze mu původně sjednaný osobní příplatek, který měl na služebním místě představeného, snížit na shodnou úroveň s těmito „řadovými“ státními zaměstnanci?

  Snížení platové třídy v souvislosti s převedením na nižší služební místo v důsledku systemizace

  *„Při převedení státního zaměstnance na jiné služební místo, k němuž dochází v důsledku jeho odvolání ze služebního místa představeného, nestanoví znění § 61 ani jiného ustanovení zákona o státní službě povinnost jej zařadit do stejné platové třídy nebo jen o jednu třídu níže, ani přihlížet k jeho dosavadnímu služebnímu zařazení na nejvyšších stupních hierarchie služebního úřadu. Služební orgán tak může státního zaměstnance při převedení na méně kvalifikované služební místo, k němuž dochází v důsledku jeho odvolání ze služebního místa představeného, zařadit do nižší platové třídy odpovídající náplni činnosti nového služebního místa, která zároveň odpovídá jeho dosaženému vzdělání podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě (vzdělání v magisterskému studijnímu programu tak odpovídá 12. až 16. platová třída)

  Kritérium vhodnosti služebního místa v souvislosti s převedením státního zaměstnance na jiné služební místo podle § 61 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě

  *„Správní soudy mohou zkoumat důvody, účelnost, vhodnost a další věcné parametry zvolené organizační struktury jen ve výjimečných případech, například v souvislosti s konkrétními a vážnými pochybnostmi vyvolávajícími podezření, že zvolená organizační struktura či její změna má v rozporu se zněním § 2 odst. 3 zákona o vojácích z povolání sloužit k šikaně či diskriminaci a ve skutečnosti nemá žádný rozumný důvod. Je nutné vycházet obdobně ze závěrů vyplývajících z pracovněprávní judikatury, podle níž je možné se zabývat okolnostmi organizačního opatření přijatého zaměstnavatelem až v rámci řízení o neplatnosti výpovědi zaměstnanci z pracovního poměru. V něm je přitom možné přezkoumávat například to, jestli rozhodnutí o organizační struktuře bylo přijato příslušným orgánem (srov. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 2002, sp. zn. 21 Cdo 1105/2001, a ze dne 20. 11. 2012, sp. zn. 21 Cdo 4521/2011, č. 23/2013 Sb. NS). Dále lze posuzovat, zda organizační opatření sledovalo změnu úkolů zaměstnavatele, technického vybavení, snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo jinou organizační změnu, pomocí níž měl být regulován počet zaměstnanců a jejich kvalifikační složení tak, aby zaměstnavatel nadále zaměstnával jen takový počet zaměstnanců a v takovém kvalifikačním složení, jaké odpovídá jeho potřebám, nebo zda podle svého obsahu nebo účelu ve skutečnosti od počátku sledovalo jiné než deklarované cíle (srov. např. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2004, sp. zn. 21 Cdo 2204/2003, č. 54/2005 Sb. NS, ze dne 8. 12. 2009, sp. zn. 21 Cdo 4999/2008, ze dne 24. 1. 2013, sp. zn. 21 Cdo 444/2012, či ze dne 24. 9. 2014, sp. zn. 21 Cdo 3195/2013). Není žádný důvod k širšímu rozsahu přezkumu systemizace a organizační struktury služebního úřadu jako závazných podkladů pro rozhodnutí ve věcech státní služby, než jak jej vymezila shora citovaná judikatura ve vztahu k organizačním změnám vedoucím k příslušným personálním opatřením podle zákona o vojácích z povolání a v pracovněprávních vztazích.“

  Snížení platové třídy v důsledku změny služebního místa (nikoli v důsledku zrušení služebního místa z důvodu změny systemizace)

  *V čem spočívá rozdíl mezi změnou služebního místa a zánikem služebního místa? Ke snížení platové třídy bez souhlasu zaměstnance v důsledku systemizace totiž může dojít jen v souvislosti se zánikem služebního místa a s převedením na jiné služební místo, nikoliv pro formální úpravy tohoto místa.

  *Lze státnímu zaměstnanci, který se převádí na jiné služební místo snížit platovou třídu bez jeho souhlasu, když na základě přijaté systemizace nedošlo k zániku jeho služebního místa, ale jen ke změně tohoto služebního místa (resp. ke změně náplně)?

  Neplacené volno státnímu zaměstnanci na služebním místě řadového zaměstnanci a na služebním místě představeného

  *Za splnění jakých podmínek se musí udělit?

  *Je rozdíl při posuzování podmínek pro udělení, zda se jedná o státního zaměstnance na služebním místě řadového zaměstnanci a na služebním místě představeného?

  Státní zaměstnanec byl v důsledku systemizace nebo její změny odvolán ze služebního místa představeného. Místo toho aby mu bylo vyhledáno vhodné volné služební místo, na které by mohl být převeden, byl rovnou zařazen mimo výkon služby z organizačních důvodů

  *Je tento postup možný? – když služební orgán se vůbec nenamáhá vyhledat dotyčnému státnímu zaměstnanci vhodné volné služební místo a namísto toho ho rovnou zařadí mimo výkon služby

   

  Kromě soudců NSS nám v sekci státní služby ještě vystoupí:

  prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., náměstek ministra vnitra pro státní službu, Ministerstvo vnitra ČR

  Téma: Vztah politické a úřednické linie ve služebních úřadech – jakým způsobem by se měly navzájem ovlivňovat

  RNDr. Josef Postránecký, státní tajemník, Ministerstvo vnitra ČR

  Téma: Zkušenosti z aplikace vybraných institutů státní služby při řešení specifických a časově omezených úkolů

  JUDr. Simeona Zikmundová, LL.M., státní tajemnice, Ministerstvo životního prostředí ČR

  Téma: Jak velký je problém správní řád ve státní službě

  Mgr. Iveta Chmielová Dalajková

  Téma: Rušení agend ve státní službě aneb jak není možné zastupovat představeného ze služebního místa ve zcela jiném útvaru služebního úřadu s cílem obejít výběrové řízení

   

  Na plénu prvního dne (14. září) pak vystoupí:

  doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D., soudce Ústavního soudu ČR

  Téma: Aktuální judikatura k zákonu č. 106 v rozhodovací praxi Ústavního soudu

  Mgr. Pavel Fischer, senátor, absolvent Ecole Nationale d´Administration (E.N.A.)

  Téma: bude doplněno

  Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svaz a viceprezident European Trade Union Confederation

  Téma: Aktuální pohled ČMKOS  na situaci ve veřejné správě a službách

  JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

  Téma: Aktuální praxe ÚOHS v oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a koordinace veřejné podpory

  Mgr. Dana Roučková, náměstkyně pro řízení sekce legislativy, Ministerstvo práce a sociálních věcí Téma: Zákoník práce – aktuální novelizace a výhled do roku 2023

  Mgr. Zdeněk Zajíček, poradce premiéra Petra Fialy pro digitalizaci a digitální transformaci, viceprezident Hospodářské komory ČR a prezident ICT Unie

  JUDr. Jakub Chromý, Ph.D. MBA, státní zástupce odboru mimořádných opravných prostředků Nejvyššího státního zastupitelství ČR

  Téma: Nový pohled na trestnou činnost v pracovním prostředí státních zaměstnanců a úředníků (Když bílé límečky vraždí a změní se v červené. Státní zastupitelství č. 2/2020, Kriminalita růžových límečků po česku. Státní zastupitelství č. 5/2019, tzv. firemní psychopati v kriminální perspektivě. Státní zastupitelství č. 6/2018, Násilí na pracovišti. Charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní souvislosti)

   

  Na plénu třetího dne (16. září) pak vystoupí:

  JUDr. Adam Furek, vedoucí oddělení legislativně právního, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, Ministerstvo vnitra ČR

  Téma: Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., které informace musí být žadateli poskytnuty – příklady z praxe

  Mgr. Jakub Joklík, vedoucí oddělení metodiky dozoru, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, Ministerstvo vnitra ČR

  Téma: Sbírka právních předpisů ÚSC a některých správních úřadů

  MUDr. František Koukolík, DrSC., významný český neuropatolog, autor níže uvedených knih, učebnic a monografií

  Téma: „Jak zvládat pracovní stres a jak komunikovat?

   

  *František Koukolík, Jana Drtilová: Odlišné dítě. Vyšehrad, Praha 1994.

  *František Koukolík: Mozek a jeho duše, Praha, Makropulos 1995 (2. vydání Galén Praha 1997, 3. přepracované a rozšířené vydá

  ní Galén, Praha 2005)

  *František Koukolík: Vybrané přednášky o vztahu mozku a chování, Praha, Karolinum 1995

  *František Koukolík, Jana Drtilová: Vzpoura deprivantů: o špatných lidech, skupinové hlouposti a uchvácené moci, Praha, Makropulos 1996

  *František Koukolík: O nemocech a lidech, Praha, Makropulos 1998

  *František Koukolík: Machiaveliánská inteligence: eseje ze třetí kultury v roce 2000, Praha, Makropulos 1999

  *František Koukolík: Lidský mozek: funkční systémy, normy a poruchy, Praha, Portál 2000 (2. aktualizované a rozšířené vydání 2002)

  *František Koukolík, Jana Drtilová: Život s deprivanty I (Zlo na každý den), Praha, Galén 2001

  *František Koukolík, Jana Drtilová: Život s deprivanty II (Základy stupidologie), Praha, Galén 2002

  *František Koukolík: Já (O vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování), Praha, Karolinum 2003

  *Roman Jirák, František Koukolík: Demence: neurobiologie, klinický obraz, terapie, Praha, Galén 2004

  *Lucie Motlová, František Koukolík: Schizofrenie: neurobiologie, klinický obraz, terapie, Praha, Galén 2005

  *František Koukolík: O vztahu lidského mozku a chování: strukturální a funkční podklady některých neuropsychiatrických chorob, Praha, Karolinum 1997

  *František Koukolík, Roman Jirák: Alzheimerova nemoc a další demence, Praha, Grada 1998

  *František Koukolík, Roman Jirák: Diagnostika a léčení syndromu demence, Praha, Grada 1999

  *Lidský mozek. Funkční systémy. Norma a poruchy. Portál, 2000, 359 s. – Oceněno cenou nadace Janssen v r. 2001.

  *Lidský mozek. Funkční systémy. Norma a poruchy. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Portál, Praha 2002

   

  Doprovodný kulturní program se bude konat dne 15. září 2022:

  *komentovaná prohlídka vily Stiassni

  *komentovaná prohlídka vily Jurkovič

  *komentovaná prohlídka vily Tugendhat

  *komentovaná prohlídka vily Löw Beer

  *další část doprovodného programu se ještě připravuje

   

  V rámci konference budou i dva společenské večery:

  14. září 2022

  Slavnostní večer s hudebním vystoupením houslistky Julie Svěcené

  Posezení ve Stopkově pivnici (Česká 5, Brno)

  15. září 2022

  Společenský večer s cimbálovou muzikou

   

  Poplatek za účast na konferenci je stanoven na 12.490 Kč bez DPH, přičemž tato cena zahrnuje:

  * účast na odborném programu konference ve dnech 14.09.2021 až 16. 09. 2022

  * občerstvení po všechny tři konferenční dny

  * účast na dvou společenských večerech dne 14.09.2022 a 15.09.2022

  * účast na kulturním programu dne 15.09.2022 od 16.00 do 18.00 h

   

  Konference bude vysílána také online. Cena online vysílání konference je 8.990 Kč, bez DPH.

   

  Ubytování si každý účastník zajišťuje a hradí sám.

  Doporučujeme zajistit si ubytování v hotelu International Brno – z důvodu jeho obsazenosti je nutné zajistit co nejdříve (hotel má volných jen posledních 15 pokojů, a proto nám vyšel vstříc a posunul naši rezervaci do 20. července)

  Účastníci konference dostanou zvýhodněnou cenu (slevu), pokud nahlásí při rezervaci heslo „Klub personalistů“.

  Platba bude probíhat na recepci hotelu hotově nebo kartou.

   

  Další informace naleznete na webových stránkách konference: https://www.konference-kp.cz/program

  Přihlásit se můžete zde.  

  Těšíme se na Vás

  Tým Aliaves & Co. a.s. a Klub personalistů o.p.s.

  Nejčtenější kategorie
  Chytré město
  380
  Energetika
  399
  IT
  271
  Dotace a Finance
  1182
  Odpady
  210

  Nezmeškejte žádné informace!

  Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze