Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Chytré městoMěsto pro byznysRozhovory

Podporujeme podnikavost

Agentura CzechInvest získává investory a zaměřuje se i na start-upy
Podnikatele propojujeme jak s vládním, tak se soukromým sektorem, říká Milan Kavka, ředitel regionální kanceláře CzechInvestu pro Plzeňský kraj. Ten je třetím největším v České republice, patří ale k méně lidnatým. Podle údajů Českého statistického úřadu zaujímá z hlediska počtu obyvatel až deváté místo. V kraji však dlouhodobě panuje jedna z nejnižších nezaměstnaností u nás i v Evropské unii.

Jak byste charakterizoval Plzeňský kraj z pohledu podnikatelských příležitostí?

Výborným předpokladem pro úspěšné podnikání je kombinace strategické polohy, bohaté průmyslové tradice, dostupného vzdělání všech stupňů a celkově kvalitní infrastruktury. Z širší perspektivy považuji za přínos také stále více se rozvíjející sektor cestovního ruchu, který je zastoupen zejména v exponovaných lokalitách v kraji, například v Národním parku Šumava nebo v Českém lese.

Jaké jsou podle vás slabší stránky?

Za slabší stránky bych označil nedostatečně rozvinutou dopravní infrastrukturu a nedostatek kvalifikované pracovní síly. To bychom však mohli zmínit ve všech krajích, neboť příznivý vývoj ekonomiky, který až donedávna trval, s sebou nese neustálou potřebu rozšiřování technické infrastruktury. V CzechInvestu se snažíme pracovat jak s přednostmi, tak s nedostatky daných míst a ukazovat ať už českým, tak i zahraničním podnikatelům a investorům nejvhodnější místa k rozvoji jejich byznysu.

A co podmínky pro investory?

Silnou konkurenční výhodou je bezesporu poloha v blízkosti jedné z nejsilnějších ekonomik světa – Německa. Té si kraj nejen považuje, ale věřím, že z ní i úspěšně čerpá. Dále bych zmínil průmyslovou tradici, která je v Plzeňském kraji zastoupena mnoha společnostmi světového významu. Historicky nejznámější podniky, které staví dnes už na světové tradici, jsou to firmy, jež vznikly z bývalých Škodových závodů nebo například Plzeňský Prazdroj. Průmysl v kraji je také pozitivně spojován s vysokou kvalitou technického vzdělávání. V neposlední řadě je ideální kombinací pro investory dálnice D5 společně s výbornou dostupností blízkých průmyslových zón či parků.

Na co se v současnosti vaše kancelář soustřeďuje?

Podobně jako ve ostatních odvětvích naši činnost značně ovlivňuje koronavirová pandemie, a proto společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu uvádíme do praxe některé programy na podporu podnikatelů. Dlouhodobě se také zaměřujeme na diverzifikaci struktury průmyslu v regionu, například investicemi do sektoru tzv. sdílených podnikových služeb. V praxi se jedná především o podporu firem, které se zabývají výrobou generující vyšší přidanou hodnotu. Dále bych zmínil podporu místních firem a spolupráci s regionálními partnery na rozvoji začínajících inovativních firem.

Jak vypadá situace na Plzeňsku z hlediska dopadů koronakrize na podnikatele?

Ve spolupráci s Paktem zaměstnanosti Plzeňského kraje jsme na konci dubna 2020 uskutečnili dotazníkové šetření. Naším cílem bylo zjistit, jakým způsobem krize podniky ovlivnila. Nejzávažnějším problémem, který firmy vnímaly a který postihoval většinu (68 %) oslovených podniků v kraji, je významný pokles poptávky po výrobcích a službách. Aktuální situace na trhu práce však naznačuje, že prozatím nedochází k masivnímu propouštění zaměstnanců či uzavírání společností.

Jak pomáháte podnikatelům, které zasáhla krize?

Snažíme se především pomáhat podnikatelům v kraji, aby měli přehled o nově vzniklých programech podpory. Pořádáme webináře, kde zájemcům radíme, jak překonat případné administrativní překážky. Účastnili jsme se také zpracovávání poptávek a nabídek v rámci platformy Spojujemecesko.cz, která propojuje organizace zapojené do boje proti koronaviru. Zároveň zde agentura CzechInvest pravidelně aktualizuje seznam certifikovaných výrobců ochranných prostředků. Společně s MPO jsme se podíleli jako operátoři na chodu linky pro podnikatele a pomáhali při kontrole žádostí o zvýhodněné záruky od Českomoravské záruční a rozvojové banky. Momentálně zpracováváme žádosti v programu COVID – Nájemné.

Co může CzechInvest podnikatelům konkrétně nabídnout?

Malým, středním i velkým podnikům poskytujeme poradenství ohledně veřejné podpory a Strukturálních fondů Evropské unie. Snažíme se, aby měli podnikatelé přehled o dotacích, ale také o kompenzačních programech, které vznikly v důsledku koronakrize. Dále poskytujeme poradenství při investování do vědecko-výzkumných aktivit. Prostřednictvím jednotlivých akcí podnikatele propojujeme jak s vládním, tak se soukromým sektorem. Vybíráme pro ně vhodné lokality z databáze podnikatelských nemovitostí a brownfieldů, pomáháme také nacházet vhodné dodavatele v rámci regionu.

Zaměřujete se také na pomoc obcím s rozšířenou působností při hledání investorů a potencionálních partnerů?

Pracovníci regionálních kanceláří provádějí pravidelně tzv. pasportizaci podnikatelského prostředí. Jejím cílem je získat za pomoci hloubkových rozhovorů i socioekonomických a demografických statistik unikátní data o podnikání a investicích v každém regionu České republiky. V roce 2019 jsme se zaměřili na všechny obce s pověřeným obecným úřadem v Plzeňském kraji. Pomocí rozhovorů se starosty jsme popsali podnikatelská specifika jednotlivých míst. Dotazujeme se například na stav technické infrastruktury pro podnikání či možnosti revitalizace brownfieldů v kraji. Také nás zajímají firmy a jejich potřeby. Hlavním cílem těchto aktivit je, v případě zájmu obce, pomoci při hledání a umístění vhodného investora do regionu s respektem k místním ekonomickým specifikům či podpora již zavedených místních společností.

Můžete uvést příklady investorů, které se CzechInvestu podařilo přivést do Plzeňského kraje?

Mezi významné společnosti, které za poslední období rozšířily své působení na území Plzeňského kraje, patří společnost Konplan zabývající se vývojem konstrukcí, polská firma CAN-PACK, či tuzemská společnost EvoBus Česká republika. Aktivity CzechInvestu je nutné vnímat nejenom z pohledu podpory přílivu přímých zahraničních investic, podporujeme také již zasídlené společnosti, kterým se daří úspěšně růst a expandovat. Uvést můžeme například Škodu Transportation, která v Plzni rozšiřuje zázemí, investuje zde více než 800 milionů korun a přijme přes tisíc nových zaměstnanců.

Pochází z Plzeňského kraje nějaké zajímavé start-upy, kterým CzechInvest pomohl?

Plzeňský kraj úspěšně drží krok s ostatními regiony. Dlouhodobé podpůrné aktivity CzechInvestu, Plzeňského kraje či města Plzně včetně jejich příspěvkových organizací nesou své výsledky. Projektů je celá řada. Můžu zmínit například start-up Retailys, jehož zakladatel Petr Heller vymyslel online platformu, která pomáhá podnikatelům prodávat na světových tržištích, jakými jsou například Amazon či eBay. Firma se s CzechInvestem účastnila tříměsíčního projektu CzechAccelerator v Singapuru, kde později založila také vlastní pobočku. Dalším úspěšným start-upem je Actijoy, která vyrábí chytré trackovací zařízení pro psy. S CzechInvestem se firma účastnila světových veletrhů CES Las Vegas nebo TechCrunch Disrupt. Se svým produktem uspěla ve všech koutech světa a získala investici 25 milionů od VAFO Praha. Světu o sobě dala vědět i komiksová platforma Nanits Universe. Ta se s CzechInvestem účastnila tříměsíčního programu CzechAccelerator v Silicon Valley a konference TechCrunch Disrupt v San Francisku. V neposlední řadě můžeme zmínit také inovativní firmu CIE Development, která se zabývá průmyslovým inženýrstvím nebo například virtuální realitou a v současnosti je v programu CzechInvestu s názvem CzechStarter.

Spolupracujete s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje?

S Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje úspěšně spolupracujeme mnoho let. Historicky jsme řešili především technickou infrastrukturu. Regionální rozvojová agentura se úspěšně podílela na vzniku celorepublikově významného městského industriálního parku Plzeň Borská pole. V současnosti se podílíme na tvorbě Regionální inovační strategie Plzeňského kraje a souvisejících tématech podpory výzkumu, vývoje a inovací v regionu.

S inkubátorem DEPO2015, jehož cílem je mimo jiné podpora kreativních průmyslů, jste organizovali společné aktivity. Můžete nám je přiblížit?

S DEPO2015 jsme spolupracovali na několika větších akcích. Jedna z nich se přímo týkala kreativních průmyslů – v roce 2018 jsme zde uspořádali národní kolo mezinárodní soutěže Creative Business Cup. Deset vybraných inovativních společností z oblasti kreativních průmyslů se pokusilo zaujmout odbornou porotu krátkým vystoupením ve formě tzv. pitche. O rok dříve jsme s DEPO2015 uspořádali startupový event START-UP SHOW, který měl za cíl podpořit lokální komunitu podnikavců a začínajících podnikatelů.

Podílí se na úsilí CzechInvestu v kraji také Západočeská univerzita v Plzni?

Se Západočeskou univerzitou v Plzni spolupracujeme na úrovni vedení jednotlivých fakult či rektorátu. Zajímavou aktivitou, kterou iniciovali sami studenti, je univerzitní podnikatelský klub fungující pod značkou BoostUp ZČU. Společnými silami se tak snažíme podporovat podnikavost a podnikatelské projekty studentů v nejranějších fázích rozvoje. Výsledkem spolupráce bylo také uspořádání loňské BoostUp night, kde CzechInvest figuroval jako partner a člen poroty.

Jak se daří spolupracovat se samosprávou, s krajským úřadem?

Krajský úřad Plzeňského kraje i město Plzeň jsou našimi dlouhodobými partnery. Lokalizace investic, mapování technické infrastruktury či tvorba strategických rozvojových dokumentů se bez úzké spolupráce a konzultací všech zainteresovaných subjektů jednoduše neobejde. Pravidelně se také účastníme tematických pracovních skupin a komisí. Naše spolupráce se rozšířila i do dalších odvětví, v září 2020 se například společně s městem podílíme na soutěži NEJinovátor města Plzně 2019.

Jakými dalšími tématy se v současnosti zabýváte?

Kromě zmiňované pomoci podnikatelům v boji s následky koronavirové pandemie bych zmínil také téma digitalizace. Již v minulosti jsme vzdělávali podnikatele na akci Boost with Facebook, kde se mohli dozvědět, jak efektivně využívat tuto sociální síť ve svém byznysu.

Jaké další akce v současnosti připravujete?

V říjnu 2020 pořádáme Grow with Google se stejnojmennou společností, která je zaměřena na zlepšení digitálních dovedností účastníků. V listopadu 2020 pak připravujeme akci HR Point, určenou pro personalisty v kraji, kde mohou diskutovat a sdílet zkušenosti se změnami, které přinesla pandemie koronaviru. Tématy bude například práce z domova nebo nová zdravotnická opatření.

Na co se chcete zaměřit do budoucna?

V duchu strategie agentury CzechInvest, Inovační strategie České republiky a Regionální inovační strategie Plzeňského kraje budeme cílit naše aktivity především na podporu a rozvoj inovativního podnikání. S ním úzce souvisí například proměna marketingového obrazu kraje. Usilujeme o to, aby bylo území vnímáno jako jedno velké inovační centrum se širokým spektrem příležitostí pro inovativní firmy, ať už start-upy nebo spinoffy. Chceme, aby do kraje přicházely firmy, které nejenom vytvářejí pracovní místa, ale i hodnoty, které pomáhají zlepšovat život místním obyvatelům.

 

Zuzana Pacinová

Štítky
Nejčtenější kategorie
Chytré město
454
Energetika
530
IT
397
Dotace a Finance
1403
Odpady
257

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze