Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Chytré město

Radon na pracovištích

Atomový zákon a jak se ochránit před ionizujícím zářením

Zdraví zaměstnanců a dodržování vhodných pracovních podmínek je samozřejmou součástí pracovněprávních vztahů. Je tu ale i problematika ochrany pracovníků před působením radonu, radioaktivního plynu, který je druhým nejčastějším rizikovým faktorem po kouření přispívajícím ke vzniku rakoviny plic. Do budov se radon dostává pronikáním z podloží, pokud nejsou proti němu budovy chráněny.

Ochrana budov proti radonu je v našich právních předpisech zakotvena od 28. 2. 1991, přičemž budovy postavené před tímto datem nejsou proti jeho pronikání chráněny a radon se zde může vyskytovat jak v bytech, tak na pracovištích ve zvýšené míře. Hojnější výskyt radonu je v ČR poměrně častý, ale z hlediska území ČR je nerovnoměrný v závislosti na geologickém podloží. Snaha o zlepšení ochrany pracovníků před působením radonu na pracovištích je důvodem nové právní úpravy v této oblasti.

Požadavky pro pracovní podmínky na pracovištích, na nichž mohou být pracovníci vystaveni zvýšenému ozáření z radonu, stanoví § 96 a 97 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, a upřesňuje je vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, v § 92–95 a příloze č. 25. Mezi tato pracoviště mohou patřit i ta, která jsou zřizována obcemi, městy či kraji.

Za pracoviště, kde může dojít ke zvýšenému ozáření radonem, se považují:

a) pracoviště v podzemí (např. dílny, restaurační zařízení, obchody a jiné provozovny v podzemí, veřejnosti zpřístupněné prohlídkové trasy v podzemí, podzemní laboratoře, sklady a jiná pracoviště v podzemí, kolektory),

b) pracoviště, na nichž je čerpáním, shromažďováním nebo jiným obdobným způsobem nakládáno s vodou z podzemního zdroje (zejména čerpací stanice, lázeňská zařízení, stáčírny, úpravny vody či vodojemy),

c) pracoviště umístěná v podzemním nebo prvním nadzemním podlaží budovy (např. kanceláře, úřady, ordinace, obchody, knihovny, dílny).

Pracoviště uvedená pod písmenem c) byla mezi povinná pracoviště zařazena nově, a to až od 1. 1. 2018. Jedná se o pracoviště se zvýšenou pravděpodobností pronikání radonu z podloží, tedy o pracoviště

• umístěná v budově v podzemním či prvním nadzemním podlaží, tedy v kontaktu s podložím, a postavená v době, kdy budovy ještě nebyly povinně chráněny proti pronikání radonu z podloží, tj. před 28. 2. 1991,

• na katastrálním území obce uvedené v seznamu v příloze č. 25 vyhlášky. Seznam uvádí více než 600 obcí, jejichž geologické podloží způsobuje na pracovištích vyšší než 30% pravděpodobnost překročení referenční úrovně.

Bližší podrobnosti uvádí příloha č. 25 vyhlášky.

Abychom mohli objektivně posoudit přijatelné riziko inhalace radonu na pracovišti, je stanovena takzvaná referenční úroveň 300 Bq/m 3 pro průměrnou objemovou aktivitu radonu (vztahuje se na obvyklou pracovní dobu 2 000 hodin za 12 měsíců). Radon je bezbarvý plyn bez zápachu, proto jedinou možností, jak ověřit míru jeho výskytu na pracovišti, je měření jeho objemové aktivity v ovzduší pracoviště k posouzení, zda je, nebo není překročena stanovená referenční úroveň. Pokud je tato hodnota dodržena, lze zjednodušeně konstatovat, že ozáření je společensky přijatelné a bezpečné.

Rozsah a opakování měření na pracovišti jsou odstupňovány podle závažnosti zjištěných výsledků. Pokud referenční hodnota překročena není, situace na pracovišti se považuje za vyhovující, v opačném případě se měření opakuje a z jeho výsledků jsou stanoveny efektivní dávky (tj. velikosti ozáření) pro jednotlivé pracovníky. Podle velikosti ozáření se na pracovišti přijímají přiměřená opatření ke snížení ozáření. Cílem tohoto odstupňovaného přístupu je snížit velikost ozáření pracovníků na pracovištích s radonem na stejnou úroveň, jakou požaduje atomový zákon pro pracovníky, kteří pracují se zdroji ionizujícího záření záměrně, např. ve zdravotnictví nebo v průmyslu.

K povinnostem provozovatele pracoviště podle atomového zákona patří kromě povinnosti informovat o provozování pracoviště Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) zajistit měření za účelem stanovení efektivní dávky pracovníka na pracovišti a v případě potřeby přijmout přiměřená opatření na snížení ozáření pracovníků radonem. Pracovníci musí být informováni o výsledcích měření na pracovišti, efektivních dávkách a související zdravotní újmě v důsledku ozáření a také provedených opatřeních ke snížení ozáření radonem.

Měření radonu na pracovišti musí být provedeno držitelem povolení k vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany – stanovování osobních dávek na pracovišti s možným zvýšením ozářením radonem. Seznam držitelů povolení, u nichž lze měření objednat, je zveřejněn na www.sujb.cz v sekci radiační ochrana. Na webu jsou rovněž uvedeny kontakty na inspektory SÚJB, na něž se mohou provozovatelé pracovišť obracet. Další informace lze získat na www.radonovyprogram.cz.

 

Autor: RNDr. Ivana Ženatá a Ing. Růžena Šináglová Státní úřad pro jadernou bezpečnost, odd. přírodních zdrojů

Nejčtenější kategorie
Chytré město
440
Energetika
497
IT
364
Dotace a Finance
1352
Odpady
246

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze