Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Chytré městoEnergetikaMěsto pro byznysMístní rozvojNepřehlédněteŽivotní prostředí

Strategie, dobrý management a výměna zkušeností

Image

Jak se obcím daří naplňovat cíle udržitelného rozvoje a proč se to vyplatí

V roce 2015 bylo schváleno sedmnáct Cílů udržitelného rozvoje OSN s 169 podcíly (tzv. SDGs), které mají být dosaženy do roku 2030. Tyto cíle jsou vzájemně propojeny a abychom jich dosáhli, potřebujeme nové přístupy. Zhruba 65 % z těchto podcílů nelze dosáhnout bez aktivního zapojení měst. Místní samosprávy tak mají za úkol lokalizovat tyto cíle a přenést je do místního kontextu. Mnoho světových měst již dnes využívá rámec SDGs k vytváření strategií a projektů s holistickým pohledem na místní výzvy. Právě vychází publikace, která mapuje, jak úspěšně se to českým samosprávám daří a proč se jim tento přístup vyplatí. V průběhu června jí představí série seminářů po celé republice.

Nová publikace „Jak na udržitelné obce. Vzorkovník úspěšných řešení“ se zaměřuje na lokalizaci cílů udržitelného rozvoje na úrovni samosprávy a přináší konkrétní příklady, zkušenosti a osvědčené postupy v udržitelném rozvoji na lokální úrovni zejména z České republiky, ale i ze zahraničí. Publikaci pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zpracovali odborníci z CI2, o.p.s. a SUSTO – Sustainability Tools.

Autoři publikace identifikovali více než 230 nástrojů, z nichž vyzdvihli 38 s největším dopadem, holistickým nebo inovativním řešením, a u dalších sedmi provedli terénní šetření.

Publikace je určena všem aktérům, organizacím i jednotlivcům, kteří se aktivně podílejí na rozvoji své obce, nejvíce ji však využijí starostové, zastupitelé, úředníci a odborní pracovníci obcí. Všechna řešení uvedená v publikaci mají několik společných klíčových aspektů, díky nimž jsou úspěšná.

Strategické plánování a význam foresightů

Klíčovým předpokladem úspěšnosti řešení je předvídání budoucích trendů a výzev, tzv. foresighty. Ty slouží jako vstupní zadání pro nalezení řešení a pro integrované a koordinované strategické plánování rozvoje obce, a to jak v čase a prostoru, tak s dalšími aktéry. Jde o dostatečný předstih, díky němuž je možné proaktivně využít nových příležitostí, a nikoli pouze reaktivně „hasit požáry“. Díky komplexnímu a dlouhodobému přístupu k plánování tak obce lépe předvídají a řeší vznikající problémy a zároveň podporují dlouhodobou sociální, ekonomickou a environmentální udržitelnost. Názorným příkladem v publikaci může být analýza vlivu globálních megatrendů v Jihlavě, regionální inovační strategie Jihomoravského kraje nebo integrovaný přístup k managementu evropsky významné lokality v Uherském Hradišti.

Lídršip a management

Na začátku každého úspěšného řešení stojí lídr, ať už v pozici politického vedení, úředníka, místního podnikatele nebo neziskové organizace. Lídři stanovují vizi a směřování obce, jsou schopní efektivně zapojit aktéry a pochopit jejich potřeby a pohledy, přijímají rozhodnutí, která upřednostňují dlouhodobou udržitelnost před krátkodobými přínosy. Lídři chápou složité vzájemné vztahy mezi třemi pilíři udržitelnosti (environmentální, sociální a ekonomický) a jsou schopni vyvažovat navzájem si konkurující priority, jako jsou hospodářský růst a ochrana životního prostředí. Efektivní management navazuje na vizi lídrů a zahrnuje realizaci strategií a plánů, monitorování pokroku, dialog se zúčastněnými stranami a provádění nezbytných změn k dosažení cílů udržitelného rozvoje. Názorným příkladem mohou být Priority územního rozvoje města Jihlava, pražský Klimatický plán, strategická práce s rámcem SDGs v Espoo, nástroj Smart City Compass nebo strategický a odpovědný přístup Jihomoravského kraje k veřejným zakázkám.

Inovace a pilotní testování

Nové přístupy, technologie a procesy k řešení výzev obcí mají potenciál urychlit transformaci města k udržitelnosti: snižovat environmentální dopad, podpořit ekonomický rozvoj města a zvýšit kvalitu života obyvatel. Využívání inovativních řešení přispívá k utváření kultury inovací a neustálého zlepšování mezi dalšími stakeholdery. V neposlední řadě zvyšuje reputaci samosprávy a přitahuje další inovativní partnery, stejně jako talentované obyvatele. Inovace je vhodné zavádět skrze pilotní testování, které samosprávám umožňuje testovat nové nápady a přístupy před jejich rozšířením. To napomáhá identifikovat potenciální problémy a příležitosti, umožňuje vylepšit řešení a zajišťuje efektivní využití zdrojů před vyčleněním značných prostředků na realizaci opatření v plném rozsahu. Názorným příkladem může být vídeňský „gender mainstreaming“, projekt ordinace pro osoby ohrožené sociálním vyloučením v Pardubicích, výzkum participativního bydlení nebo pražský cirkulární sken.

Zapojování dalších aktérů do řešení

Většina řešení s největším dopadem není realizována pouze samosprávou. Do identifikace problému, přípravy řešení a realizace jsou prostřednictvím partnerství zapojené další subjekty, ať už se jedná o státní instituce, firmy, neziskové organizace, univerzity či veřejnost. Při strategickém plánování a přípravě projektů samosprávám napomáhá využití rámce SDGs pro nacházení společného jazyka s dalšími aktéry, usnadňuje nacházení společných výzev, díky kterému partneři určí společné priority a jakým způsobem je lze v rámci jejich vlastních aktivit naplnit. Samospráva tak není jediným nositelem řešení, což šetří zdroje a zvyšuje dopad řešení. Informování a zapojování veřejnosti zvyšuje podporu nových iniciativ či zavádění nepopulárních řešení. Názorným příkladem mohou být Zásady pro spolupráci s investory Prahy 7, Městská nájemní agentura Hlavního města Prahy, Přírodovědecké centrum TK14 Žatec nebo projekty komunitní energetiky.

Zapojení v partnerských sítí a výměna zkušeností

Tento aspekt bohužel prozatím není ve větší míře přítomný v působení českých měst a obcí, v ostatních členských státech EU to je však jeden z hlavních motorů získávání know how, partnerů a v neposlední řadě i financí pro realizaci projektů v oblasti udržitelnosti. Názorným příkladem mohou být stě Eurocities, Eurotowns, Urbact, ICLEI – Local Governments for Sustainability, Pakt starostů a primátorů nebo Local Green Deals.

A právě na výměnu zkušeností se zaměřují semináře navazující na vznik publikace. Semináře jsou organizované autory publikace pod záštitou MMR. Kromě představení publikace, seznámení s možnostmi využití SDGs v životě a praxi měst, se semináře zaměří na přenos dobré praxe ke konkrétním tématům a výzvám měst a regionu, v kterých se budou konat. Semináře proběhnou během června v Praze, Plzni, Ostravě, Olomouci, Jihlavě a Jablonci nad Nisou. Více o seminářích se dozvíte na webových stránkách SUSTO – Sustainability Tools (https://susto.earth/). Publikace bude tamtéž zveřejněna na přelomu května a června.

Zdroj: SUSTO – Sustainability Tools

Nejčtenější kategorie
Chytré město
444
Energetika
505
IT
371
Dotace a Finance
1373
Odpady
249

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze