Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Doprava a Infrastruktura

Tranzitní doprava stále více ohrožuje obce a města

On-line setkání starostů k tranzitní nákladní dopravě v obcích a městech potvrdilo, že problémy s velkou dopravní zátěží přetrvávají.

Představitelé územních samosprávných celků a ústředních orgánů státní správy se díky iniciativě advokátky Mgr. Michaely Sigmundové, Ph.D. sešli závěrem léta, aby jednali o zostřujícícím se problému nákladní dopravy a možných řešeních. Nabízíme vám příspěvek Michaely Sigmundové. Organizátoři přivítají náměty jak se s uvedeným problémem vypořádat na e-mailové adrese: obcedoprava@seznam.cz.

Jednali zástupci tří desítek subjektů

Dne 24. srpna 2021 proběhla druhá on-line konference na téma Tranzitní doprava v obcích. Konference se účastnilo 31 subjektů, a to Ministerstvo dopravy, Ministerstvo vnitra, Policejní prezidium, předsedkyně dopravní komise při Radě Olomouckého kraje a také senátorka za volební obvod Přerov RNDr. Jitka Seitlová, senátor MUDr. L. Kantor, Ph.D. za volební obvod Olomouc, poslanec Ing. Marian Jurečka, předseda KDU-ČSL, zástupci Olomouckého kraje, Zlínského kraje, Moravskoslezského kraje, zástupci Krajského ředitelství Olomouckého kraje odboru služby dopravní policie, starosta Města Tovačov, starosta obce Blatec, starosta obce Pavlice, starosta obce Všeruby, starostka Města Mirotice, starosta obce Klenovice na Hané, starosta obce Středokluky, starosta obce Zádveřice – Raková, starostka obce Oplocany, Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv ČR, Sdružení měst a obcí ČR a další osoby. Před započetím videokonference byl všem účastníkům rozeslán pracovní materiál zpracovaný pro tuto příležitost Ministerstvem dopravy, jenž se týkal vymezení pojmu tranzit.

Na programu společné konference byly informace o průběhu 12. schůze Senátu konané dne 9. 6. 2021, kde byl projednáván senátní tisk č. 95 návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, dále aktuální situace k petici starostů proti nadměrné tranzitní dopravě. Pan senátor MUDr. L. Kantor, Ph.D. uvedl, že petice starostů byla dne 8. 6. 2021 projednána petičním výborem a byla dále postoupena Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

Starosta Obce Zádveřice-Raková seznámil účastníky konference s aktuálním stavem dopravy v obci, stejně tak starosta obce Pavlice, přičemž společným tématem těchto vystoupení byly problémy s aplikací omezení zákazu vjezdu tranzitní dopravy nad 12t do obcí, překračování povolené rychlosti v obcích a nehodovost v obcích.

M. Sigmundová seznámila přihlášené účastníky s porovnáním průjezdu vozidel obcí Kožušany – Tážaly v prosinci roku 2019 a v červnu roku 2021. Magistrát města Olomouce umístil v obci měřící přístroj, jenž eviduje počty vozidel v obou směrech, je schopen zaznamenat jejich velikost tříděním do skupin a měřit rychlost. Od prosince roku 2019 se počty průjezdů vozidel obcí zvýšily v podstatě na dvojnásobek. Zatímco v době od 9. 12. 2019 do 12.12.2019 projelo obcí 27.473 vozidel, v době od 23. 6. 2021 do 30. 6. 2021 projelo obcí 64.120 vozidel. Celkem 59.184 vozidel projelo obcí od 6h – 22h za týden měření, z toho 1377 těžkých nákladních vozidel ve směru na Olomouc, 1508 těžkých nákladních vozidel ve směru na Dub nad Moravou. Vozidel s vlekem a návěsových souprav projelo 645 směrem na Olomouc a 550 těchto vozidel projelo ve směru na Dub nad Moravou.

Na toto vystoupení navázal svým příspěvkem starosta Města Tovačov, kdy porovnal počty vozidel projíždějící Městem Tovačov v červnu roku 2021 s minulými léty a uvedl příklady dopadů dopravy na chování obyvatel Města Tovačova /stěhování, žádosti o měření hluku, stížnost, žádosti Policii ČR o dohled nad dodržováním právních předpisů na úseku silniční dopravy, frustrace z dlouhodobé situace/. Starosta Města Tovačov informoval, že město zřídilo obecní policii z důvodu potřeby dohlížet na bezpečnost obyvatel a majetku i v souvislosti s dopravou, přičemž vidí problém s dodržením legislativy v rámci vymezení míst na vážení vozidel, přičemž vymáhání pokut by mělo být legislativně jinak upraveno než je teď.

Starosta obce Všeruby diskutoval s účastníky o vymezení pojmu tranzitní dopravy, uvedl, že chybí odstavná místa pro kontroly vozidel, § 24a zákona o pozemních komunikacích nelze v praxi uplatnit, je vhodné snížení rychlosti v obci na 30km/h, protože frekventovaná silnice je bariérou pro chodce v obci. Poslanec Ing. Marian Jurečka vyzdvihl potřebu budování přechodů pro chodce v obcích.

Paní senátorka RNDr. Jitka Seitlová hovořila o možnosti aplikace sankce ve formě odebrání registračních značek vozidla řidiči při uložení pokuty, o nutnosti digitálního vybavení vozidel z hlediska kontroly, zvýšení pokut za spáchání přestupků, rovněž se zmínila o projednání novely zákona o Policii ČR, kdy návrh zákona byl rozeslán poslancům jako tisk 983/0 dne 27. 8. 2020. V této souvislosti již 15. 9. 2021 poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o policii, která by měla dát právo odebírat značku či nasazovat tzv. botičku na vozidla řidičů, kteří mají nesplacený dluh za dřívější dopravní přestupek. Značky by mohli zabavovat policisté, celní správa a obecní policie. O těchto změnách jsme na společných jednáních také diskutovali.

Účastníci projevili zájem dále pokračovat ve společných on-line setkáních. Stanovili si úkol vyjádřit se k pracovnímu podkladu Ministerstva dopravy ve vztahu k definici pojmu tranzit, dále vymezit problematické záležitosti z oblasti dopravy, které dopadají na obce a poté je začít spolu řešit v pořadí podle naléhavosti. Další termín společného on-line setkání bude v listopadu. Pokud by kdokoli ze starostů a zástupců krajů měl zájem se těchto setkání účastnit, sdělte svůj zájem na tuto adresu: obcedoprava@seznam.cz

Starostové obcí Kožušany – Tážaly, Blatce, Charvát a Města Tovačova požádali v červenci roku 2021 Správu silnic Olomouckého kraje o generální opravu silnice II. třídy č. 435 včetně položení tichého asfaltu v intravilánu těchto obcí s cílem zlepšení hlukové situace v obcích. Samotný hluk z motorů vozidel se v obcích násobí ještě „poskakováním“ vozidel a nákladu po silnici, což se jeví jako zcela zbytečné vystavování dalšímu zdroji hluku v obci. Nelze také odhlédnout od toho, že se těmito vibracemi ničí přilehlé domy, často postavené jen dva metry od krajnice vozovky, což se projevuje praskáním zdí a otřesy znatelnými v interiéru takových domů. Na jednání Komise pro dopravu Olomouckého kraje konané dne 14.9.2021, kam byl jako host pozván starosta Města Tovačov pan Marek Svoboda a já, bylo sděleno, že na opravu této silnice nebude mít bohužel kraj finanční prostředky v roce 2020 ani v roce 2021.

Na základě žádosti o svobodném přístupu k informacím bylo ze strany Olomouckého kraje dne 11. 5. 2021 sděleno, že na opravu pozemních komunikací v Olomouckém kraji byly čerpány finanční prostředky z rozpočtu Olomouckého kraje a dále z evropských a národních fondů. Finanční prostředky vynaložené na opravy a rekonstrukce silnic II. a III. třídy včetně mostů činily objem 1.370,9 mil. Kč, z toho příspěvek Státního fondu dopravní infrastruktury činil cca 402,2 mil. Kč. Z rozpočtu Olomouckého kraje činil podíl na opravách a rekonstrukcích cca 463,6 mil. Kč. Na opravu pozemních komunikací v Olomouckém kraji je pro rok 2021 plánovaná částka ve výši 1.050 mil. Kč, jejíž výše bude upřesněná poté, co proběhnou jednotlivá výběrová řízení. Je evidentní, že tato částka ani zdaleka nestačí na základní opravy silnic, natož na větší rekonstrukce pro celý kraj.

Stát převedl krajům do jejich vlastnictví silnice II. a III. tříd. Na jejich opravy však kraje nemají dostatek finančních prostředků. I když tyto silnice hojně využívá nákladní doprava včetně tranzitní, žádný z provozovatelů této dopravy nepřispívá na jejich opravu. Přetížené kamiony silnice devastují, kraje opětovně silnice opravují a šetří, kde se dá, aby se po zimním období podařilo opravit to, co je jen nejnutnější. Pokud občané žádají opravy silnic vedoucích středem jejich obcí, mají smůlu. Musí čekat léta, než se najdou v rozpočtu krajů peníze. Mezitím po silnicích s vyjetými kolejemi jezdí nákladní vozidla, která jsou díky nerovnostem ve vozovce ještě více hlučná. Je evidentní, že tento systém financování není funkční. Přesto není Ministerstvo dopravy ochotno zatím přijmout úvahu o zpoplatnění silnic II. a III. tříd vyšší sazbou mýtného s odůvodněním, že se tím zdraží zboží zákazníkům (viz debata na téma Rekonstrukce dálnice D1 dne 3. 9. 2021 na CNN News s Karlem Havlíčkem, ministrem dopravy a poslancem Lukášem Černohorským). Nikdo už nemyslí na rozpočty obcí, kterým doprava také devastuje obecní majetek a ze svých skromných rozpočtů musí opravy provádět. Například obec Charváty vynaložila v roce 2020 na nové kanalizační poklopy částku 200.000 Kč, na opravu veřejného osvětlení částku 40.000 Kč, na opravu dopravní značky 7.000 Kč a v roce 2021 přispěla Olomouckému kraji na vyhotovení a umístění značek zákaz tranzitu nad 12t částku 25.000 Kč. Obec Polkovice v roce 2020 investovala částku 550.007,-Kč do dokončení opravy místní komunikace, která spojuje za obcí silnice II/367 a II/435 a tvoří tzv. obchvat obce, z toho 275.000,-Kč na tuto opravu získala obec od Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2020.

Špatný stav vozovky obyvatelé těchto obcí od Kožušan – Tážal po Tovačov pociťovali od června roku 2021 také při transportu osobních vozidel zn. ŠKODA na tahačích transportujících kamionů z obce Kvasiny na letiště v Bochoři, kdy se okolní domy postavené u silnice otřásaly a hluk se šířil dnem i nocí při intenzivní přepravě těchto vozidel (navážení vyrobených vozidel bylo realizováno z důvodu nedostatku čipů), což zcela narušovalo noční klid v obci do okamžiku, než došlo k dohodě mezi starosty obcí a společností ŠKODA AUTO a.s. která přijala zásadní opatření po seznámení s danou situací ve prospěch občanů. Byla vymezená nová objízdná trasa s tím, že žádné další naložené kamiony osobními vozidly již přes shora uvedené obce nebudou jezdit. Společnost ŠKODA AUTO a.s. poté začala organizovat on-line schůzky se starosty těchto obcí a přepravními společnostmi. Jejich obsahem bylo poskytnutí informací o budoucím transportu vozidel včetně omezování počtu jízd i po objízdných trasách, aby nedošlo k odklonu na jiné trasy k tíži dalších obyvatel.

Občané, Kraje, Policie ČR, starostové obcí se potýkají s nekoncepční legislativou na úseku pozemních komunikací. Řidiči nerespektují rychlostní limity, sankce za porušení dopravních předpisů jsou nízké, občané jsou vystaveni nadměrné hlukové zátěži, nejsou odstavné plochy pro vážení kamionů, nejsou personální kapacity na projednávání přestupků, na pravidelné kontroly Policie ČR na silnicích, nedokážeme vymáhat pokuty uložené řidičům v zahraničí, silnice II. a III. třídy nám ničí těžké kamiony, které však neplatí mýto a opravy jdou z omezených rozpočtů obcí nebo krajů.

Naše poslance zajímají především jiné otázky jako je odstup vozidel od cyklistů a nevidí, či nejsou ochotní vidět to, jak se s dopravou perou kraje a starostové, potažmo jsou do toho vtaženi obyvatelé obcí díky tomu, že jejich práva nikdo nechrání, i když jsou zakotvená v ústavě (právo na ochranu zdraví, právo vlastnické). Výše uvedené je však mnohem širším celospolečenským problémem a dost mne překvapuje, že mu u nás léta nikdo nevěnuje pozornost, kterou by si zasloužilo mít. A jistě by bylo dobré dát prostor i těm, kdo provozují kamionovou dopravu a jejich profesním sdružením, neboť jejich pohled na věc je také důležitý. Všichni chceme včas dopravit objednané zboží, stavební materiál nebo dodat komponenty k výrobě do firem. U nás nemají řidiči kamionů na růžích ustláno, odstavné plochy pro odpočinek chybí a komfort včetně bezpečí pro přepravované zboží také v mnohém absentuje. Logistické firmy řeší nedostatek rychlostních silnic, objížďky, nízké podjezdy, kolony, musí se chovat s péčí řádného hospodáře, pečovat o vozový park, dodávat včas zboží.

Stále jsou to jedny a tytéž silnice, které tu máme poskromnu vybudované za nemalé peníze, a jejich užívání by mělo být upraveno tak, aby šlo o funkční systém pro všechny, kteří je užívají nebo o nich rozhodují a mají je v péči.

Naším společným cílem je změnit legislativu v oblasti pozemních komunikací, aby se v obcích, kudy vedou silnice, žilo lépe. Vždycky když jsem na místě, kde venku slyším bzučení hmyzu a zpěv ptactva, tak si uvědomím, v jak nepříjemném životním prostředí žijí tisíce obyvatelé obcí stojících u frekventovaných silnic, a že si zaslouží, aby se tento stav co nejdříve změnil k lepšímu. Bude to stát ještě mnoho úsilí, společných setkání a diskusí. Ale to nám bylo na začátku jasné. Změny se už začaly dít a věřím, že přijdou další, neboť situace je celostátně neúnosná.

Prezentace

Náklady obcí na opravy obecního majetku v souvislosti se silniční dopravou

 

porovnání průjezdu vozidel v obci Kožušany – Tážaly v 12/2019 a 6/2021

Nejčtenější kategorie
Chytré město
440
Energetika
497
IT
364
Dotace a Finance
1352
Odpady
246

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze