Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a FinanceOdpadyŽivotní prostředí

16. výzva MŽP se týká rekultivace starých skládek

16. výzva Ministerstva životního prostředí 

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 

„Programu Životní prostředí 2021–2027“ 

podporovaných z Fondu soudržnosti 

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje ke dni 7. 9. 2022 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR) 16. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) 2021–2027. 

Žádosti o podporu v rámci Cíle politiky 2, Priority 1, Specifického cíle 1.6, Opatření 1.6.8 jsou v informačním systému koncového příjemce (dále jen IS KP21+) zpřístupněny a přijímány 

od 7. září 2022 (9:00) do 18. listopadu 2023 (20:00). 

Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP21+ včetně všech požadovaných příloh definovaných v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–2027. 

Výzva je průběžná (nesoutěžní) s jednokolovým modelem hodnocení žádostí. 

Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 300 mil. Kč. 

Žádosti o podporu musí být v souladu
s Programovým dokumentem OPŽP 2021–2027, Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–2027 a s touto výzvou. 

Další informace a podmínky platné pro výzvu: 

Popis podporovaných aktivit: Opatření: 1.6.8: Odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy a rekultivace starých skládek

Předmětem výzvy je podpora projektů rekultivace starých skládek s prioritou A1, P2 a P1. Uznatelným nákladem není nákup pozemků a staveb. 

Oprávnění žadatelé: 

 • obce 
 • městské části hl. města Prahy 
 • dobrovolné svazky obcí 
 • kraje 
 • veřejnoprávní instituce 
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC 
 • organizační složky státu 
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 

Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty 

 • nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti 
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby 
 • církve a náboženské společnosti a svazy jimi evidované právnické osoby 
 • státní podniky 
 • zájmová sdružení právnických osob 
 • obchodní společnosti a družstva 
 • společenství vlastníků jednotek, společenství vlastníků 
 • fyzické osoby podnikající 
 • fyzické osoby nepodnikající 

Hlavní cílové skupiny: 

veřejnoprávní sektor, vlastníci a nájemci zasažených území, subjekty nakládající s odpady 

Cílová území: 

Území celé České republiky. 

Informace o způsobilosti výdajů: 

Detailní informace o věcné a časové způsobilosti výdajů jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–2027. 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029. Určení výše podpory:

Míra financování činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů. Detailní informace o výši podpory jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021– 2027. 

Povinné indikátory: 

 • 401801 – Počet sanovaných starých a novodobých ekologických zátěží a rekultivovaných starých skládek (ks) – indikátor je povinný k výběru 
 • RCO 38 – Plocha podpořené rekultivované půdy (hektary) – indikátor je povinný k výběru 

Žadatel je povinen vyplnit povinné indikátory relevantními daty. 

Informace o podmínkách veřejné podpory: 

V případě, kdy bude financování projektů podléhat veřejné podpoře nebo bude v režimu deminimis, bude se výše nebo míra podpory řídit příslušnými předpisy relevantními pro konkrétní projekt. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole C.8 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–2027 a v příloze této výzvy. 

Omezení v rámci výzvy: 

Výzva je zaměřena pouze na rekultivace starých skládek. Odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy je předmětem samostatné výzvy. 

Další informace pro žadatele: 

Postup pro odstranění vad žádosti, doložení dalších podkladů a k úpravě žádosti se řídí § 14k odst. 1, 3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. 

Podmínky pro změnu výzvy: 

Výzva může být ve všech částech upravována po schválení Řídicím orgánem. Podmínky pro změnu výzvy se řídí Jednotným národním rámcem MMR, zejména Metodickým pokynem Výzvy, hodnocení a výběr projektů v období 2021–2027. Případné změny výzvy se budou vždy týkat až žádostí, které byly podány po datu změny. 

Své dotazy můžete posílat na dotazy@sfzp.cz
Všechny závazné dokumenty včetně textu výzvy jsou k dispozici na internetových stránkách 

OPŽP www.opzp.cz v sekci „Dokumenty“. 

Zdroj Foto: Pexels
Zdroj: Operační program životní prostředí 

Štítky
Nejčtenější kategorie
Chytré město
419
Energetika
462
IT
324
Dotace a Finance
1286
Odpady
236

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze