Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a FinanceNepřehlédněte

Aktuální informace k situaci se Sberbank CZ

Svaz se v souvislosti se situací Sberbank CZ obrátil na guvernéra ČNB Jiří Rusnoka s žádostí o sdělení, jak mají obce v této chvíli postupovat. Současně se Svaz obrátil na ministra financí Zbyňka Stanjuru s urgentní prosbou o pomoc městům a obcím, které mají alokovány své finance u Sberbank CZ a mohou se tak nyní dostat do vážných finančních problémů. Níže předkládáme stručné informace z České národní banky a z Garančního systému finančního trhu k aktuální situaci.

Základní informace:

 • Pokud jste klienty Sberbank CZ, neprodleně řešte nastavení odchozích plateb k hrazení vašich závazků.
 • Kontaktujte své dodavatele a komunikujte s nimi ve vztahu k Vašim platbám a nastavení platebních údajů. Pokud nemáte v současné chvíli dostatek volných prostředků, vysvětlete svou situaci a neprodleně ji řešte.
 • Pokud máte účet u Sberbank CZ nastaven i pro příjem financí, neprodleně uvědomte potenciální plátce o změně čísla účtu pro platby.
 • Zjistěte, zda máte vklady u Sberbank CZ pojištěny.
 • Pokud máte vůči Sberbank CZ závazky plynoucí z úvěru apod., jste povinni tyto závazky vůči Sberbank CZ nadále hradit.
 • Neobávejte se oslovit Sberbank CZ napřímo – je možné se nadále se svými dotazy a nejasnostmi k jednotlivým případům obracet.
 • Zjistěte své cashflow – tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji za určité období a dle toho je nezbytné přistoupit k dalšímu postupu.
 • Sledujte doporučení vydaná ČNB a Garančního systému finančního trhuwww.cnb.cz/cs,  www.garancnisystem.cz

Výběr nového poskytovatele bankovních služeb:

 • Je třeba vést v patrnosti zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen „ZZVZ“).
 • Lze předpokládat, že se bude ve většině případů jednat o veřejné zakázky malého rozsahu, tj. mimo režim ZZVZ.
 • Vždy je však nezbytné dodržet zásady uvedené v § 6 ZZVZ, tj. například zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace a další.
 • Dle § 63 odst. 5 ZZVZ zadavatel může použít jednací řízení bez uveřejnění také, pokud je to nezbytné v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním.
 • Splnění podmínek dle výše uvedeného je třeba posuzovat individuálně.
 • Na § 63 odst. 5 ZZVZ se nelze odvolávat, pokud by zadávací řízení bylo zahájeno až s velkým odstupem.
 • Výjimka dle § 29 písm. m) ZZVZ – úvěry: Zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, jde-li o úvěr nebo zápůjčku.

Nezapomeňte na daňové povinnosti:

 • V případě nemožnosti hradit své daňové povinnosti kvůli nedostupnosti finančních prostředků ve Sberbank CZ, a. s. Finanční správa doporučuje individuální řešení s příslušným finančním úřadem. Jednou z možností je odklad platby daně zasláním Žádosti o povolení posečkání.
 • Více podrobností zde: Informace pro klienty Sberbank | www.mfcr.cz
 • Státní fond podpory investic: Pokud splácíte úvěr poskytnutý Státním fondem podpory investic z účtu Sberbank CZ a nestihnete v řádném termínu uhradit měsíční splátku za březen 2022, dle sdělení níže uvedeného vám nebude účtován poplatek z prodlení. Jestliže budete potřebovat pomoc při zadávání nového trvalého příkazu u účtu zřízeného u jiné banky, lze SFPI kontaktovat na e-mailu: podatelna@sfpi.cz. Více informací zde: sfpi.cz/informace-pro-klienty-sberbank/

Podrobnější informace:

 • Česká národní banka zahájila kroky směřující k odejmutí povolení Sberbank CZ působit na území ČR jako banka. Důvodem je zhoršení likviditní situace banky v souvislosti s významným odlivem vkladů poté, co došlo k vyhrocení rusko-ukrajinského konfliktu a napadení Ukrajiny Ruskem.
 • V souvislosti s výše uvedeným ČNB vydala předběžné opatření, kterým Sberbank CZ zamezila nakládání s aktivy i pasivy, a to včetně poskytování nových úvěrů a přijímání vkladů.
 • Všechny kroky ČNB vůči Sberbank CZ jsou činěny v rámci režimu řešení krize – ten se zabývá situací bank v selhání a navrhuje řešení, jež minimalizuje dopady na ekonomiku a finanční systém.
 • Vklady obcí a krajů jsou pojištěny pouze v případě, že jim náleží výnosy z daní, přičemž jejich daňové příjmy nepřesahují částku odpovídající 500 000 EUR a při splnění dalších zákonných podmínek.
 • Výplatu náhrad vkladů bude organizovat Garanční systém finančního trhu prostřednictvím finanční instituce, kterou určí.
 • Garanční systém musí spustit výplatu do 7 pracovních dnů od rozhodného dne, tj. ode dne, kdy obdrží písemné oznámení ČNB o neschopnosti banky v krizi dostát závazkům vůči klientům.
 • Oznámení ČNB o neschopnosti Sberbank CZ dostát svým závazkům vůči oprávněným osobám ze zákonných a smluvních podmínek bylo Garančnímu systému doručeno dne 02.2022.
 • Garanční systém dle dostupných informací nyní disponuje částkou 35 mld. Kč pro výplatu vkladů podléhajících pojištění.
 • Garanční systém zajištěním výplaty pověřil v tomto případě Komerční banku.
 • Očekávaná výše výplaty náhrad činí podle informací Garančního fondu zhruba 28,5 mld. Kč.
 • K fungování platebních karet, případně dalších platebních prostředků (př. šeků) vydaných Sberbank CZ uvedla ČNB, že předběžné opatření nezakazuje provádět platební transakce klientů, nicméně omezená možnost jejich realizace je závislá od aktuální likviditní situace banky, přičemž konkrétní podmínky omezení by měly být veřejnosti průběžně aktualizovány bankou (webové stránky, call centrum).
 • Naplánované odchozí platby v budoucnu – trvalé příkazy a inkasa – předběžné opatření nezakazuje provádět platební transakce klientů trvalými příkazy a inkasy ve prospěch účtů u jiné banky, resp. jiné osoby.
 • Příchozí platby – po datu účinnosti předběžného opatření nebudou akceptovány a budou vraceny na účty odesílajících bank. Kontaktujte proto plátce a dohodněte se na jiném způsobu provedení transakce.
 • Pokud máte vůči Sberbank CZ závazky, tyto nezanikají a je dána povinnost je nadále splácet. Pokud na účtu u Sberbank CZ, z nějž probíhají platby na plnění tohoto závazku, je nedostatek finančních prostředků, protože přijímání dalších prostředků na účty u Sberbank CZ je zakázané a současně pokud smlouva neumožňuje jinou formu splátky než inkaso z běžného účtu, měla by Sberbank CZ navrhnout jiné řešení možnosti splácení, přičemž dlužník není za prodlení odpovědný, nemůže-li plnit v důsledku prodlení na straně Sberbank CZ.
 • Identifikace účtu u Sberbank CZ – kód banky 6800, mezinárodní bankovní kód SWIFT/BIC: VBOECZ2X.
 • Orgány samosprávy využívající služeb Sberbank CZ: Pojištění vkladů může získat pouze obec, které náleží výnosy z daní nebo podíly na nich podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní a jejíž daňové příjmy podle uvedeného zákona dosahují nejvýše 500 000 EUR – v přepočtu zhruba 13 122 500 Kč (tj. zpravidla vklady malých obcí).
 • Vklady obcí nejsou pojištěny automaticky – o pojištění svých vkladů musí obec požádat a doložit splnění zákonných podmínek. Žádost se podává bance, která musí následně obci vydat potvrzení o vzniku pojištění vkladů. Teprve pokud banka toto potvrzení vydá, je možné, aby byly vklady pojištěny. Toto potvrzení nelze vydat zpětně.
 • Pokud obec splní podmínky pro vznik pojištění vkladů, řídí se výplata jejich náhrad obecnými postupy pro výplatu náhrady vkladů.
 • Finance měst a obcí nad rámec pojištění uložené u Sberbank CZ – pohledávky z nepojištěných vkladů měst a obcí budou řešeny (spolu s ostatními nepojištěnými pohledávkami – tj. pohledávky klienta nad 100 000 EUR) v rámci likvidace či insolvenčního řízení, jejich předpokladem je ale nejdříve odnětí licence bance.
 • Daňový příjem obcí – v daném případě se jím rozumí ve smyslu zákona o rozpočtovém určení daní: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, dan z příjmů právnických osob, daň z příjmů právnických osob za obce, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitých věcí.
 • Garanční systém nejpozději do 08.03.2022 stanoví den zahájení, místo a způsob vyplácení všech náhrad.
 • Více informací zde, bližší informace lze zjistit i zde.

Zdroj: SMOČR

Nejčtenější kategorie
Chytré město
441
Energetika
499
IT
365
Dotace a Finance
1354
Odpady
246

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze