Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a FinanceŽivotní prostředí

Fondy EU pomáhají městům a obcím přizpůsobit se změnám klimatu

Evropské prostředky přispívají ke zrychlení sanací starých ekologických zátěží a posilování připravenosti na povodně v našich městech. Díky nim se také podařilo navýšit kapacity složek Integrovaného záchranného systému. V budoucnu je ale nutné se více zaměřit na výcvik složek spojených s novými riziky a hrozbami v důsledku změn klimatu. V podpoře adaptability měst finance z fondů EU doposud nedosahují potenciálu vytyčeného v Adaptační strategii ČR.

Tyto poznatky vyplynuly z Výsledkové evaluace Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020 se zaměřením na tematický cíl 5 – „Přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a jejich řízení“, kterou ukončila Evaluační jednotka Národního orgánu koordinace na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Pro oblast adaptace na změnu klimatu představují prostředky z fondů EU 5,8 % z jejich celkové alokace a směřovaly zejména na adaptaci měst na změnu klimatu, sanaci starých ekologických zátěží, povodňovou ochranu obyvatel a připravenost složek Integrovaného záchranného systému. Bez těchto financí by vzrostla zátěž státního rozpočtu pro oblast reakce na klimatickou změnu o více než 17 %.
Díky této podpoře se prokazatelně zvyšuje tempo odstraňování ekologických rizik prostřednictvím sanací kontaminovaných lokalit. Na základě dostupných dat lze příspěvek z evropských fondů k odstraňování ekologických rizik hrubě odhadovat na 10–15 % všech nákladů (vč. soukromých). Z těchto prostředků jsou navíc prioritně sanovány lokality, jejichž kontaminace představují závažnější riziko pro lidské zdraví a okolní ekosystémy.

Zdroje fondů EU jsou jedním z klíčových zdrojů pro financování protipovodňových opatření. Tempo realizace přírodě blízkých opatření ale není dostatečné. Kvantitativní analýza ukázala, že s nárůstem intenzity podpory je změna počtu obyvatel ochráněných před povodněmi relativně negativní. Počet ohrožených osob se sice celkově snižuje, ale s intenzitou podpory se snižuje pomaleji nebo dokonce dochází v některých lokalitách k nárůstu.
Připravenost a odolnost území na klimatické změny je vyšší díky nárustu kapacity složek Integrovaného záchranného systémů. Ty garantují předcházení a řešení rizik. Avšak v budoucnu musí být kladen vyšší důraz na jejich přípravu spojenou s novými riziky a hrozbami.

Podpora z fondů EU určená na adaptabilitu měst přispěla především ke snížení povrchového odtoku vody ve městech. To se povedlo díky investicím do retenčních nádrží nebo instalacím propustných povrchů na veřejných plochách či obnově sídelní zeleně. Bylo prokázáno, že ve vzorku 50 měst, která obdržela evropské dotace významnějšího rozsahu, tyto investice zlepšily 8,5 % rozlohy veškerých zelených ploch v těchto městech.

Nedostatkem dosavadní podpory je skutečnost, že fondy EU svá opatření na podporu adaptace měst implementují spíše ve formě dílčích a izolovaných investic.

Výstupy nejen z této fáze evaluace, jsou k dispozici v knihovně evaluací na webu dotaceEU.cz.

Zdroj: www.dotaceeu.cz

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
519
IT
382
Dotace a Finance
1389
Odpady
254

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze