Newslettery

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

  PromoNews

  Výběr toho nejzajímavějšího za posledních 14 dní do vaší emailové schránky.

  2x měsíčně

  PromoDay

  Přehled nejnovějších článků. Každý pracovní den do vaší schránky.

  5x týdně

  Představujeme vám

  Výběr z těch nejzajímavějších rozhovorů s představiteli veřejné správy.

  1x měsíčně

  Akce

  Přehled nadcházejících konferencí, soutěží, školení na následující měsíc.

  1x měsíčně

  Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

  EnergetikaPrůzkumy PROmoŽivotní prostředí

  Zpráva o životním prostředí ČR

  Vláda ČR schválila Zprávu o životním prostředí České republiky, která je za rok 2019 zpracována ve stručném znění. Harmonogram přípravy byl dotčen pandemií COVID-19, která ovlivnila procesy získávání a zpracování dat, Zpráva o životním prostředí ČR 2019 proto vychází o čtvrt roku později než obvykle.

  Ze závěrů Zprávy vyplývá, že kvalita ovzduší i povrchových vod v ČR se zlepšuje. Životní prostředí a ekosystémy jsou však nezanedbatelně ovlivněny změnou klimatu, což se projevilo zejména na zhoršování stavu lesních porostů. Rok 2019 byl na území ČR druhý nejteplejší v historii pozorování. Vlivem vysokých teplot byla značná část území postižena půdním i hydrologickým suchem i přesto, že roční úhrn srážek byl v mezích normálu.

  Přes regionální překračování imisních limitů pro znečišťující látky v ovzduší, poklesl v roce 2019 podíl území i obyvatel zasažených nadlimitními koncentracemi. Zlepšování kvality ovzduší v posledních dvou letech příznivě ovlivnily meteorologické (zejména pak rozptylové) podmínky, zřetelný je i vliv zavádění moderních technologií ve výrobě a modernizace spalovacích zařízení v domácnostech podpořená poskytováním kotlíkových dotací. Kromě emisí suspendovaných částic PM2,5 již plní ČR emisní stropy stanovené k roku 2020.

  Kvalita tekoucích vod se zlepšuje díky efektivnějšímu čištění odpadních vod z bodových zdrojů. Trvá však znečištění povrchových i podzemních vod pesticidy z intenzivně obhospodařované zemědělské půdy. Pozitivní vývoj představuje pokračující zvyšování podílu obyvatel připojených k veřejnému vodovodu a ke kanalizaci zakončené čistírnou odpadních vod.

  Klesá podíl zemědělské půdy a přibývají zastavěné plochy. Kromě ztráty úrodné půdy tak roste podíl nepropustných povrchů a intenzita odtoku vody z krajiny. Změna klimatu a zmenšování přirozených biotopů snižují početnost ptačích populací, které reprezentují stav biodiverzity krajiny.

  Stav lesních porostů je v důsledku kůrovcové kalamity a sucha alarmující, jedná se o jeden ze zásadních závěrů letošní Zprávy, s dopady na lidskou společnost a stav ekosystémů. Objem evidovaného smrkového dřeva napadeného kůrovci se za rok 2019 téměř zdvojnásobil a objem těžby dřeva překonal rekord z roku 2018.

  Materiálová i energetická náročnost ekonomiky v ČR klesá a dochází tak k poklesu hospodářských zátěží životního prostředí a klimatického systému. Problematická však zůstává doprava, která je většinově stále závislá na fosilních zdrojích energie.

  Produkce odpadů má s ohledem na růst ekonomiky, a s ním spojený růst průmyslové a stavební výroby, dlouhodobě rostoucí trend. Pro přechod na oběhové hospodářství je dobrou zprávou, že v nakládání s odpady výrazně převažuje materiálové využití a jeho podíl se zvyšuje na úkor skládkování. Nadále je však téměř polovina komunálních odpadů ukládána na skládkách.

  Objem vynaložených finančních prostředků na ochranu životního prostředí z národních zdrojů stoupá. Pokračuje i čerpání prostředků z evropských zdrojů v rámci operačních programů, zejména z OPŽP. Podíl investic na ochranu životního prostředí na HDP je z hlediska mezinárodního srovnání dlouhodobě nadprůměrný.

  Hlavní zjištění Zprávy najdete v tiskové zprávě. Souhrnné informace jsou pak přehledně uvedeny v přiložené infografice, která je s ostatními infografikami CENIA dostupná také na pinterestu.

  Nejčtenější kategorie
  Chytré město
  237
  Energetika
  301
  IT
  180
  Dotace a Finance
  837
  Odpady
  162

  Nezmeškejte žádné informace!

  Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze