Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

EnergetikaPrůzkumy PROmoŽivotní prostředí

Zpráva o životním prostředí ČR

Vláda ČR schválila Zprávu o životním prostředí České republiky, která je za rok 2019 zpracována ve stručném znění. Harmonogram přípravy byl dotčen pandemií COVID-19, která ovlivnila procesy získávání a zpracování dat, Zpráva o životním prostředí ČR 2019 proto vychází o čtvrt roku později než obvykle.

Ze závěrů Zprávy vyplývá, že kvalita ovzduší i povrchových vod v ČR se zlepšuje. Životní prostředí a ekosystémy jsou však nezanedbatelně ovlivněny změnou klimatu, což se projevilo zejména na zhoršování stavu lesních porostů. Rok 2019 byl na území ČR druhý nejteplejší v historii pozorování. Vlivem vysokých teplot byla značná část území postižena půdním i hydrologickým suchem i přesto, že roční úhrn srážek byl v mezích normálu.

Přes regionální překračování imisních limitů pro znečišťující látky v ovzduší, poklesl v roce 2019 podíl území i obyvatel zasažených nadlimitními koncentracemi. Zlepšování kvality ovzduší v posledních dvou letech příznivě ovlivnily meteorologické (zejména pak rozptylové) podmínky, zřetelný je i vliv zavádění moderních technologií ve výrobě a modernizace spalovacích zařízení v domácnostech podpořená poskytováním kotlíkových dotací. Kromě emisí suspendovaných částic PM2,5 již plní ČR emisní stropy stanovené k roku 2020.

Kvalita tekoucích vod se zlepšuje díky efektivnějšímu čištění odpadních vod z bodových zdrojů. Trvá však znečištění povrchových i podzemních vod pesticidy z intenzivně obhospodařované zemědělské půdy. Pozitivní vývoj představuje pokračující zvyšování podílu obyvatel připojených k veřejnému vodovodu a ke kanalizaci zakončené čistírnou odpadních vod.

Klesá podíl zemědělské půdy a přibývají zastavěné plochy. Kromě ztráty úrodné půdy tak roste podíl nepropustných povrchů a intenzita odtoku vody z krajiny. Změna klimatu a zmenšování přirozených biotopů snižují početnost ptačích populací, které reprezentují stav biodiverzity krajiny.

Stav lesních porostů je v důsledku kůrovcové kalamity a sucha alarmující, jedná se o jeden ze zásadních závěrů letošní Zprávy, s dopady na lidskou společnost a stav ekosystémů. Objem evidovaného smrkového dřeva napadeného kůrovci se za rok 2019 téměř zdvojnásobil a objem těžby dřeva překonal rekord z roku 2018.

Materiálová i energetická náročnost ekonomiky v ČR klesá a dochází tak k poklesu hospodářských zátěží životního prostředí a klimatického systému. Problematická však zůstává doprava, která je většinově stále závislá na fosilních zdrojích energie.

Produkce odpadů má s ohledem na růst ekonomiky, a s ním spojený růst průmyslové a stavební výroby, dlouhodobě rostoucí trend. Pro přechod na oběhové hospodářství je dobrou zprávou, že v nakládání s odpady výrazně převažuje materiálové využití a jeho podíl se zvyšuje na úkor skládkování. Nadále je však téměř polovina komunálních odpadů ukládána na skládkách.

Objem vynaložených finančních prostředků na ochranu životního prostředí z národních zdrojů stoupá. Pokračuje i čerpání prostředků z evropských zdrojů v rámci operačních programů, zejména z OPŽP. Podíl investic na ochranu životního prostředí na HDP je z hlediska mezinárodního srovnání dlouhodobě nadprůměrný.

Hlavní zjištění Zprávy najdete v tiskové zprávě. Souhrnné informace jsou pak přehledně uvedeny v přiložené infografice, která je s ostatními infografikami CENIA dostupná také na pinterestu.

Nejčtenější kategorie
Chytré město
420
Energetika
464
IT
324
Dotace a Finance
1289
Odpady
237

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze