Obce se pouštějí do projektů družstevního bydlení

Publikováno: 14. 11. 2021Cca 14.8 min četbyKategorie: Exkluzivně, Kraje, Premium
SDÍLET

Společná výstavba s podporou radnic řeší nedostatek bytů

Obce, stát i politické strany hle­dají cestu z bytové krize. Jednou z možností je návrat k družstevní bytové výstavbě, která má na našem území více než staletou tradici a v krizových časech se zatím vždy osvědčila. Dnes jsou však podmín­ky jiné než mezi světovými válkami či v 60. letech minulého století. Některé obce a města nicméně plá­nují nebo již zahájily první projekty družstevní výstavby, které mají nabídnout dostupnější byty hlav­ně lidem ze středních příjmových vrstev. Jaké jsou výhody družstevní výstavby v 21. století?

VÝHODY PRO OBČANY I RADNICE

„Člen družstva se stane členem družstva a nájemcem bytu na zá­kladě toho, že uhradí členský vklad ve výši zhruba 25 % ceny bytu a poté hrazením nájemného pomáhá družstvu splácet úvěr. Tento úvěr si na výstavbu vezme družstvo, takže je družstevní bydlení přístupné i lidem, kteří nemohou získat od banky hypotéku,“ říká radní hlav­ního města Prahy Hana Kordová Marvanová, která se podpoře druž­stevní výstavby dlouhodobě věnuje a je iniciátorkou projektu Dostupné družstevní bydlení, jehož principy již kromě Prahy schválilo například i zastupitelstvo Jeseníku.

Obec, která družstevní výstav­bu podpoří, pak podle Marvanové rozšíří svůj bytový fond o cenově dostupnější bydlení. „Dále město získá v družstevním domě městské byty, v nichž může ubytovat napří­klad lidi profesí, které potřebuje, například hasiče, učitelé, zdravot­níky či strážníky. V našem projektu se zapojí město tak, že poskytne družstvu právo stavby na městském pozemku, přičemž družstvo si bude moci koupit pozemek až po splacení úvěru na výstavbu, nejpozději do 99 let, jak umožňuje občanský zá­koník. Zároveň má město možnost po celou dobu výstavby, a i nadále kontrolovat dodržování podmínek projektu a zajištění cenově do­stupnějšího bydlení pro obyvatele města,“ doplňuje radní.

Plánované viladomy v Dobrušce

Právě spojení s institutem práva stavby, které do české legislativy opět zavedl nový občanský zákoník (NOZ) od roku 2014, je inovativním prvkem projektu Dostupné družstevní bydlení (DDB). Podle NOZ se totiž stavba postavená na pozemku vždy stává součástí tohoto pozemku. U staveb postavených od ledna 2014 proto není možné, aby vlastník stavby a vlastník pozemku byly dvě odlišné osoby. Jak uvádí advokátní kanceláří Kučera & Associates, která k projektu zpraco­vala ekonomickou a právní analýzu, právo stavby umožňuje tuto zásadu prolomit – jeho udělením vlast­ník dává třetí osobě právo mít na pozemku postavenou vlastní stavbu. Bytové družstvo tedy může na pozemku města postavit dům a za pozemek zaplatit později.

Právo stavby se zřizuje na dobu určitou, nejdéle na 99 let. Poté by se stavba stala součástí pozemku. Strany si proto obvykle dohodnou způsob vypořádání, například že majitel pozemku převede za úhradu pozemek vlastníkovi. Jestliže si strany nedohodnou vzájemné vypořádání, majitelem stavby se po uplynutí zákonné lhůty stane vlastník  pozemku. Ten stavebníkovi poskytne náhradu ve výši poloviny hodnoty stavby. Poskytnutí práva stavby může být za úplatu, ale i bezúplatné.

Odklad nákupu pozemku je jedním z faktorů, které snižují počáteční investici zájemce o byt a zvyšují tak dostupnost bydlení. Bytové družstvo také nevyvíjí svou činnost za účelem zisku, ale staví pro sebe, takže odpadá marže developera. Splátky za byt i za pozemek lze rozložit do delšího časového období, a to i vícegeneračně. Obec také jako spoluzakladatel bytového družstva může s bankou vyjednat výhodnější úvěrové podmínky, než jaké by získali jednotliví stavebníci.

Pro Města Obce PREMIUM

Tento článek mohou číst jen předplatitelé. Pokud máte zájem o přístup k Premium obsahu, objednejte si předplatné.

Více informací
Přihlásit

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější