Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

NepřehlédněteOdpadyŽivotní prostředí

Jak obce v Německu řeší odpad

Náklady na likvidaci odpadu se mezi městy enormně liší

Sdružení daňových poplatníků v Německu každý rok podrobně informuje o poplatcích za popelnice, které se mezi obcemi extrémně liší. Až 158 kg zbytkového odpadu je podle statistik průměrné množství na domácnost a rok, které se v Německu vyprodukuje. Nejméně odpadu produkují lidé ve Freiburgu s 90 kg. Ostatní města dosahují téměř 250 kg na domácnost. V Severním Porýní-Vestfálsku je smutným lídrem například Duisburg s 241 kg, ekologičtější jsou lidé z Münsteru, se zhruba polovinou odpadů, konkrétně 121 kg.

Právě na příklad Münsteru upozornila televize WDR, je totiž jediným velkoměstem v Německu, které neprovozuje spalovnu odpadu. Podle městské rady mají spalovny většinou problém, že pokud je odpadu příliš málo, hrozí finanční ztráty. Münster rovněž spoléhá na povinnost pořídit si hnědou popelnici na bioodpad, zatímco města jako Duisburg to nedělají. Zatímco průměrná domácnost v Porúří ročně shromáždí asi jeden kilogram organického odpadu, u obyvatel Münsteru je to až 50 kg.

Mo žnosti snížení odpadu

V souvislosti se státním zákonem o odpadech mohou být v mnoha spolkových zemích opatření vedoucí k určení poplatků za odpady také spolufinancována. Pokud obec spustí ve škole informační kampaň o nejlepším způsobu třídění odpadu, lze tyto peníze vybrat od společnosti na likvidaci odpadu. Stále více měst spoléhá také na odpadové poradenství. Příkladem je město Frankfurt nad Odrou v Braniborsku, které tak dokázalo množství odpadu snížit. Frankfurt stejně jako Postupim a další města (nejen v Braniborsku) sází na sběr zeleného odpadu a využívá k tomu kampaně, které probíhají obvykle dvakrát ročně.

Tipy na motivování občanů k separování má generální ředitel společnosti pro nakládání s odpady ve Freiburgu Michael Broglin: „Ve Freiburgu jsme se velmi brzy věnovali tématu separace odpadů obyvateli. Už v roce 1986 jsme tu zavedli takzvaný recyklovatelný odpadkový koš, kde se různé recyklovatelné materiály jako kov, sklo, textil a dřevo a podobné věci shromažďovaly do jedné  popelnice. Myslím, že to byl krok, jak přimět lidi, aby přešli k třídění odpadu.

V městě Münster se 314 tisíci obyvateli platí místní lidé za likvidaci odpadu čtyřikrát více než v ostatních obcích ve stejné spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko

Broglin dále říká, že nejdůležitější je rozvržení poplatků za zbytkový odpad a za celý odvoz odpadu. „Každá domácnost může požádat o vlastní popelnici. Může si tak nastavit své chování a tím i část výše poplatku. Pro občany je to velký podnět produkovat co nejméně zbytkového odpadu,“ říká.

Náklady mohou explodovat

Odborníci se shodují, že je potřeba zavést motivační systém, podle kterého ten, kdo produkuje málo odpadu, platí co nejméně. V některých německých okresech se proto odpad váží, jinde mají na popelnici na zbytkový odpad čip. Tato opatření však mají své nevýhody, a to vysoké náklady. Stává se tak, že se odpad likviduje nelegálně. Divoký odpad je nejen na obtíž, ale jeho likvidace je dvojnásobně nákladná a způsobuje tak další nárůst poplatků za popelnice.

V každém případě efektivní separace odpadu automaticky neznamená, že je pro občany levnější. Sdružení daňových poplatníků opět na příkladu Münsteru kritizovalo skutečnost, že jsou zde poplatky za popelnice na průměrnou domácnost obzvláště vysoké – konkrétně 564€ ročně. Pro srovnání, v rýnském okrese Euskirchen platí průměrný občan pouze 129 e ročně za likvidaci odpadu, takže Münster je více než čtyřikrát dražší než jiná obec ve stejné spolkové zemi.

Přesto existují způsoby, jak náklady brzdit. Sdružení daňových poplatníků upozorňuje, že obce, které mají zvlášť vysoké poplatky za popelnice, na rozdíl od levnějších obcí vysypávají odpad většinou každý týden. Nákladově úspornější je 14denní sběr. V neposlední řadě lze lépe regulovat množství zbytkového odpadu. Čím více popelnic obec nabízí, tím důležitější je ujasnit, co do které popelnice patří.

Zkušenosti města Freiburg také ukazují, jak mohou být přínosná recyklační střediska a další služby pro nakládání s odpady, aniž by to stálo příliš mnoho peněz.

Covid a p ytle na organický odpad

Okresní město Brilon si spočítalo poplatky za odpad na roky 2022 až 2024 a dospělo k závěru, že od roku 2022 je musí zvýšit. „Zejména kvůli nárůstu nákladů je tento krok nezbytný a bohužel nevyhnutelný,“ uvádí se v prohlášení města Brilon.

Také okres Hochsauerland již od 1. ledna 2021 zvýšil poplatky za skládkování a za likvidaci zbytkového a organického odpadu. Pro Brilon se náklady na likvidaci zbytkového odpadu (z šedých popelnic a svozu objemného odpadu) mezitím zvýšily z 200 e na 238 e za tunu. Za recyklaci organického odpadu má město zaplatit 128 e za tunu (místo dřívějších 102€).

„Ve srovnání s ostatními obcemi v okrese Hochsauerland, které mají podobné rozložení nákladů v oblasti nakládání s odpady, jsou poplatky za odpad v Brilonu stále nižší,“ uvádí město. Kromě zvýšených poplatků za skládkování a likvidaci odpadu poplatky za odpad negativně ovlivňuje také daň z CO2 z motorové nafty, která se vybírá od roku 2021, a míra inflace.

Na zvýšení poplatků v Brilonu i jinde má vliv také fakt, že řada občanů využila období koronaviru k tomu, aby si uklidila před svým prahem a zlikvidovala nepoužitelné věci. Tím se zvýšilo množství objemného odpadu a počet jeho svozů. Poplatky za velkoobjemový odpad pokryly přitom pouze část nákladů na odvoz velkoobjemového odpadu firmou Lobbe a z toho vyplývající poplatky za skládkování. „Pokud by se město Brilon mělo vypořádat s objemným odpadem a občany, aby pokrylo náklady, museli by za jeho odvoz zaplatit zhruba 125 e. Protože tento rozdíl hradí město Brilon, musí být zahrnut i do poplatků za odpad za šedou popelnici na zbytkový odpad.“

Čistá a správná separace odpadu

Kromě zvýšeného využívání svozu objemného odpadu došlo i k nárůstu nekontrolovaného ukládání odpadu. Mimo jiné se v lesích, na krajnicích či parkovištích nelegálně odkládá objemný odpad, zbytkový odpad, stavební suť, a dokonce i elektronický šrot a zelený odpad. Nelze-li původce těchto černých skládek zjistit, jsou do poplatků za popelnici zbytkového odpadu zahrnuty i náklady na odvoz a likvidaci tohoto odpadu. Do poplatku za zbytkové odpadkové koše je zahrnut i svoz a odevzdání elektronického odpadu a likvidace zeleného odpadu po pořezání stromů a keřů, jejichž svoz může každý občan využít zdarma. Občané tedy mohou svým přístupem do určité míry ovlivnit výši poplatků za odpady. Zvláštní pozornost by měli věnovat správnému třídění odpadu. V minulosti se nesprávně separovalo a hojně se nacházely tzv. mislitters, zejména v případě organického odpadu. Mezi tyto odpady patří i pytle na odpadky inzerované jako biologicky rozložitelné, protože se nerozkládají jako organický odpad, které musejí být v kompostárně vytříděny a odstraněny. Špatné třídění má přímý dopad na likvidaci a recyklaci odpadu a tím i na výši nákladů na likvidaci a skládkování. Na druhé straně předcházení odpadu a jeho správné třídění podle jednotlivých druhů má jistý vliv na vývoj poplatků.

Ve Freiburgu im Breisgau v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersku začali zkoušet separovat už v polovině 80. let

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
516
IT
381
Dotace a Finance
1388
Odpady
252

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze

Další článek
Cena Red Dot patří mmcité
Image