Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

OdpadyŽivotní prostředí

MŽP vydalo metodické sdělení pro nakládání s železničními odpady

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí zveřejnil metodické sdělení, kterým upřesňuje postup nakládání s opětovně použitými dřevěnými výrobky ošetřenými před 31. 12. 2002 kreosotovými oleji pro jiný než původní účel, ke kterému byly vyrobeny. Jedná se zejména o použité dřevěné železniční pražce, mostnice nebo sloupy.

Jsou to nebezpečné odpady

Ministerstvo ve sdělení uvádí, že chemicky ošetřené dřevo, u kterého neskončila jeho využitelnost, nemusí být vždy odpadem ve smyslu zákona o odpadech, ale v případě další materiálové upotřebitelnosti jsou použitým výrobkem – ošetřeným předmětem ve smyslu evropských nařízení.

„Pokud byly dřevěné železniční pražce a mostnice z důvodu prodloužení životnosti výrobku napuštěny impregnačními látkami (dehtovými oleji a destiláty – kreosotovými oleji) před 31. 12. 2002, pak pro jejich následný prodej a využití platí výjimka uvedená v příloze XVII nařízení REACH,“ vysvětluje se ve sdělení.

Kvůli použití kreosotového oleje, jenž obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky a fenoly, které jsou klasifikované jako karcinogenní látky, je po skončení životnosti výrobku z impregnovaného dřeva nutné předpokládat existenci přetrvávajícího potenciálního rizika a nakládat s ním jako s nebezpečným odpadem.

Ministerstvo dále uvádí, že použité dřevěné impregnované pražce a mostnice je třeba přednostně použít jako součást konstrukce kolejových polí, dráhy povrchových dolů tzn. k upevnění kolejí.
V případě jejich využití pro jiné účely musí být splněny technické a jiné požadavky stanovené pro tento výrobek. Podle přílohy XVII nařízení REACH se zákaz uvádění na trh nevztahuje na dřevo, které bylo ošetřeno kreosotovým olejem před 31. 12. 2002 a které se uvádí na trh pro opětovné
použití, pokud takové použití není zakázáno v zmíněné příloze.

Kam smí a kam ne

Skladování impregnovaných dřevěných pražců a mostnic musí být provedeno tak, aby bylo omezeno kolísání teploty jejich povrchu, což způsobuje především přímé sluneční záření, například jejich překrytím nebo vhodným umístěním.

Dřevo ošetřené kreosotovým olejem se nesmí používat ku příkladu uvnitř budov určených pro jakékoliv účely, v hračkách nebo na hřištích, v parcích, při výrobě zahradního nábytku anebo v obalech či nádobách pro pěstitelské účely.

Metodické sdělení uvádí některá možná použití impregnovaných dřevěných pražců:

§  pro stavební účely v souladu s projektem stavby jako stanovený stavební výrobek (např. schodnice u venkovního použití),

§  jako mostnice v souladu s projektem stavby na jiných liniových stavbách, než na železničních tratích (jako stanovený stavební výrobek),

§  pro zpevnění pojezdových ploch a nádvoří – parkovací a odstavné plochy pro automobily a speciální stroje (v souladu s projektem stavby).

Zařazení do katalogu

Vyřazené dřevo ošetřené kreosotovým olejem je nebezpečným odpadem zařazeným pod katalogové číslo 17 02 04* – Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné. „Tento odpad nesmí být spalován na volném prostranství ani v kamnech nebo kotlích určených pro spalování dřeva. Nepřípustná je výroba paliv z tohoto nebezpečného odpadu,“ uvádí MŽP. Nebezpečné odpady je možné spalovat pouze v zařízeních, která jsou provozována v souladu se zákonem o odpadech a zákonem o ochraně ovzduší.

Mezi další možné nakládání s odpadem tohoto katalogového čísla patří uložení na skládkách S-NO, anebo biodegradační a bioremediační procesy.

V případě, že dojde k úpravě odpadních impregnovaných dřevěných pražců například drcením, zařazuje se takto upravený odpad pod katalogové číslo 19 12 06* – Dřevo obsahující nebezpečné látky. Odpad tohoto katalogového čísla je možné spalovat ve spalovnách nebezpečného odpadu nebo do konce letošního roku ukládat na skládkách odpadů S-NO. Od roku 2023 je zakázáno tento odpad ukládat na skládky. Povoleny jsou také biodegradační a bioremediační procesy.

Metodické sdělení nabylo platnosti a účinnosti dnem 11. července 2022 a jeho vydáním končí platnost Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k nakládání s opětovně použitými dřevěnými výrobky, ošetřenými kreosotovými oleji ze dne 30. 5. 2016.

Foto: Wikimedia Commons
Zdroj: Průmyslová ekologie

Nejčtenější kategorie
Chytré město
420
Energetika
464
IT
324
Dotace a Finance
1289
Odpady
237

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze