Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Odpady

Obce a zpětný odběr v systému Elektrowin

Jak ovlivnil nový zákon zaběhnutou spolupráci

Zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností (zákon o VUŽ) má dopad především na výrobce a jejich kolektivní systémy, nicméně ani obce nepřijdou zkrátka. I když mají těžkou hlavu z nového zákona o odpadech (541/2020 Sb.), je dobré vědět, co nového jim přináší také zákon, který se s přijetím nové legislativy v prosinci 2020 z původního odpadového zákona osamostatnil.
 
Zákon o výrobcích s ukončenou životností

Zákon o VUŽ činí odpovědnými výrobce a dovozce baterií, elektrozařízení, pneumatik a automobilů (i když ty jsou z obecných ustanovení vyjmuty a podmínky stanoví až speciální část). Obsahuje pravidla pro společné plnění výrobců – tedy pro provozovatele kolektivních systémů a povinnosti, které musí plnit výrobci – ať již individuálně, nebo kolektivně. Společná část určuje obecné podmínky pro zpětný odběr, informovanost, evidenci, registr, provozování kolektivního systému (pro společníky provozovatele kolektivního systému, hospodaření, spolupráci kolektivních systémů, evidenci, kontrolu), ale také postup při zániku provozovatele kolektivního systému. Navazují speciální části pro jednotlivé druhy výrobků – elektrozařízení, baterie, pneumatiky a autovraky.
Povinnosti a způsoby jejich plnění jsou primárně stanoveny výrobcům, kteří však mohou jejich plněním pověřit provozovatele kolektivního systému. Zásadní při tom je skutečnost, že i když pro ně plní povinnosti provozovatel kolektivního systému, odpovědnosti se nezbavují. Bohužel tak jako v případě zákona o odpadech i my stále čekáme na prováděcí právní předpisy, které se mohou vlastní realizace zpětného odběru významně dotknout. Zejména požadavků na místa zpětného odběru.
 
Zjednodušený odpadový režim

Zákon o VUŽ stanoví odlišný způsob nakládání s odpadním elektrozařízením, a to od okamžiku jeho předání na místo zpětného odběru až po předání zpracovateli. Výrobky s ukončenou životností, kterých se zákon týká, se nezapočítávají do objemu produkce sběrného místa a nakládání s nimi podle zákona o odpadech. Odpadní elektrozařízení se okamžikem předání na místo zpětného odběru stávají vlastnictvím toho výrobce nebo provozovatele kolektivního systému, který toto místo zpětného odběru zřídil. Pokud je takových provozovatelů více, což je v případě obecních sběrných míst zcela běžné, řídí se nabývání vlastnictví těchto odpadních elektrozařízení dohodou zřizovatelů tohoto místa.
Výrobce je povinen vést průkaznou evidenci o toku zpětně odebraných odpadních elektrozařízení (od jejich zpětného odběru ve sběrných místech až po využití) a podávat o tom i roční zprávu. Nově je na straně provozovatele kolektivního systému i povinnost tyto údaje každoročně nechat ověřit auditorem.
Otázkou samozřejmě stále zůstává, zda si dohoda o nabývání vlastnictví jednotlivými kolektivními systémy a povinný audit nevyžádají zavedení i povinné evidence na sběrných místech. S ohledem na vyplácené odměny a motivační podporu však předpokládáme, že interní evidenci má každá řádně hospodařící obec již dávno zavedenou.
 

 
Spolupráce s obcemi

Obcím v novém zákoně o VUŽ připadl § 16, který stanoví základní podmínky spolupráce s výrobcem, respektive provozovatelem kolektivního systému. Navazuje na nový zákon o odpadech, konkrétně § 59, tedy povinnost obce vytvořit obecní systém nakládání s odpady, ve kterém může určit místo či místa k přebírání odpadních elektrozařízení. Tato místa může v souladu s odst. 5. písm. d) stanovit i obecně závaznou vyhláškou. Podle zákona o VUŽ může obec s výrobcem uzavřít písemnou smlouvu o využití tohoto obecního systému a zřízení místa zpětného odběru. Taková smlouva nesmí obec omezovat v uzavření smluv za stejným účelem s dalšími výrobci a musí být pro obec nediskriminační. Ostatně vzor smlouvy s obcí musí provozovatel kolektivního systému doložit k žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému.
Na nakládání se zpětně odebraným odpadním elektrozařízením v takovém místě zpětného odběru se vztahuje zákon o VUŽ, a to v rámci tzv. zjednodušeného odpadového režimu.
V neposlední řadě je výrobce povinen obci, na jejímž území se takové zřízené místo zpětného odběru nachází a která o to požádá, poskytnout informace o množství zpětně odebraných odpadních elektrozařízení, včetně informace o jejich využití.
Rozsah změn vzájemných smluv s obcemi je natolik rozsáhlý, že jsme se rozhodli pro nahrazení stávajících smluv smlouvami novými, které jsme podle nového zákona o VUŽ upravili. Důležité je, že jsme jejich obsah projednali se Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR, jejichž připomínky jsme akceptovali a do smluv zapracovali.
 
Požadavky na místa zpětného odběru

Jak je zřejmé z úvodu článku, část zákona o výrobcích s ukončenou životností je stále nejasná, protože požadavky na uspořádání míst zpětného odběru ministerstvo stanoví vyhláškou, na kterou stále čekáme. Zjevně půjde hlavně o způsob shromažďování odpadních elektrozařízení s obsahem nebezpečných látek či nebezpečných vlastností a jejich zabezpečení tak, aby se eliminovala zdravotní a bezpečnostní rizika. V Elektrowinu jsme se na to trochu předpřipravili a upravili jsme cíle a priority oblíbeného motivačního programu, ze kterého ročně čerpají desítky měst a obcí, na uvedení sběrného místa do souladu se zákonem. Dlouhodobě finančně podporujeme zabezpečení, zpevnění plochy nebo zastřešení a jsme připraveni dále modulovat program tak, abychom obcím finančně napomohli při splnění zákonem stanovených podmínek.
 
Zpětný odběr a nakládání s elektrozařízením

Zásadní pro zpětný odběr je, že způsob sběru, shromažďování a přepravy nesmí ztížit opětovné použití a recyklaci odpadních elektrozařízení a jejich komponentů. Pro opětovné použití jsme vytvořili odlišnou sběrnou síť, a to v rámci projektu Jsem zpět. Jde o místa vyhrazená pro předávání funkčních spotřebičů našim smluvním servisním gestorům, kde se před dalším používáním ověřuje jejich funkčnost a bezpečnost. Nefunkční spotřebiče nemusí požívat tak vysoké ochrany, ale nesmí v žádném případě docházet k rozebírání ani jinému zasahování, zejména poškozování chladicího okruhu u chladniček, rozbíjení obrazovek u televizí a monitorů, nebo rozbíjení zářivek a úsporek. Všechny tyto kategorie odpadních elektrozařízení obsahují vysoce škodlivé nebezpečné látky a jejich mechanické poškození vede k úniku látek do životního prostředí.
Provozovatel místa zpětného odběru – ať již přímo obec, nebo jí pověřené technické služby – mají podle zákona o VUŽ povinnost předat veškerá zpětně odebraná odpadní elektrozařízení pouze osobě určené výrobcem. Povinností provozovatele je vydat konečnému uživateli na vyžádání potvrzení o předaných odpadních elektrozařízeních. Toto potvrzení je jednak v elektronické podobě možné vyplnit přímo na našich webových stránkách, nebo si vyžádat průpisná potvrzení bezplatně prostřednictvím e-shopu.
Provozovatel místa zpětného odběru má na druhé straně právo odmítnout převzít ke zpětnému odběru odpadní elektrozařízení v případě, že předávané množství přesahuje okamžitou kapacitu sběrného místa, nebo má pochybnosti, že se jedná o odpadní elektrozařízení od konečného uživatele. Taková situace může nastat v případě, že ho na sběrné místo odevzdává poslední prodejce. Vybavujeme je proto identifikační kartou, aby mohli oprávněnost k předání prokázat.
 
Konečný uživatel

Občan nebo podnikající osoba jsou z hlediska zákona o VUŽ konečnými uživateli, kteří odpadní elektrozařízení odevzdávají do zpětného odběru. Zákon jim ukládá povinnost předat je pouze na místa zřízená výrobcem, do provozovny osoby oprávněné ke zpracování, prodejci (v rámci povinnosti prodejce odebírat kus za kus za prodaný) nebo do rozměru 25 cm do prodejen s plochou nad 400 m2. Jsou stanoveny i výjimky – předání za vědeckými, výzkumnými nebo muzejními účely (nezapomeňte na náš projekt Máte doma muzejní kousek!, na kterém dlouhodobě spolupracujeme s Národním technickým muzeem). Lze je také předat pro účely umělecké, tvůrčí nebo sběratelské. Mimo výše vyjmenované není nikdo jiný oprávněn odpadní elektrozařízení přijímat.
 
Tereza Ulverová
členka představenstva
ELEKTROWIN
 
[3d-flip-book mode=“fullscreen“ pdf=“https://portalpromestaaobce.cz/wp-content/uploads/2021/06/PRO-mesta-a-obce-c.-6-20-21-clanek-Elektrowin.pdf“][/3d-flip-book]

Nejčtenější kategorie
Chytré město
438
Energetika
496
IT
363
Dotace a Finance
1352
Odpady
246

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze