Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Osobnosti

Jak na to jdou starostové

1. Plánujete investice do revitalizace parků, nevyužitého či dalšího prostranství?

2. Můžete popsat, jak postupujete při plánování této revitalizace?

3. Zapojíte do investic místní firmy?

 

Kateřina Malečková, starostka města Blatná (cca 6 600 obyvatel, okres Strakonice)

1. Vyjádření občanů v anketě v roce 2016 pro nás bylo signálem, která veřejná prostranství ve městě jsou vyhledávána a kde si přejí občané trávit volný čas v příjemném prostředí. Tato „přání“ jsme propojili s naším strategickým plánem a postupně se snažíme aktivity plnit. Upravili jsme náměstí J. A. Komenského v centru města, revitalizovali městské Husovy sady, připravujeme projekt na úpravu náměstí Palackého. Tento rok vysázíme v centru města přibližně 50 stromů. Zásadní je pro nás návrat růží do města, protože Blatnou jako město růží proslavil pěstitel pan Jan Böhm. Od roku 2019 pracujeme na projektech, jako je stezka růží, výstava a slavnosti růží, besedy apod.

2. Částečně jsem odpověděla v předchozí otázce. Připravované akce jsou projednávány vždy s architektem města, se zástupci státní památkové péče a dále s komisí pro rozvoj města. Občané mají možnost zapojit se do aktualizace strategického plánu cca jednou za dva roky.

3. My bychom samozřejmě rádi zapojili místní firmy, ale zákon o veřejných zakázkách či pravidla dotací mají daná pravidla, která nemůžeme překračovat.

 

Jan Malý, starosta města Jičín (cca 16 600 obyvatel)

1. V jižní části našeho města je nevyužitý prostor o rozloze 8,5 ha, který byl v minulosti využíván zejména zemědělskými organizacemi. Za účelem vylepšení životního prostředí občanů v jižní části města, kde se nachází i sídlištní zástavba, bylo městem rozhodnuto vybudovat zde prostor pro odpočinek a rekreační aktivity u řeky Cidliny, nazvaný Odpočinková zóna Cidlina. Podmínkou vybudování byl výkup pozemků a přeložka vysokého napětí. S ohledem na rozsáhlost a významnost tohoto území jsme poté vyhlásili v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a soutěžním řádem České komory architektů soutěž o návrh na řešení krajinářsko-architektonické soutěže Odpočinková zóna Cidlina. V soutěžních podmínkách byly zapracovány veškeré požadavky související s činností města a respektující požadavky občanů. Porota sestavená ze tří profesionálů architektů a dvou zástupců města vyhodnotila soutěž a nyní projednáváme obsah smlouvy s vybranou firmou. Jejím předmětem by měly být kompletní projektové a inženýrské práce včetně všech prací souvisejících na dopracování studie stavby a vypracování příslušné dokumentace.

2. Do projektu byla pochopitelně zapojena veřejnost, a to prostřednictvím sociálních sítí, výtvarné soutěže žáků jičínských ZŠ, ale i osobním setkáním v kině s občany, kteří v lokalitě bydlí. Využíváme jednání s architektem našeho města, ale při větších investičních akcích se rádi poradíme i s dalšími architekty. Konkrétně při akci Odpočinková zóna Cidlina jsme věc konzultovali se zástupci České komory architektů.

3. Co se týká zapojení místních firem, město Jičín postupuje ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. Pokud jde o investiční akce, na které tento zákon nepamatuje, máme zastupitelstvem přijatou směrnici o zadávání veřejných zakázek a řídíme se podle dikce této právní normy. Z tohoto důvodu se na místní firmy obracíme pouze ve výjimečných případech, tak jak nám to umožnuje shora uvedená směrnice.

 

Magdaléna Davis, starostka města Mníšek pod Brdy (cca 5 900 obyvatel, okres Praha-západ)

1. Právě nyní v Mníšku dokončujeme revitalizaci jednoho takového prostranství. Jednalo se o hluchý plácek u základní školy mezi stěnou tělocvičny, trafostanicí a vzrostlou zelení. Teď tam vzniká úplně nové parkurové hřiště, na kterém budou v dopoledních hodinách probíhat hodiny tělocviku žáků ZŠ a v odpoledních hodinách bude hřiště k dispozici veřejnosti, zejména starší mládeži, která do současnosti v Mníšku mnoho příležitostí ke společným aktivitám neměla.

2. Při plánování přístavby nové školní budovy před několika lety jsme hovořili s žáky 9. tříd o tom, co jim v blízkosti školy nejvíce schází. Největší shoda tehdy panovala právě na parkurovém hřišti. V rámci projektové přípravy na úpravu okolí školy si proto město nechalo na hřiště od architektů zpracovat návrh a s tímto projektem jsme pak získali dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj.

3. Vzhledem k vysoké specializovanosti této zakázky bohužel nebyla příležitost, jak místní firmy zapojit. Během několika příštích týdnů se ale chystáme rozjet projekt na revitalizaci dvou brownfieldů v intravilánu města, kde bude potřeba provést demolici starých budov a navazující terénní úpravy. Pro tento projekt budeme aktivně oslovovat místní firmy, aby se do výběrového řízení přihlásily.

 

Patrik Pizinger, starosta města Chodov (cca 13 300 obyvatel, okres Sokolov)

1. V letošním roce počítáme s revitalizací sídlištních ploch v Tovární ulici. Výše předpokládaných nákladů je 15 mil. Kč a postupně takto uceleně plánujeme revitalizovat i další sídlištní celky v našem městě.

2. Spolupracujeme s architektem, který navrhne celkovou revitalizaci území. Tento návrh je následně projednán s občany v dané lokalitě. Výsledky jednání se zapracují do studie, která se poté přepracuje do klasické projektové dokumentace. Cílem je promítnout do realizace skutečné potřeby obyvatel v daném místě tak, abychom prostor utvářeli pro jejich potřebu. Tento postup se osvědčil.

3. U investic se musíme řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek. Ten nám neumožňuje preferovat vybrané dodavatele, neboť se jedná o nakládání s veřejnými prostředky. Osobně bych zejména v této době uvítal možnost přímé spolupráce v regionu.

 

Věra Palkovská, primátorka města Třinec (cca 35 000 obyvatel)

1. Ano, snažíme se postupně revitalizovat či budovat jak nové parky, tak i veřejná prostranství. Pro letošní rok například plánujeme vytvořit nový agility park pro pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Také připravujeme odpočinkovou zónu pro mladé rodiny s dětmi u řeky Olše, kde budou moci Třinečané relaxovat nebo se osvěžit. Děláme všechno pro to, aby se lidem v našem městě dobře žilo a aby byl Třinec atraktivní pro všechny generace.

2. Pokud jde o rozsáhlejší park nebo prostranství, vždy v prvé řadě jednáme s odborníky na dané téma, zpracovává se studie a probíhají jednání, na kterých se řeší nejen realizace stavby, ale také budoucí náklady na provoz a údržbu. Na začátku seznamujeme veřejnost se záměrem formou setkání s občany a získáváme zpětnou vazbu prostřednictvím průzkumu.

3. Co se týče výběru zhotovitele, postupujeme samozřejmě v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, ale snažíme se v rámci poptávky oslovovat v prvé řadě místní osvědčené firmy. Pokud jde o spolupráci na projektech, často jdeme do společných akcí s partnery, např. s Třineckými železárnami spolupracujeme na ozelenění veřejných prostranství, revitalizaci parčíků apod. Díky partnerství a spolupráci se daří realizovat řadu projektů, které zvyšují kvalitu života v našem městě.

 

Autor: Radomír Starý

Nejčtenější kategorie
Chytré město
444
Energetika
507
IT
372
Dotace a Finance
1374
Odpady
249

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze