Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Osobnosti

Jak to vidí 5 měst

1. Kolik peněz platí vaše město za zajištění služby veřejné dopravy a co je z vašeho pohledu zatím její největší slabinou?

2. Kde vidíte efektivní úspory ve veřejné dopravě a do jaké míry se vám jich ve vašem dopravním podniku daří dosahovat?

 

Martin Kalina, starosta města Mariánské Lázně (cca 13 000 obyvatel, okres Cheb)

1. Město na letošní rok v rozpočtu alokovalo na kompenzaci společnosti Městská doprava Mariánské Lázně, s. r. o., celkem 17 milionů Kč, nicméně předpokládáme, že v průběhu roku dojde vzhledem k aktuální situaci k dalšímu dofinancování. Očekávám celkový náklad na MHD za rok 2020 ve výši zhruba 21 mil. Kč. Největší slabinou je bezesporu vlastnická struktura. Dopravní podnik není ve vlastnictví města, ale jsme pouze podílníkem. Je tedy neustálá potřeba dialogu se spoluprovozovatelem.

 

Vladimír Nedvěd, jednatel společnosti Městská doprava Mariánské Lázně, s. r. o.

2. Mariánské Lázně s 13 tisíci obyvateli vsadily na čistou elektrickou dopravu. To je velký závazek, který lze naplnit pouze s využitím současných dotací na obnovu vozového parku i potřebné infrastruktury. Přestože město vynakládá na MHD ze svého rozpočtu nemalé prostředky, je trolejbusový provoz dlouhodobě podfinancovaný. Možnosti úspor uvnitř dopravní společnosti jsou v podstatě vyčerpány. Ke snížení zejména režijních nákladů by pomohlo sloučení s další společností do většího celku. To je na rozhodnutí společníků. Jsem přesvědčený, že nejvíce by k efektivitě provozu MHD pomohla nepřímá podpora ve formě regulace individuální automobilové dopravy. Bezemisní MHD a ulice města plné automobilů jsou paradoxem dnešní doby. Velkým úkolem je smysluplná organizace dopravy v rámci IDS Karlovarského kraje.

 

Markéta Vaňková, primátorka města Brna (cca 380 tisíc obyvatel)

1. Za zajištění městské hromadné dopravy zaslalo město Brno dopravnímu podniku v loňském roce 2,0137 miliardy korun. Brňané mohou být právem pyšní na veřejnou dopravu, kterou zajišťuje městská společnost Dopravní podnik města Brna (DPMB). Ta v minulém roce přepravila 362 milionů cestujících, což je nejvíce v posledních 12 letech. Naším cílem je nabízené služby stále zlepšovat a motivovat veřejnost k využívání MHD. Jednou z potíží, se kterou se dopravní podnik musel vyrovnat, byla situace na pracovním trhu. V posledních letech se díky příznivé ekonomické situaci snižovala nezaměstnanost na úroveň, kdy bylo těžké najít řidiče vozů MHD. Vedení DPMB pružně reagovalo na nastalou situaci a nabízí například vysokoškolákům, kteří dosáhli 21 let, dlouhodobou brigádu na pozici řidiče tramvaje. Tato praxe se osvědčila a řada z nich našla po škole uplatnění právě v DPMB.

 

Miloš Havránek, ředitel Dopravního podniku města Brna, a. s.

2. Efektivní úspory je možné vidět například v hledání alternativních, ekologických a levných zdrojů energie pro pohon vozů MHD. V našem případě je to projekt plynofikace části vozového parku autobusů (160 autobusů na CNG v letech 2014–2018), což nám ročně prokazatelně generuje úsporu 60 miliónů korun.

 

Tomáš Navrátil, primátor města Opava (cca 56 000 obyvatel)

1. Provozní dotace (prokazatelná ztráta) statutárního města Opava Městskému dopravnímu podniku (MDPO) činí ročně 90,5 milionu korun. V současné době společnost obsluhuje 26 linek a ročně přepraví 8,9 milionu cestujících při 2,8 milionu ujetých kilometrů. Fungování MHD vnímám jako jednu z priorit, a proto se snažíme, aby tato služba občanům fungovala co nejlépe. V závěru loňského roku proto rada města schválila zadání studie optimalizace městské hromadné dopravy v Opavě, která má komplexně posoudit současný stav MHD na území statutárního města Opavy a jeho přilehlém okolí. Na základě této studie bude navržena optimalizace sítě MHD ve třech variantách – navýšení, snížení a zachování stávající prokazatelné ztráty. Samozřejmě hledáme i možnosti, jak najít úspory v rámci rozpočtu města, proto očekávám výsledky studie, abych mohl zahájit s vedením města a MDPO jednání o rozpočtu na další období.

 

Pavel Gebauer, ředitel Městského dopravního podniku Opava, a. s.

2. Efektivní úspory ve veřejné dopravě lze těžko definovat, protože každá úspora v této dopravě zákonitě povede ke snížení objemu dopravy, a tedy i ke snížení objemu přepravených cestujících a tržeb. V současné době se velmi těžko dostáváme na původní čísla z doby před vyhlášením nouzového stavu. Cestující se jen pomalu zbavují určité obavy z používání MHD z důvodu možné nákazy nemocí Covid-19, a to i přesto, že jsme v naší organizaci neměli žádného zaměstnance s pozitivním nálezem. Snažíme se sami navrhnout určitou optimalizaci stávajícího trasování linek, ale zároveň jsme si vědomi, že musí být nastavena citlivě, abychom nepřicházeli o potenciální cestující, kteří by v případě nespokojenosti mohli přejít na individuální způsob přepravy. V Opavě je i v dnešní době v centru města a přilehlém okolí relativně vysoký počet parkovacích míst, občané by tedy mohli ve zvýšené míře začít používat pro přepravu osobní automobily a to určitě není naším cílem. Výraznějších úspor můžeme dosáhnout navýšením počtu cestujících ve vozidlech MHD, což je i cesta ke zvýšení tržeb a částečnému pokrytí nákladů na provoz. Všechna vozidla jsou již plně nízkopodlažní, nově pořizovaná pak taktéž plně klimatizována.

V loňském roce jsme nákupem tzv. parciálních trolejbusů (s bateriemi) místo duobusů s naftovými motory zefektivnili provoz a zároveň podpořili obměnu vozového parku za ekologičtější vozidla. Máme zájem na optimálním nastavení MHD, pořízením sčítacích zařízení monitorujeme pohyb cestujících a výsledky vyhodnocujeme pro připravovanou optimalizaci. Do nákladovosti provozu se bohužel negativně promítá nárůst cen energií a zejména mezd, které musíme udržovat na vysoké úrovni z důvodu nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců na pozici řidič a mechanik a velké konkurence dopravců v našem regionu.

 

Martin Baxa, primátor města Plzeň (cca 172 000 obyvatel)

1. Za letošní rok je schválen strop úhrady prokazatelné ztráty ve výši více než jedné miliardy korun, což je tedy více než jedna miliarda korun. Vzhledem k rostoucímu počtu aut v naší krajské metropoli dochází ke zpomalování veřejné dopravy. Proto bude rozhodně nutné přijmout taková opatření, která zajistí její preferenci. Od tohoto kroku si slibujeme to, že se zvýší komfort a přitažlivost veřejné dopravy pro cestující. Opatření současně vygeneruje některé úspory.

 

Jiří Ptáček, generální ředitel Plzeňských městských dopravních podniků, a. s.

2. Podle mého názoru jsou efektivní takové úspory, jež nejsou jen krátkodobé. Tedy takové, že v delším časovém horizontu šetří samotné finanční zdroje a mají ještě další přidanou hodnotu. Na ty se průběžně zaměřujeme. Neustále pracujeme s různými racionalizačními opatřeními, systémy inovací a úspor. Zmíním opatření, jež považujeme za vysoce efektivní a jejichž dopad ve formě úspor se projevuje pozitivně nejen v naší společnosti, ale zároveň přispívá ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu. Také napomáhají k dosažení udržitelné mobility města, jejímž hlavním cílem je minimalizovat negativní dopady individuální automobilové dopravy. Takového cíle se nám díky vstřícnosti a spolupráci s městem podařilo aktuálně dosáhnout zklidněním Šumavské ulice a regulací dopravy v Goethově ulici. Jde o dílčí opatření, která přinesla úspory nám i městu a která jsou základním kamenem řešení udržitelné mobility města. Při jejich dalším aplikování jsou i potenciálem dalších významných efektivních úspor v budoucnosti.

 

Alexandr Hrabálek, primátor města Hradce Králové (cca 93 000 obyvatel)

1. Město zajištění služby veřejné dopravy financuje prostřednictvím dotace pro DPMHK ve výši cca 255 milionů korun.

Mohl bych samozřejmě zmínit, že slabinou může být nedostatek dopravních prostředků, potažmo finance na jejich pořízení, ale záleží skutečně na úhlu pohledu. Každopádně nejen jako primátora, ale především jako občana města a cestujícího mě velmi trápí bezohlednost. Někteří cestující si neváží čistých dopravních prostředků, které se snaží poskytovat maximální komfort. V některých případech pak dochází k poškozování interiérů vozů, což považuji za tristní. Pokud by snad některé cestující trápil onen zmíněný možný nedostatek dopravních prostředků, je nutné si uvědomit, že i tyto zbytečné vandalské excesy situaci výrazně komplikují. Chceme mít dostatečnou dopravní obslužnost pro naše cestující a je zcela zbytečné, když jsou některé vozy vyřazené z provozu kvůli vandalství.

 

Zdeněk Abraham, ředitel Dopravního podniku města Hradce Králové, a. s.

2. a) Energetické úspory – výhodné ceny při nákupu energií, snížení celkové spotřeby energií, snížení spotřeby pohonných hmot – tedy využívání novějších vozidel a přechod k elektromobilitě (samozřejmě s omezeními vzhledem k úkolům dopravního podniku při mimořádných událostech).

b) Energetické úspory v objektech DPMHK dosažené také využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení.

c) Zvyšování energetické efektivity v objektech a technických zařízení DPMHK určených přímo pro zajištění provozu MHD.

d) Stavební, organizační a technická preference MHD, jejímž cílem je zajištění její vyšší rychlosti, plynulosti a spolehlivosti (např. vyhrazené preferenční jízdní pruhy pro MHD a preference MHD na světelných signalizačních zařízeních na křižovatkách). Pozitiva preference MHD nejsou přínosem jen pro samotné cestující (rychlá a spolehlivá doprava), ale i pro dopravce (nižší spotřeba i opotřebení vozidel při vyšší plynulosti jízdy, bezproblémové dodržování zákonných bezpečnostních přestávek řidičů). Dosažení těchto cílů je však konfrontováno s působením vlivů individuální automobilové dopravy, kde by proto mělo dojít k restrikcím a systémovým omezením v jejím používání (parkovací či pěší zóny s povolením vjezdu MHD).

e) Přednostní dotační podpora nákupu nízkopodlažních, nízkoemisních a bezemisních vozidel (autobusy a trolejbusy i samotné elektrobusy).

f) Vyšší podpora nejnovějších odbavovacích informačních technologií v provozu MHD ze strany státu.

g) Zavedení nového systému po jeho samotném vysoutěžení a zvýšení komfortu při odbavení cestujících, spravedlivější tarifikace podle ujetého počtu zastávek, úspora nákladů při tisku papírových jízdenek, získávání statistických údajů o vytíženosti jednotlivých linek a spojů, což má pomoci k optimalizaci sítě i četnosti spojů v různých dnech a časech během celého dne a umožnění tvorby integrovaného dopravního systému.

 

Autor: Radomír Starý

Nejčtenější kategorie
Chytré město
437
Energetika
495
IT
361
Dotace a Finance
1350
Odpady
246

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze