Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Jak to vidí starostovéKomunikace s občanyOsobnosti

Jak to vidí starostové

odpadovou problematiku řeší představitelé města a obcí neustále

1. Jak podporujete třídění odpadu?

2. Novela odpadového zákona přinese zvýšení poplatků za ukládání odpadů na skládkách. Jak budete řešit vyšší finanční zátěž na váš rozpočet a na občany?

3. Jak spolupracujete při řešení odpadové problematiky s dalšími aktéry?

 

Michael Kašpar, starosta města Kolín (cca 32 000 obyvatel)

1. Město Kolín podporuje třídění odpadů širokým sortimentem služeb, které svým občanům nabízí. Šest sběrných dvorů, celkem 99 separačních míst s různou dispozicí, uskupením a počtem nádob, 16 stanovišť podzemních kontejnerů, 2100 žlutých nádob na plasty o objemu 240 l, které byly pořízeny z operačního programu životního prostředí především pro lokality rodinné zástavby. Dále město Kolín pro své občany získalo 1000 kompostérů za účelem snížení objemu bioodpadu ve městě. Též je u rodinných domů rozmístěno cca 3000 popelnic na biodpad. Důležité je zmínit prevenci samotného předcházení vzniku odpadů, což se snažíme i prostřednictvím webového portálu kolin.nevyhazujto.cz. Edukační materiály se prezentují na separačních místech a webu, pořádáme občasné semináře. Do budoucna uvažujeme o zapojení motivačních prvků do celého systému nakládání s odpady.

2. V letošním roce probíhá sběr dat ve spolupráci se společností JRK Česká republika. Snahou je v nadcházejícím roce velmi podrobně analyzovat celé odpadové hospodářství s cílem celkové optimalizace a hledání úpor v činnosti nakládání s odpady. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je v současné době nastaven na 696 Kč za osobu, což je ve větší míře už nyní dotováno právě z rozpočtu města Kolín s ohledem na přepočet skutečných nákladů vynaložených na likvidaci SKO (směsný komunální odpad) na osobu. Úměrné a postupné navyšování místního poplatku s ohledem na budoucí vývoj odpadového hospodářství a souvisejícím plněním evropských směrnic v současné době neplánujeme.

3. Město Kolín má velmi svázané ruce až do roku 2032, dokdy je se společností AVE Kolín v platnosti rámcová smlouva, která tuto společnost výhradně opravňuje k činnosti nakládání s odpady pro celé území města. Spolupráce probíhá v podobě např. analýzy dat se společností JRK Česká republika s cílem optimalizace odpadového hospodářství a v rámci předcházení vzniku odpadu se společností goodooga (kolin. nevyhazujto.cz). Výhledově město řeší prodej pozemku na výstavbu velmi zajímavého projektu, který by mohl vzniknout v Průmyslové zóně Kolín-Ovčáry. Jeho ambicí je zpracovávání bioodpadu za účelem výroby organických hnojiv a biometanu. Tato činnost by mohla našemu městu ušetřit finanční náklady za likvidaci tohoto druhu odpadu. Samotné sdružování s jinými obcemi s myšlenkou budoucího využívání spaloven za účelem likvidace SKO je zatím v nedohlednu, a to i v souvislosti s platnou rámcovou smlouvou.

Občané mají možnost se zúčastnit občasných seminářů na téma odpadového hospodářství. Každoročně pořádá Odbor životního prostředí a zemědělství MÚ výstavu s názvem Den země, kde dochází ke společné osvětě mimo jiné i v oblasti odpadového hospodářství a symbióze všech možných aktérů zapojených do systému nakládání s odpady.

 

Vladimír Šuma, místostarosta města Lovosice (cca 8800 obyvatel, okres Litoměřice)

1. Třídění odpadu podporujeme ve městě především dostupnou vzdáleností 1100 l kontejnerů na separované složky komunálního odpadu pro občany. Dále postupným navyšováním kapacity těchto kontejnerových stání tak, jak vyžaduje trend. V současnosti máme po městě rozmístěno cca 160 kusů 1100 l kontejnerů na plast, papír, sklo a kovy.

V posledních dvou letech jsme také úspěšně zahájili výstavbu polopodzemních kontejnerů (objem 5 m³), které nabízejí další zvýšení objemové kapacity a komfortu bez zbytečného zabírání veřejného prostoru. Stavba polopodzemních kontejnerů sebou většinou nese i vyšší kulturu a hygienu při odkládání tříditelných složek komunálního odpadu. V současnosti máme po městě rozmístěno 19 polopodzemních stání, kde je možné odložit veškerý komunální odpad a současně tříditelné složky (papír, plast, sklo). Další dvě stání jsou vyprojektovaná.

V částech města, kde je individuální zástavba (rodinné domy apod.) dochází k pytlovému sběru papíru a plastu, kdy jsou občanům přidělovány barevné pytle a jednou za 14 dní dochází ke svozu „door to door“. Tento způsob je pro dotčené občany pohodlnější a zároveň podle našeho smluvního odpadového partnera tímto systémem dochází k lepší kvalitě vytřídění odpadů.

Na žádost město zdarma přiděluje popelnice na bioodpad, který je v sezóně vyvážen cca jednou za 14 dní na nedalekou kompostárnu. S ohledem na rostoucí počet žádostí o přidělení popelnice na bioodpad město v roce 2019 zakoupilo přes 400 kompostérů a zapůjčilo je občanům bezplatně na dobu 5 let (podmínka obdržení dotace). Myšlenkou bylo zpracovat odpady ze zahrádek přímo na zahrádkách a nezatěžovat tím systém nakládání s odpadem ve městě. O kompostéry zpočátku nebyl valný zájem, nicméně po první vlně rozdávání a výzvách v místním měsíčníku Lovodnešek se kompostéry rozdaly všechny.

Posledním důležitým článkem v systému nakládání s komunálním odpadem ve městě je sběrný dvůr, kde mohou občané všechny odpady včetně nebezpečných po prokázání totožnosti ukládat zdarma.

Samozřejmě ve městě funguje průběžná osvěta formou letáků, akcí pro děti atd. Ve městě nemáme zavedeny motivační programy související s tříděním apod., jelikož s ohledem na velké prolnutí sídlištní zástavby a zástavby individuální se nám zatím žádný systém nejevil jako efektivní. Naším mottem zůstává maximální informovanost občanů o možnostech i povinnostech třídění a umožnění co nejlepších podmínek každému, kdo chce třídit.

2. O novele se hovoří nejméně posledních 10 let. Co skutečně přijde, v tuto chvíli nikdo neví zcela přesně. Město je součástí sdružení obcí, které vlastní skládku komunálních odpadů a již nyní jsou na stole určité varianty, jak se s avizovaným navýšením poplatků vypořádat, aby byl rozpočet města, respektive peněženky občanů, zatíženy co nejméně. Neustálé změny a protimluvná prohlášení při tvorbě oné novely však nepřinášejí možnost se připravit, protože, jak se obávám, ani tvůrci nového zákona si sami zatím nemohou být výsledkem jisti. Při řešení odpadového hospodářství města spolupracujeme především s naším odpadovým partnerem, který pro nás zajišťuje vývoz komunálního odpadu i separovaných složek a provozuje nám sběrný dvůr. Ve městě máme aktivovaný systém zapojení podnikatelů do systému nakládání s odpady ve městě, tzn. že na základě smlouvy uzavřené s městem mohou podnikatelé využívat nádoby na separované odpady ve městě. Na přání a za úplatu potom příspěvková organizace města Technické služby přistavuje velkoobjemové vany na různé odpady, které potom odváží na skládku nebo na další třídění. Většinu problematiky přesahující hranice našeho katastru potom řešíme v rámci místního sdružení obcí, které provozuje skládku komunálního odpadu, včetně třídící linky na stavební odpady a kompostárny.

 

Václav Pergl, starosta městyse Koloveč (cca 1100 obyvatel, okres Domažlice)

1. V městysi Koloveč a jeho části Zichov žije nyní 1100 obyvatel produkujících jednotlivé druhy odpadů, přičemž v odpadovém systému má městys zapojeno celkem 48 kontejnerů na tříděný odpad, tedy sběr papíru, plastů a skla. Kontejnery jsou podle spádovosti rozmístěny na devíti stanovištích v částech městyse tak, aby nedocházelo k přeplňování jednotlivých sběrných stanovišť. Do třídění papíru, plastu a skla je zapojena i místní mateřská a základní škola a všechny právnické či fyzické osoby podnikající v městysi.

Svoz komunálního odpadu je řešen prostřednictvím mobilních popelnic či kontejnerů, které si na své náklady pořizují a spravují jednotliví producenti odpadu.

V roce 2016 v rámci zkvalitnění sběru dalších komodit městys vybudoval nový sběrný dvůr, ve kterém jsou umístěny velkokapacitní kontejnery na objemný odpad, železo a nebezpečný odpad a od roku 2019 též nádoba na živočišné tuky. Dále zde bylo zřízeno místo zpětného odběru elektrozařízení a byl tu umístěn kontejner k ukládání použitého ošacení a obuvi. Sběrný dvůr, který slouží výhradně pro producenty odpadu v Kolovči a jeho části Zichov, je otevřen vždy jeden den v týdnu a jednu sobotu v měsíci v letním a zimním režimu. Sběr zmíněných komodit byl dříve řešen pouze jednorázově dvakrát v roce (jarní a podzimní sběr), což se v současných podmínkách ukázalo jako nevyhovující. Zřízení sběrného dvora, ve kterém je možné ukládat odpad průběžně, výrazně zamezilo vzniku černých skládek v okolí městyse. Zároveň byly na jeho okraji umístěny dva ocelové kontejnery, do kterých mohou občané městyse také ukládat biologicky rozložitelný odpad (tráva, větve apod.).

Producenti odpadu v Kolovči mají oproti jiným obcím možnost ukládání stavebního odpadu, výkopové zeminy a biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu v zařízení pro ukládání odpadů, které městys Koloveč provozuje.

2. V návrhu novely zákona o odpadech je zatím uvedeno, že poplatek za uložení objemného a komunálního odpadu na skládku, který v roce 2020 činí 500 Kč za tunu, bude postupně do roku 2030 zvýšen až na 1850 Kč za tunu. Občané našeho městyse každoročně vyprodukují cca 230 tun komunálního odpadu a cca 30 tun objemného odpadu. Zajištění sběru, svozu a ekologického ukládání či likvidace odpadů je pro producenty odpadu a občany žijící v městysi existenčně důležitá služba zajišťovaná městysem, stejně jako je například dodávka pitné vody nebo dobře fungující kanalizace. Bez zajištění této služby nemůže fungovat žádné společenství a bude tomu tak i do budoucna. Již nyní náklady na sběr a ukládání komunálního a objemného odpadu činí nemalou položku v rozpočtu Kolovče – ročně cca 850 000 Kč s tím, že producenti odpadů se na celkových nákladech podílí částkou cca 700 000 Kč a rozdíl hradí ze svých prostředků městys. Tento poměr bychom chtěli, pokud to legislativa dovolí, zachovat i do budoucna. Máme ale obavu, aby celkový nárůst nákladů na sběr a ukládání komunálního a objemného odpadu nebyl v budoucnu na úkor zajištění celkového udržitelného rozvoje městyse.

3. Městys Koloveč zajišťuje služby spojené se sběrem, svozem, ukládáním, recyklací či likvidací jednotlivých druhů odpadů částečně svépomocí, zejména co se týká provozu sběrného dvoru a dále sběru a ukládání stavební suti, výkopové zeminy a biologicky rozložitelného odpadu v zařízení pro ukládání odpadů, které městys Koloveč provozuje. U ostatních druhů odpadů prostřednictvím externích společností je s jejich službami městys Koloveč spokojen.

 

Radomír Starý

Nejčtenější kategorie
Chytré město
440
Energetika
497
IT
364
Dotace a Finance
1352
Odpady
246

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze