Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

EnergetikaPrávoŽivotní prostředí

ERÚ: Aktuální podmínky pro stavbu a provozování fotovoltaické elektrárny

Novela energetického zákona přinese řadu legislativních změn pro stavbu a provozování fotovoltaické elektrárny (FVE). Jednou z připravovaných změn je povinnost licence až od 50 kWp pro nové FVE.  Novela dosud nevstoupila v platnost, avšak  Energetický regulační úřad (ERÚ) uvádí na pravou míru vybrané informace k FVE.

1. Licence pro výrobny elektřiny do 50 kW

Novela energetického zákona, kterou se má změnit limit pro nutnost být držitelem licence na výrobu elektřiny z 10 kW na 50 kW, není v současné chvíli účinná, je aktuálně v legislativním procesu (pro více informací viz Sněmovní tisk 313). V současnosti platí hranice 10 kW.

Nutno v této souvislosti zdůraznit, že uvedená výjimka v energetickém zákoně (§ 3 odst. 3) je často dezinterpretována jako obecná výjimka z povinnosti licence, viz podrobně bod 6.

2. Výstavba výrobny elektřiny a stavební řízení

ERÚ nemá žádné pravomoci ve vztahu ke stavebním či technickým otázkám realizace energetických zařízení. Licence je podle energetického zákona podnikatelským oprávněním, nikoliv povolením k provozování zařízení z technického hlediska. ERÚ se k projektu realizace výstavby fotovoltaické elektrárny v rámci stavebního řízení nevyjadřuje a stanovisko v této věci nevydává, stejně tak se nevyjadřuje k záměrům připojení výrobny do distribuční soustavy.

Žádosti o udělení licence je možno vyhovět až tehdy, kdy je energetické zařízení dokončeno a je v provozu.

3. Dotace

Výroba elektřiny je jednou z činností podnikání v energetických odvětvích, a držitel licence je podnikatel – před podáním žádosti o udělení licence doporučujeme zkontrolovat podmínky dotačního programu, zda není dotace navázána na fyzickou osobu-nepodnikatele. Pokud ano, je nutné si prověřit, zda nebude požadováno dotaci vrátit. ERÚ nemá žádné kompetence ve vztahu ke stanovení či posuzování dotačních podmínek.

4. Forma a obsah žádosti

Prostřednictvím e-mailu lze podat žádost pouze v případě, že je opatřen elektronickým podpisem e-mailu. V opačném případě je nutné zaslat žádost poštou nebo datovou schránkou. Podání učiněné emailem bez zaručeného elektronického podpisu je nutno ve lhůtě 5 dnů doplnit řádným způsobem, jinak se k němu nepřihlíží. K žádosti je potřeba doložit dokumenty prokazující splnění podmínek dle energetického zákona a uhradit správní poplatek.

5. Licence na obchod s elektřinou u výrobců elektrické energie

Držitel licence na výrobu elektřiny má v souladu s energetickým zákonem [§ 23 odst. 1 písm. b)] právo dodávat elektřinu vyrobenou v jím provozované výrobně elektřiny ostatním účastníkům trhu s elektřinou. Pokud tedy výrobce elektrické energie prodává jím vyrobenou elektrickou energii zákazníkovi či obchodníkovi s elektřinou, přičemž zároveň nenakupuje elektrickou energii, kterou by dále také prodával, nepotřebuje licenci na obchod s elektřinou.

6. Licence na výrobu elektrické energie u výroben do 10 kW a připojení výrobny

Podle energetického zákona (§ 3 odst. 3) platí, že pro výrobny nad 10 kW je třeba licence, i když výroba slouží pouze výrobě pro vlastní spotřebu (tj. stav, který není podnikáním). Nejedná se tedy o zakotvení obecné výjimky z povinnosti mít licenci na úrovni zákona pro výrobny do 10 kW. Pro podnikání v energetických odvětvích se podle energetického zákona licence obecně vyžaduje bez ohledu na výkon výrobny, tj. i u výroben pod 10 kW výkonu.

Zároveň nelze klást rovnítko mezi situaci, kdy výrobce elektřiny vyrábí elektřinu primárně pro vlastní potřebu, a přebytky dodává do elektrizační soustavy, a podnikáním (a tudíž požadavkem disponovat licencí). Podle obecných právních předpisů je považován za podnikatele ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. V případě výrobce, který primárně vyrábí elektrickou energii pro vlastní potřebu a pouze určitou část elektrické energie dodává jinému účastníkovi trhu, a to nikoliv soustavně (např. jen po určité dny či v určitou hodinu dne) a pravidelně, se o podnikatele nejedná a tento výrobce obecně licenci nepotřebuje.

Licence není podmínkou připojení výrobny k elektrizační soustavě.

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
519
IT
383
Dotace a Finance
1391
Odpady
254

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze