Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Právo

Informace k určování vlivu a podílu ve SMO ČR a DSO – účetní konsolidace státu 2022

Image

V rámci účetní konsolidace státu mají všechny obce a dobrovolné svazky obcí povinnost předat do centrálního systému účetních informací státu (dále jen „CSÚIS“) seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu ve stavu k 31. prosinci 2022, ve kterém uvedou výčet (a podíl vlivu) založených, vlastněných a ovládaných společností.

Jedná se tedy o všechny organizace, v nichž má obec nějaký vliv či podíl bez ohledu na jeho výši. Vedle obchodních společností a příspěvkových organizací se ovšem také jedná o podíly v dobrovolných svazcích obcí, ale také ve Svazu měst a obcí České republiky. Rovněž se může jednat i o členství v různých asociacích, honebních společenstvích či mikroregionech, kde se pak výpočet podílu počítá z počtu členů v celorepublikovém spolku (ne jenom v krajské organizaci).

Obce vyplňují do tabulky seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu, část I: přehled účetních jednotek všechny účetní jednotky, ve kterých mají jakýkoliv podíl, a to i nevýznamný. Pokud je vliv na řízení a ovládání (součet sloupce C1+C2) menší než 5 %, vyplňují obce pouze tyto sloupce tabulky: Sloupec C1 a C2 – hodnota přímého vlivu, hodnota nepřímého vlivu, sloupec D – významnost podílu a sloupce J1 a J2 – hodnota přímého podílu, hodnota nepřímého podílu. Hodnoty kritérií (ve sloupcích E – I) se v tomto případě neuvádějí, jelikož vliv na řízení a ovládání je minimální (menší než 5 %).

Podíl ve Svazu měst a obcí ČR:

 • Svaz sdružuje 2 776 obcí. Podíl jedné členské obce ve Svazu dle požadavků konsolidační vyhlášky činí 0,04 %.
 • Výpočet: 1:2776 x 100 = 0,036, zaokrouhleno 0,04 %.
 • Do sloupce C 1 obec uvede hodnotu 0,04 %
 • Do sloupce C 2 obec uvede hodnotu 0,00 %
 • Do sloupce D obec uvede hodnotu 4
 • Dále vyplňuje až sloupec J1, J2. Kritéria (sloupec E – I) nevyplňuje, jelikož podíl vlivu je menší než 5 %.
 • Do sloupce J 1 obec uvede hodnotu 0,04 %
 • Do sloupce J 2 obec uvede hodnotu 0,00 %

Pokud je vliv na řízení a ovládání (součet sloupce C1+C2) větší nebo roven 5 %, vyplňují obce i sloupce tabulky: Hodnoty kritérií (ve sloupcích E – I). Uvedení hladiny významnosti (sloupce K a L) je nepovinné.

Obec musí vyplnit i část II: Přehled ostatních významných spoluvlastníků (vlastnická struktura) účetních jednotek uvedených v části I, a to pouze pokud bude uvádět ostatní významné spoluvlastníky v obchodní společnosti nebo zahraničním subjektu, kdy vliv na řízení a ovládání (součet sloupce C1+C2) v této společnosti je větší nebo roven 5 % a spoluvlastníci drží vliv ve výši minimálně 10 %.

Formulář (výkaz) k seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu (konsolidační tabulka) je přílohou č. 3b vyhlášky č.383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech).

Zde naleznete odkaz na podobu výkazu seznam v Excelu ve formátu .xls (dokumenty ke stažení, 3. odrážka): Výkaz | www.mfcr.cz.

Nicméně výkaz je nutné zaslat v požadovaném formátu podle technické vyhlášky – .xml do Centrálního systému účetních informací státu. Stejně tak, jak jsou zasílány v současné době účetní výkazy. Technické uspořádání, v jakém musí být výkaz zaslán, je k nalezení zde (tzv. balíček xsd schémat): http://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/technicke-informace.

Konsolidační manuál platný pro rok 2022 (aktualizovaný dle MF 25.7.2022) naleznete zde: Konsolidační manuál | www.mfcr.cz.

V případě dalších dotazů kontaktujte: Ministerstvo financí ČR odbor 54 Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu odd. 5403 – Účetní výkaznictví státu tel.: + 420 257 044 124, e-mail: konsolidace@mfcr.cz.

Postup k určování vlivu a podílu v dobrovolném svazku obcí

Vyplnění sloupců C a I výkazu seznam spravující jednotkou obec v případě dobrovolného svazku obcí:

 • V případě vyplňování sloupce Vliv se uvede procentní vyjádření vlivu na řízení a ovládání uváděného dobrovolného svazku obcí, a to v závislosti na možnosti podílet se na rozhodování, mohou upravovat například stanovy a jiné dokumenty (například podle počtu obyvatel, podle členského příspěvku nebo může být uvedeno, že každý člen má jeden hlas).

Příklad: Osm členů dobrovolného svazku obcí, přičemž každý člen disponuje právě jedním hlasem. Výpočet vlivu každé obce: 1/8*100 = 12,5 %.

 • V případě vyplňování sloupce Podíl na základním kapitálu se uvede procentní podíl na rozdělení zisku či úhradě ztráty (rozdělení výsledku hospodaření) dobrovolného svazku obcí za posuzované období. Způsob určení podílu na rozdělení výsledku hospodaření dobrovolného svazku obcí může být například upraven ve stanovách dobrovolného svazku obcí nebo v případě, že je ve stanovách uvedeno, že o rozdělení hospodářského výsledku rozhoduje valná hromada, pak v tomto případě použije spravující jednotka jako kritérium rozhodnutí valné hromady o vypořádání hospodářského výsledku (například dle počtu obyvatel).

Příklad: Rozdělení výsledku hospodaření se provádí na základě rozhodnutí valné hromady, a to na základě počtu obyvatel jednotlivých obcí tvořících daný dobrovolný svazek obcí. Celkový počet obyvatel všech obcí tvořících dobrovolný svazek obcí: 5870 obyvatel.

Počet obyvatel obce XY: 836

 • Výpočet procentního podílu obce XY na rozdělení výsledku hospodaření (podíl na základním kapitálu v %): 836/5870*100 = 14,24 %.

Případně může dojít k výpočtu podílu na základním kapitálu jako poměru vloženého majetku člena do DSO k celkovému vloženému majetku všech členů do DSO (za vložený majetek se pro tyto účely považují i členské příspěvky).

Může dojít i k situaci, že hodnoty v procentním vyjádření mohou být v obou sloupcích totožné (například stanovena stejná kritéria pro řízení a ovládání a pro rozdělení hospodářského výsledku).

Foto a zdroj: SMO ČR

Nejčtenější kategorie
Chytré město
444
Energetika
507
IT
372
Dotace a Finance
1374
Odpady
249

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze