Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a FinancePrávo

Komu po volbách vznikne nárok na odchodné a v jaké výšI?

O posledním zářijovém víkendu byla zvolena nová zastupitelstva a nemalý počet dosavadních funkcionářů ve vedení svých obcí končí. V souvislosti s tím některým z nich vzniká nárok na odchodné. Jaké pravidla zákon o obcích stanoví?

Odchodné upravují § 77 a 78 zákona o obcích. Na rozdíl od ostatních peněžních plnění poskytovaným členům zastupitelstva obce (odměna za výkon funkce, mimořádná odměna, příspěvky…) o jeho poskytnutí nerozhoduje zastupitelstvo ani jiný orgán obce – za splnění zákonných podmínek vzniká nárok na odchodné přímo ze zákona.

Prvním dnem voleb zanikl mandát všem dosavadním členům zastupitelstev obcí. Nárok na odchodné však může vzniknout pouze těm, kteří byli pro výkon své funkce uvolněni nebo vykonávali funkci neuvolněného starosty či místostarosty, pokud jim ke dni zániku mandátu náležela odměna. Uvolněným zastupitelům a neuvolněnému starostovi náleží odměna za výkon funkce vždy, u neuvolněného místostarosty záleží na rozhodnutí zastupitelstva obce.

Zároveň platí, že odchodné dotyčnému funkcionáři nenáleží, pokud byl v novém funkčním období opětovně zvolen do funkce uvolněného člena zastupitelstva obce nebo do funkce neuvolněného starosty nebo místostarosty, za niž mu náleží odměna (pokud ovšem nejde o druhé nebo další obsazení takové funkce v průběhu funkčního období).

Překážkou pro výplatu odchodného je také pravomocné odsouzení v průběhu výkonu funkce pro úmyslný trestný čin nebo pro nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva obce, podmíněné zastavení trestního stíhání pro takový trestný čin nebo rozhodnutí o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání. Pokud nárok na odchodné vznikne v době, kdy trestní stíhání pro takový trestný čin probíhá, odchodné se nevyplatí a vyčká se na konec trestního řízení. Neexistenci této překážky funkcionáři osvědčují čestným prohlášením.

Výše odchodného se odvíjí od výše odměny, která dotyčnému funkcionáři náležela za měsíc ke dni zániku mandátu člena zastupitelstva obce. K ní se přičte násobek této částky a počtu celých ukončených po sobě jdoucích let výkonu funkce, nejvíce však tří ukončených let výkonu funkce. Podle metodického doporučení Ministerstva vnitra ČR přitom není nutné, aby dotčený člen zastupitelstva obce v započítávaném období vykonával stále stejnou funkci, musel však vždy vykonávat některou z funkcí, se kterou se též pojí nárok na odchodné, a to bez přerušení (např. pokud byl neuvolněný místostarosta, kterému z rozhodnutí zastupitelstva náležela odměna, v průběhu volebního období nově zvolen uvolněným starostou, započte se mu doba výkonu u obou funkcí).

Pokud jsou splněny všechny podmínky pro nárok na výplatu odchodného, vyplácí se odchodné všem funkcionářům jednorázově v nejbližším výplatním termínu.

Praktické příklady:

  1. Funkcionář byl po volbách na ustavujícím zasedání zastupitelstvu v říjnu 2018 zvolen uvolněným starostou, v nových volbách již nekandidoval – vznikne nárok na odchodné ve výši čtyř (1+3) měsíčních odměn uvolněného starosty příslušné obce.
  2. Funkcionář byl po volbách na ustavujícím zasedání zastupitelstvu v říjnu 2018 zvolen uvolněným starostou, po ustavujícím zasedání zastupitelstva v říjnu 2022 bude neuvolněným místostarostou s odměnou 3000 Kč za měsíc – nárok na odchodné nevznikne, protože funkcionář byl zvolen do funkce neuvolněného místostarosty, za níž mu náleží odměna.
  3. Funkcionář byl po volbách na ustavujícím zasedání zastupitelstvu v říjnu 2018 zvolen neuvolněným místostarostou a současně mu byla přiznána odměna, v listopadu 2021 byl pak zvolen uvolněným starostou, po ustavujícím zasedání zastupitelstva v říjnu 2022 bude řadovým neuvolněným zastupitelem – vznikne nárok na odchodné ve výši čtyř (1+3) měsíčních odměn uvolněného starosty příslušné obce.
  4. Funkcionář byl v dubnu 2021 zvolen uvolněným zastupitelem – předsedou finančního výboru, po ustavujícím zasedání zastupitelstva v říjnu 2022 bude neuvolněným předsedou finančního výboru – vznikne nárok na odchodné ve výši dvou (1+1) měsíčních odměn, které mu ke dni voleb náležely za výkon funkce uvolněného zastupitele vykonávajícího funkci předsedy finančního výboru.
  5. Funkcionář byl po volbách na ustavujícím zasedání zastupitelstvu v říjnu 2018 zvolen uvolněným starostou, po ustavujícím zasedání zastupitelstva v říjnu 2022 bude řadovým zastupitelem a funkce starosty a místostarostů budou obsazeny jinými osobami, v prosinci 2022 však bude znovu zvolen uvolněným starostou – vznikne nárok na odchodné ve výši čtyř (1+3) měsíčních odměn uvolněného starosty příslušné obce, který po dalším zvolení starostou nezaniká.

Foto: Firmy.cz
Zdroj: 
SMS ČR

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
519
IT
383
Dotace a Finance
1391
Odpady
254

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze