Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Právo

Na obce dopadá legislativní smršť

V Českých Budějovicích proběhlo krajské setkání svazu měst a obcí čR

I v letošním roce se konají tradiční setkání starostů a starostek pořádané Svazem měst a obcí ČR. S ohledem na hygienická omezení v sále Krajského úřadu v Českých Budějovicích se setkání zúčastnilo jen 31 starostů a starostek, méně, než je obvyklé na takové akci. Zástupci obcí vyslechli prezentace SMO na téma finančních dopadů krize do rozpočtů měst a obci, nové legislativy či nově vzniklých fondů EU na podporu ekonomik zasažených koronavirem.

Podle Ivony Mottlové, ředitelky legislativní a právní sekce SMO, poklesly podle čísel ke konci května letošního roku příjmy obcí o 3,8 miliard, výdaje stouply o 7,2 miliardy a saldo hospodaření kleslo o 11 miliard. Propad ekonomiky bude i nadále pokračovat.

Aktuálně z legislativy

Návrh zákona o odpadech a další zákony z balíčku odpadové legislativy znamenají pro obce postupné navýšení skládkovacího poplatku a také možnost uplatnění tzv. třídicí slevy v případě, že obec odpad dobře třídí. Právě na novou odpadovou legislativu se zaměřila Gabriela Bulková z Ministerstva životního prostředí (MŽP). Hnací silou pro české zákony byl evropský balíček odpadové legislativy, který vyšel ve věstníku EU v roce 2018 a přinesl řadu změn a novinek. Transpoziční lhůta již proběhla 5. července letošního roku. V Česku bohužel stále skládkujeme velké množství komunálního odpadu a jsme v tomto ohledu nad průměrem Evropské unie. Zatím se ale v Česku nedaří snižovat množství komunálního odpadu ukládaného na skládky. Nyní projednávané odpadové zákony mají situaci změnit. Jejich účinnost je navržena na 1. ledna 2021. Česká republika musela převzít ambiciózní evropské cíle a zakotvit je do zákona o odpadech a dalších zákonů v balíčku odpadové legislativy.

Odpadové zákony a důsledky pro obce?

V roce 2035 se má recyklovat již 65 % odpadů. Odpad by prakticky neměl končit na skládkách, přípustné je skládkování maximálně 10 % odpadu. Prostým dopočtem je stanoveno množství odpadu pro energetické využití na 25 %. Recyklace odpadů předpokládá přitom dobré třídění.

Navýšen byl poplatek za skládkování, ale obce, které dobře třídí, budou finančně zvýhodněny. Obec je i nadále původcem odpadu od občanů a živnostníků. Zůstává povinnost odděleného soustřeďování odpadů, od roku 2025 bude povinně sbírán i textil. Obce stanoví systém sběru odpadu v obecně závazné vyhlášce. A ty, které nesplní hodnoty stanovené zákonem, dopustí se přestupku. Obec je také nejméně jednou ročně povinna informovat občany o způsobech sběru, využití komunálních odpadů a o možnostech, jak předcházet vzniku komunálního odpadu. Poplatky za něj budou nově řešeny pouze v zákoně o místních poplatcích. Základ poplatku za skládkování u využitelných odpadů přitom velmi rychle roste.

Jak navýšit kapacity recyklace?

„Ze zkušeností víme, že tlak, který vzniká navýšením poplatku a postupným omezením skládkování bude znamenat, že trh se již nyní zajímá o investice do zpracovatelských kapacit. Již teď se setkáváme s různými investory, kteří se chtějí zabývat recyklací. V operačním programu Životní prostředí i v dalších programech bude většina prostředků (půjde o stovky miliard korun) určená na budování zpracovatelských zařízení na materiálovou, chemickou a další recyklaci,“ říká Gabriela Bulková.

Sociální legislativa

Svaz měst a obcí ČR uplatnil k zákonům ohledně sociální agendy celou řadu připomínek, s účinností se počítá od roku 2022. Novela zákona o sociálních službách přináší změnu jejich financování. Sociální služby by tedy měly být financovány ze státní dotace s tím, že se zavedou jednotné normativy na prostředky pracovníků v přímé péči. Nově má dojít k vytvoření takzvané garantované sítě sociálních služeb, kterou bude tvořit Ministerstvo práce a sociálních věci (MPSV) ve spolupráci s kraji. Obce nebudou mít možnost do této garantované sítě zasahovat. Nově by se obcím měla zavést povinnost spolupodílet se na financování sociálních služeb, s tím ale SMO podle Ivony Mottlové zásadně nesouhlasil z důvodu, že nebyl jasný způsob, jak by ke spolufinancování docházelo.

Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí, přináší změny pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Zde dochází k navýšení státního příspěvku pro zřizovatele těchto zařízení, což by mělo vést k finanční stabilitě. Nicméně s některými ustanoveními novely Svaz rovněž nesouhlasí. Nově vzniklá zařízení by měla mít kapacitu maximálně 20 dětí a dále nebudou moci být umisťována ve stejném areálu s jinými zařízeními, jak je tomu dosud. Podle názoru SMO by to mohlo vést k tomu, že děti nebude možné umístit blízko rodině, protože v některých místech mohou být nedostatečné kapacity. Obci se zavádí povinnost vést správní řízení o umístění do takového zařízení a také o prodloužení tohoto pobytu, a to v termínu do 8 dnů. SMO se obává, že obce s rozšířenou působností by to nemusely do 8 dnů stíhat.

Stavební zákon a zákon změnový

Podle Ivony Mottlové je stavební zákon příkladem, jak by se v legislativě postupovat nemělo. Legislativní rada vlády konstatovala, že došlo k porušení legislativních pravidel vlády, protože návrh zákona, který byl předložen v listopadu, a návrh, který odešel do Sněmovny, jsou neporovnatelné. Připomínky se vypořádávaly k listopadovému návrhu, ačkoli nyní předkládaný návrh je jiný. Svaz měst a obcí má řadu výhrad a „přestože si přejeme zrychlení stavebního řízení, obáváme se, že návrh zákona tak, jak je připraven, nebude fungovat,“ říká šéfka legislativy SMO. „Obáváme se personálního obsazení krajských stavebních úřadů, protože přesunem části dotčených orgánů (d.o.) dojde k velké organizační a personální změně. Návrh integrace kompetencí d. o. do nové státní stavební správy je v rozporu se současným principem organizace veřejné správy a členěním pravomocí orgánů dle resortů. Smíšený model zůstane pouze na obecních úřadech, krajské stavební úřady již budou státní správou. Podle aktuálního návrhu zůstanou obecní stavební úřady na ORP. Na obcích 1. a 2. typu budou dnem nabytí účinnosti zákona zrušeny. Krajské stavební úřady budou rozhodovat v 1. stupni, budou rozhodovat jako odvolací orgány proti obecním stavebním úřadům a budou vydávat koordinované stanovisko jako dotčené orgány státní správy. Obecní stavební úřady budou rozhodovat jen o stavbách do výšky 22,5 metru, o stavbách občanské vybavenosti a o veřejných prostranstvích. Veškerá infrastruktura, včetně místních komunikací, bude rozhodována na 1. stupni na krajských úřadech.

Evropské peníze a český plán obnovy

Jak upozornil Zdeněk Opravil z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), covid se promítl do všech oblastí života, oblast evropských financí nevyjímaje. „Evropská komise schválila v červenci 2020 obrovský balík peněz, který je určen na pomoc členským státům. Jedná se o 750 miliard korun, z nichž část půjde i ve prospěch naší republiky. V souvislosti s tím bylo vytvořeno několik nových nástrojů a fondů, které zahrnují také problematiku zdravotnictví, kyberbezpečnosti, sociální infrastruktury a podobně. Česká republika bude moci využít cca 182 miliard korun pro strategické projekty. Na úrovni vlády, Ministerstva průmyslu a obchodu i na úrovni MMR se nyní zpracovává tzv. plán obnovy, který stanoví, jak využít prostředky z těchto mimořádných evropských fondů. Kromě stávajících evropský fondů přichází nové fondy, se kterými se budeme setkávat následujících sedm až deset let. Pro následující programové období zůstávají i stávající operační programy a Operační program technická pomoc. Dosud nejsou známy přesné finanční alokace, v polovině října by o nich měla rozhodnout vláda. Dobrou zprávou je změna míry spolufinancování. V důsledku covidu vzrostla míra spolufinancování projektů, která je nově o 15 % vyšší a činí 70 %. MMR ještě čeká na metodický pokyn Ministerstva financí, který stanoví, kolik bude činit příspěvek státu a kolik půjde z rozpočtů obcí.

Národní fondy

Program podpory rozvoje regionů, o který je každoročně velký zájem, byl prodloužen o další tři roky a v období září až listopad budou vyhlašovány nové výzvy na obnovu místních komunikací, veřejných budov, opravy hřišť. „Dál počítáme s vyhlášením dalších programů v oblasti revitalizace území (v oblasti brownfieldů a demolic), podpory cestovního ruchu – jak marketingu, tak i fyzické infrastruktury – a s dalšími dotačními tituly v oblasti bydlení, bezbariérovosti, územního plánování a oblasti živelních pohrom,“ říká Zdeněk Opravil.

 

Zuzana Pacinová

Nejčtenější kategorie
Chytré město
444
Energetika
507
IT
372
Dotace a Finance
1374
Odpady
249

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze