Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Právo

Poradna pro obce

Ve spolupráci se Svazem měst a obcí čr a kVB advokátní kanceláří pravidelně uveřejňujeme právní poradnu pro zastupitele a starosty obcí

Jak má obec správně vybrat pořizovatele a zpracovatele územně plánovací dokumentace?

Pořizovatelem je příslušný obecní úřad, je-li orgánem územního plánování. Pokud nikoliv, lze zajistit tzv. létajícího pořizovatele, tedy osobu, která splní kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti. Zpracovatele je pak vhodné vybrat v rámci zadávacího řízení, zřejmě půjde o veřejnou zakázku malého rozsahu, doporučujeme tedy zveřejnit veřejnou výzvu či případně oslovit více možných zpracovatelů k předložení nabídky. Samozřejmostí je nezbytnost splnění kvalifikačních předpokladů. Totéž může platit i v případě vyhledávání tzv. létajícího pořizovatele. Věc však doporučujeme konzultovat s příslušným orgánem územního plánování.

Jak je vykládáno ustanovení § 93 odst. 1 zákona o obcích ohledně sedmidenní lhůty ke zveřejnění programu?

Jak plyne z ustanovení § 93 odst. 1 zákona o obcích, informace o plánovaném zasedání zastupitelstva obce musí být na úřední desce vyvěšena alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce. Do běhu této doby se započítává i den zveřejnění informace na úřední desce a zároveň i den jejího sejmutí z úřední desky. Tento názor potvrzuje mj. Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 26. 5. 2010, č. j. 8 Ao 1/2007-94 (2265/2011 Sb. NSS). Účelem daného ustanovení je nepochybně zajištění účasti veřejnosti na zasedání. Tento účel je nepochybně zajištěn v případě zveřejnění informace o konání zasedání zastupitelstva i tehdy, kdy se do doby zveřejnění informace započítá den, kdy byla informace o konání zasedání zveřejněna, jak vyplývá z tohoto soudního rozhodnutí. Rozhodně se tedy neuplatní ustanovení § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu o běhu lhůt.

Má obec právo získat bližší informace z finančního úřadu ohledně placení a převodu daně z nemovitostí na obec? Obec již tři roky dostává pouze 60 % výnosu z těchto daní, daně jsou zablokovány pro neukončené daňové řízení a teď probíhá odvolací řízení. Má možnost toto vyřešit a jak postupovat?

Správa daní včetně správy daně z nemovitých věcí je neveřejná, osoby zúčastněné na správě daní a úřední osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všem, co se v souvislosti se správou daní dozvěděly. Máme tedy za to, že informace o konkrétních daňových řízeních nemohou být obci poskytnuty, to však z našeho pohledu neplatí pro otázky spojené s převodem daně ze správce daně na obec. Právní řád však nedává obci možnost urychlení daňových řízení. Podle zákona o rozpočtovém určení daní pak příjem obce tvoří výnos daně z nemovitých věcí, výnosem se pak rozumí část hrubého výnosu daně zaevidovaná na splatnou daň. Správce daně však na obec převádí daňový příjem, tedy částku, kterou skutečně na dani utrží. Ve zbytku bude moci být částka převedena, jakmile dojde k její úhradě.

Vztahuje se výjimka z nočního klidu pouze na jednu konkrétní akci?

Výjimky z nočního klidu, tedy zkrácení doby nočního klidu, jež jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce o rušení nočního klidu, se opravdu vztahují na konkrétní specifikované akce, které jsou ve vyhlášce dostatečně specifikovány. Obec uvedením dané výjimky ve své vyhlášce povoluje zkrácení doby nočního klidu během určité akce, a pokud by byla jakákoliv akce narušující noční klid pořádána bez udělení této výjimky, jednalo by se o přestupek proti veřejnému pořádku. Ústavní soud ve svém nálezu PI. ÚS. 4/16 judikoval, že: „Nerušený odpočinek v noční době může být narušen opravdu jen ve výjimečných případech a je třeba tyto případy, kdy má být doba nočního klidu zkrácena, vymezit natolik určitě, aby lidé mohli počet a rozložení potenciálně částečně či úplně probdělých nocí v roce předpovídat.“ Avšak u akce, u níž lze předpokládat, že se do ní zapojí značná část obyvatel obce (pálení čarodějnic, silvestrovská noc), je možné výjimku udělit pro celé území obce. Je nutné, aby obec ve vyhlášce specifikovala, zda se výjimka uděluje jen pro konkrétní jednu akci, nebo pro celé území obce.

• Poradnu pro obce Svazu měst a obcí čr provozuje kVB advokátní kancelář a v současné době jí aktivně využívá více než 3 000 obcí a dobrovolných svazků obcí.

• Poradna pro obce přináší aktuální informace a neomezený přístup k více než 2 700 právním radám, k tomu možnost nahlížet do právních předpisů, poradit se s právníky kVB advokátní kanceláře buď telefonicky nebo položit individuální písemný dotaz a zároveň využít již předem připravených vzorů právních dokumentů.

• Poradny pro obce a specialisty z kVB advokátní kanceláře mohou nově využít také obce, které nejsou členy Svazu.

• Poradnu pro obce naleznete

na webových stránkách www.poradnaproobce.cz.

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
515
IT
381
Dotace a Finance
1388
Odpady
251

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze