Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Právo

Poradna pro obce

Ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR a KVB advokátní kanceláří pravidelně uveřejňujeme právní poradnu pro zastupitele a starosty obcí

Město má záměr koupit dva zabudované stožáry veřejného osvětlení. Toto osvětlení provozuje město, stožáry stojí na pozemcích města, ale nejsou jeho majetkem. Jde v tomto případě o věc movitou, nebo nemovitou? V případě, že se jedná o věc nemovitou, který orgán schvaluje nabytí? Nejsem si jistá, zda se v tomto případě dají sloupy posuzovat jako inženýrská síť v případě, že jde pouze o nabytí sloupů.

Stožár veřejného osvětlení je dle našeho názoru věcí nemovitou a zároveň se jedná o liniovou stavbu ve smyslu občanského zákoníku. Podle něj zároveň platí, že součástí liniových staveb jsou stavby a technická zařízení, která s nimi provozně souvisejí. Jedná se dle našeho názoru i o inženýrskou síť, čili rozhodování o nabytí takové věci by mělo spadat do zbytkové pravomoci rady v souladu se zákonem o obcích. Jestliže si pravomoc nevyhradí zastupitelstvo obce, jedná se o pravomoc rady obce (v obci, kde se rada obce nevolí, starosty obce) s tím, že pravomoc lze rovněž zcela nebo zčásti svěřit starostovi nebo obecnímu úřadu.

Musí mít obec sjednanou smlouvu s lékařem, který provede vstupní/výstupní a opakovanou prohlídku člena nebo velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů JPO, který není zaměstnancem obce? Musí lékař provést prohlídku zdarma?

Povinnost obce v zabezpečení preventivních zdravotních prohlídek členů jednotky sboru dobrovolných hasičů stanovuje zákon o požární ochraně, a to na náklad obce. Povinnost v zajištění poskytovatele pracovnělékařských služeb se opírá kromě zákoníku práce o ustanovení zákona o specifických zdravotních službách, jež stanovuje, že zaměstnavatel je povinen, jde-li o práce, které jsou zařazeny podle zákona o ochraně veřejného zdraví do některé z kategorií, uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem těchto služeb. Je ale otázkou, nakolik se obdobný režim uplatní i v případech, kdy daná osoba není zaměstnancem obce, nicméně obec je povinna tuto prohlídku zajistit, kdy dle našeho názoru právní řád tuto povinnost výslovně nezakotvuje. Nicméně z praktického hlediska (poměrně častá a opakující se povinnost) se nám jeví vhodnější, aby smlouva s příslušným lékařem byla uzavřena. Taková prohlídka pak nemusí být prováděna bezúplatně.

Obec vlastní sociální byty. Nájemce tohoto bytu měl úraz a již dva měsíce je udržován v umělém spánku. S nájemcem byla uzavřena nájemní smlouva, která byla dodatkem prodloužena do 31. 10. 2020. Poslední nájem, který byl uhrazen, je za měsíc červen. Jak má obec postupovat, aby nepřišla o dlužné nájemné?

Obáváme se, že aktuálně jsou možnosti obce omezené. Aktuálně se nám jeví nejvhodnější posečkat na uplynutí doby nájmu, kdy bude zřejmé, jaká bude výše dlužné částky. Poté by teoreticky bylo možné přistoupit k podání žaloby na zaplacení dlužného nájemného anebo podání přihlášky do dědického řízení, dojde-li k úmrtí nájemce. Nicméně s ohledem na vámi nastíněné skutečnosti připadá dle našeho názoru v uvedeném případě v úvahu i prominutí nájemného s ohledem na to, že předmět nájmu fakticky nebyl užíván z důvodu úrazu nájemce. Takový postup by byl z našeho pohledu odůvodnitelný a nejednalo by se o porušení povinnosti hospodárného a účelného nakládání s obecním majetkem.

Je obec povinna zadat provedení geologického průzkumu na pozemcích soukromých vlastníků, když jsou tyto pozemky územním plánem označeny jako průmyslová zóna?

Ne, obec není povinna zadat na žádost občanů provedení geologického a hydrogeologického průzkumu, neboť z žádného právního předpisu obci povinnost provedení geologického (hydrogeologického) průzkumu na pozemcích soukromých vlastníků nevyplývá. Na uvedeném nic nemění ani skutečnost, že předmětné pozemky jsou územním plánem označeny jako průmyslová zóna. Geologický (hydrogeologický) průzkum je dokumentem, který musí doložit žadatel při žádosti o stavební povolení (příp. ohlášení stavby), nikoliv obec.

Musí být zvukový záznam sloužící pro potřeby zapisovatele ze zasedání rady a zastupitelstva obce uchováván? Může archivaci takového zvukového záznamu požadovat kontrolní výbor?

Žádný právní předpis neukládá obci povinnost pořizovat video či audio záznam ze zasedání obecních orgánů. Je-li záznam pořizován toliko pro účely vyhotovení zápisu, máme za to, že se na něj nevztahuje povinnost archivace podle zákona o archivnictví. Lze však doporučit, aby došlo k jeho uchování alespoň do doby příštího zasedání zastupitelstva (pro vyřízení případných námitek k zápisu). Můžeme se nicméně setkat i s odlišným závěrem vycházejícím z dílčí rozhodovací praxe ÚOOÚ, podle kterého bylo v konkrétním případě konstatováno, že je nezbytné pořízený záznam bez ohledu na to, že má sloužit pouze pro účely vyhotovení zápisu, archivovat po dobu 10 let. S ohledem na výše uvedené máme nicméně za to, že je-li záznam pořizován výhradně pro účely vyhotovení zápisu, pak jej není zapotřebí archivovat. Povinnost provádět archivaci kontrolní výbor stanovit nemůže, může pouze takový návrh zastupitelstvu obce se svojí argumentací předložit.

Jaký je postup v případě pojmenování účelové komunikace?

V souladu se zákonem o obcích platí, že zastupitelstvu obce je v rámci samostatné působnosti mimo jiné vyhrazeno rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství. Z uvedeného plyne, že pojmenování účelové komunikace spadá do vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce. Ulice a veřejná prostranství se nepojmenovávají shodnými názvy, název musí být v rámci jedné obce jedinečný.

O pojmenování komunikace rozhoduje zastupitelstvo obce na svém zasedání podle zákona o obcích. K pojmenování pak dochází zápisem do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), přičemž zápis provádí obec.

• Poradnu pro obce Svazu měst a obcí ČR provozuje KVB advokátní kancelář a v současné době jí aktivně využívá více než 3 000 obcí a dobrovolných svazků obcí.

• Poradna pro obce přináší aktuální informace a neomezený přístup k více než 2 700 právním radám, k tomu možnost nahlížet do právních předpisů, poradit se s právníky KVB advokátní kanceláře buď telefonicky nebo položit individuální písemný dotaz a zároveň využít již předem připravených vzorů právních dokumentů.

• Poradny pro obce a specialisty z KVB advokátní kanceláře mohou nově využít také obce, které nejsou členy Svazu.

• Poradnu pro obce naleznete na webových stránkách www.poradnaproobce.cz.

 

Mgr. Bc. Tomáš Auer, advokátní koncipient a junior právník, poslední odpověď zpracovala Mgr. Anna Blažková, advokátní koncipientka

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
519
IT
382
Dotace a Finance
1391
Odpady
254

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze