Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Právo

Poradna pro obce

Ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR a KVb advokátní kanceláří pravidelně uveřejňujeme právní poradnu pro zastupitele a starosty obcí

V naší obci evidujeme několik žádostí o koupi pozemků. Má starosta povinnost projednat všechny žádosti na zasedání zastupitelstva? Nebo je čistě na jeho rozhodnutí, se kterými žádostmi srozumí zastupitelstvo obce? Některé z žádostí představují pro obec finanční zátěž přesto, že není jisté, zda zastupitelstvo obce bude souhlasit s vyvěšením záměru prodeje. Jak tuto situaci nejlépe ošetřit?

Máme za to, že zastupitelstvo nelze zcela z procesu vyřizování či projednávání žádostí o odkup pozemků vyřadit. Do jeho vyhrazené pravomoci totiž spadá rozhodování o nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí, což znamená, že je oprávněno rozhodovat nejen o realizaci prodeje, nýbrž rozhodovat i o negativním stanovisku k prodeji určitého pozemku. Jinými slovy by tedy hlavní slovo v rámci rozhodování o takovýchto žádostech mělo mít zastupitelstvo obce. Lze si však představit, že zastupitelstvo obce vyjádří obecnou vůli – například nevyhovovat jakýmkoli žádostem o odkup pozemků a pověřit starostu k jejich vyřízení. Takový postup však může narazit v případě, kdy obci dojdou nabídky, které pro ni budou skutečně výhodné, a zastupitelstvo obce by u takové nabídky mohlo zaujmout jiné stanovisko. Zastupitelstvo by tedy mělo být vždy s podanými žádostmi alespoň seznámeno, věcně projednávat je striktně vzato nemusí, byť se takový postup může jevit jako žádoucí.

Může starosta mimo úřední dny obecního úřadu využívat home office?

Postavení starosty obce upravuje zákon o obcích, přičemž platí, že starosta je volen zastupitelstvem obce, kterému je za výkon své funkce také odpovědný.

Nutno uvést, že starosta není ve vztahu k obci v pracovním (ani obdobném) poměru, nevztahují se tak na něj povinnosti typické pro zaměstnance dle zákoníku práce. Žádný právní předpis výslovně nestanovuje, že starosta musí na obecním úřad pobývat, či kdy může práci vykonávat mimo obvyklé prostory např. formou tzv. home office.

Pracovní doba na obecním úřadě (včetně pracovní doby starosty) může být stanovena prostřednictvím pracovního řádu obecního úřadu, který vydává tajemník obecního úřadu, nevydává-li jej rada obce. Institut práce z domu (home office) není právními předpisy dostatečně upraven.
Obecně lze shrnout, že starostovi žádný právní předpis nebrání v tom, aby mohl využíval home office i mimo úřední hodiny, přičemž pokud pracovní řád obecního úřadu stanoví, ve které dny a v jakém čase je starosta povinen vykonávat práci v místě obecního úřadu, měl by starosta po tuto dobu být přítomen v místě obecního úřadu. Vždy tedy bude záležet zejména na zastupitelstvu obce, kterému je starosta ze své funkce odpovědný, a jeho požadavcích na výkon funkce starosty.

Pokud je papírová forma úřední desky nahrazena elektronickou úřední deskou a dojde k výpadku elektrického proudu či mechanickému poškození, jaké jsou důsledky, když v určitou chvíli nejsou informace z úřední desky pro občany dostupné?

Vedle povinnosti zveřejnit písemnost na fyzické (kamenné) úřední desce platí i povinnost zveřejnit konkrétní dokument způsobem umožňujícím dálkový přístup, typicky na webových stránkách obce (na tzv. elektronické úřední desce). Dojde-li k výpadku elektrické energie a ke znepřístupnění obsahu fyzické úřední desky na řádově několik hodin, nedomníváme se, že by to mělo vliv na běh lhůt či možnost občanů seznámit se s obsahem písemností. Totéž platí i v případě jejího poškození. V případě delších výpadků pak doporučujeme dokumenty ponechat vyvěšené déle, resp. pro účely doručování přistoupit k opětovnému vyvěšení.

Máme nový pasport místních komunikací, včetně chodníků. Schválíme ho na zastupitelstvu obce. Je nutné učinit ještě nějaké další kroky?

Je třeba upozornit, že pasport komunikací má pouze evidenční charakter (tzn., že pasport sám o sobě není tím „dokumentem“, který by závazně stanovil, o jakou pozemní komunikaci se v konkrétním případě z pohledu právní úpravy jedná). Z uvedeného důvodu není žádného zvláštního úkonu zapotřebí, dokonce není ani nezbytné, aby pasport místních komunikací schvalovalo zastupitelstvo obce. Pokud máte pasport zpracován nejen v papírové verzi, je možné jej zavést do geoinformačního systému obce.

 

Odpovědi zpracoval Mgr. Bc. Tomáš Auer, advokátní koncipient Odpověď č. 2 zpracovala Mgr. Anna Blažková, advokátní koncipientka

Nejčtenější kategorie
Chytré město
444
Energetika
507
IT
372
Dotace a Finance
1374
Odpady
249

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze