Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

NepřehlédněteŠkolství

Největší překážka vzdělávání starostů: Čas

Exkluzivní průzkum mezi téměř 2000 respondenty

Říká se, že nikdy není pozdě učit se nové věci. A platí to bez pochyby i v případě nás starostů, zastupitelů a zaměstnanců obcí I. typu. Témat, která je třeba v těchto pozicích obsáhnout, porozumět jim a hlavně dokázat uplatnit v praxi, rozhodně není nedostatek. Horší je to ale s tím, kde na to všechno vzít čas. Na tom se shodne více jak 8 z 10 starostů a 7 z 10 zaměstnanců obecních úřadů. I to je důvod, proč je třeba pečlivě vybírat vzdělávací kurzy a semináře, které účastníkům předají znalosti efektivně.

Zmapovat současnou situaci v oblasti vzdělávání a nabídku vzdělávání pro zástupce obcí I. typu ve všech krajích bylo cílem letošního průzkumu obecně prospěšné společnosti Civipolis při Univerzitě Palackého v Olomouci. Vyhodnocovala odpovědi 1 400 uvolněných i neuvolněných starostů obcí I. typu a 420 zaměstnanců obecních úřadů a také 170 relevantních partnerů ve vzdělávání obou výše uvedených skupin. Co šetření zjistilo?

Na úvod jedna dobrá zpráva: Jen naprosté minimum respondentů (0,4 % starostů a 0,5 % zaměstnanců) považuje další vzdělávání za nedůležité. Více jak 70 % volených zástupců a přes 50 % zaměstnanců obecních úřadů po absolvování vzdělávacích kurzů a seminářů subjektivně pociťuje zlepšení úrovně vzdělávání. Dodejme, že prostor pro zlepšování stále je – 45 % zaměstnanců a přibližně čtvrtina volených zástupců pociťuje zhruba stejnou úroveň vzdělání i přes absolvované kurzy.

Různý pohled na překážky

Jako překážku ve vzdělávání, kromě výše zmiňovaného nedostatku času, uvedla přibližně třetina starostů nezájem pracovníků obecních úřadů. Zaměstnanci obcí pak ve čtvrtině případů uváděli, že jim ve vzdělávání brání nepostradatelnost v chodu úřadu, tedy že jim pracovní činnost nedovolí vzdělávat se. Okolo deseti procent respondentů pak uvedlo jako překážku nedostatek financí.

Z hlediska výdajů je necelých 41 % obcí ochotno do vzdělávání ročně investovat do 10 tisíc korun, téměř shodný počet (39 %) by investoval až 25 tisíc korun. Do vzdělání neinvestuje jen něco málo přes 2 % obcí.

Respondenti z menších obcí v průzkumu uvedli, že vzděláváním měsíčně tráví v průměru 13 hodin, ve větších obcích pak připadalo na vzdělávací aktivity v průměru o půl hodiny méně.

Co je překážkou pro vzdělávání

Odpadové hospodářství na špici

Na co je pohled starostů a zaměstnanců obecních úřadů stejný, jsou témata, která v rámci vzdělávání považují za důležitá. Pomyslnými vítězi jsou tematika odpadového hospodářství a financování obcí, s nepatrným odstupem následují aktuální problémy veřejné správy, dotační možnosti, právní oblast nebo ochrana krajiny.

Už loňský průzkum Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) jasně ukázal, že situace s odpadovým hospodářstvím je pro obce palčivým tématem, především v souvislosti se zákazem skládkování od roku 2030. Obce hledají řešení, jak zvýšit separaci odpadů, snižovat množství skládkovaného odpadu a zároveň se vyrovnat se stoupajícími náklady na rozpočty. Obce si ve většině případů zatím dokázaly poradit vlastními silami, případně s pomocí různých organizací a sdružení. Chybí jim ale větší informativní a metodická podpora ze strany státu. To je jeden z hlavních důvodů, proč je právě toto téma z v oblasti vzdělávání natolik vyhledávané.

Roste zájem o technologie

I vzhledem k pandemii vrostl zájem o moderní nástroje a technologie využitelné pro správu obcí, jasně to pozorujeme na platformě Portál zastupitele, která funguje jako nabídka vzdělávacích aktivit a studijních materiálů. Chceme-li mít moderní obce, využívající chytré nástroje, které ulehčují a zefektivňují obecní správu, potřebujeme vzdělávat i samotné zastupitele a zaměstnance obcí, zvyšovat jejich digitální gramotnost a usnadňovat jim zavádění těchto užitečných aplikací do praxe.

Právě vývoj elektronických nástrojů pro zjednodušení administrativy a komunikace je jednou z důležitých činností Portálu zastupitele. Příkladem je aplikace Zasedání zastupitelstva, která pomůže s přípravou, průběhem a následným uzavřením zasedání zastupitelstva. V rámci aplikace lze také vytvořit zápis ze zasedání zastupitelstva. Obdobným nástrojem je i aplikace Správní řízení.

Důležitost témat

Starostové školí starosty

Přirozeně mě jako zástupce Sdružení místních samospráv ČR potěšily výsledky, podle kterých je SMS ČR nejvýznamnějším partnerem ve vzdělávání volených zástupců obcí I. typu. Volení zástupci ze všech obcí nehledě na velikost se v největším počtu účastní právě vzdělávacích kurzů SMS ČR, které pořádáme prostřednictvím Portálu zastupitele. A zjevně se nám to daří. Absolventi školení pořádaných SMS ČR vykazovali dle průzkumu signifikantně vyšší nárůst subjektivně pociťovaných znalostí než respondenti, kteří absolvovali školení jiných realizátorů, a to i ve srovnání s kurzy pořádanými ministerstvy nebo kraji.

Jsem toho názoru, že nám vedle desetiletých zkušeností se vzděláváním nese ovoce především princip, kdy „starostové školí starosty“. Daří se nám jako lektory oslovovat ty kolegy, kteří jsou profesně vzděláni v dané oblasti, a navíc k tématu přidávají zkušenost úspěšných starostů. Starosta malé obce je nejenom moderátor diskuse a vizionář, ale kromě strategických rozhodnutí jde za ním i kompletní provedení. Znají tak dobře administrativní nároky na samosprávu. Díky tomu mohou přenést zkušenosti a znalosti, které lze využít v každodenní praxi práce pro obec a při řešení aktuálních komplikací a výzev.

Portál zastupitele

Platforma věnovaná vzdělávání zástupců obcí (voleným zástupcům i zaměstnancům). Aktivity i materiály jsou připravovány ve spolupráci se zkušenými starosty. Prostřednictvím kurzů a seminářů mohou zastupitelé obcí I. typu i zaměstnanci těchto obcí získat zkušenosti od svých kolegů, kteří vědí, jaká je praxe a potřeby samospráv. Aktuálně probíhají ve větší míře kurzy online, s uvolněním epidemiologických opatření se vrací více i do prezenčního prostředí. Portál je také úložištěm učebních a odborných materiálů, které lze využívat jako pomůcku při správě obcí.

Účast na vzdělávazích kurzech dle velikosti obce

Vhodné i pro neuvolněné

Kurzy, které SMS ČR v rámci projektu Škola místních samospráv realizuje, se zaměřují na správu obce (zákon o obcích, správní řád, digitalizace, doprava, občanský zákoník, pracovní zákon, evidence obyvatel, ochrana osobních údajů, majetek obce, kontrolní řád a mnoho dalšího). Řešíme i vzdělávání v oblasti rozvoje obcí – čerpání dotací, ovlivnění rozpočtu obcí nebo rozvoje kompetencí zastupitelů i zaměstnanců (měkké dovednosti).

Do posledního vzdělávacího projektu v současném volebním období se zapojilo 2350 zastupitelů a zaměstnanců. V průměru je realizováno měsíčně 10 vzdělávacích aktivit s celkovou časovou dotací 80 hodin (tj. cca 120 kurzů a seminářů ročně, s celkovou časovou dotací 960 hodin). Aktivity jsou přizpůsobeny časovým možnostem i neuvolněných starostů a zastupitelů, kteří využívají hlavně kurzy v podvečerních hodinách, videokurzy a webináře.

Všechny zájemce o užitečné informace rádi přivítáme na Portálu zastupitele na adrese www.portalzastupitele.cz. Řadu témat lze absolvovat formou videokurzů, které si každý může spustit ve chvíli, kdy mu to čas dovolí.

Úroveň vzdělání

Volební rok, nové výzvy

Výsledky šetření prokázaly, že volení zástupci považují průběžné vzdělávání za potřebné ke zvýšení kvality své činnosti a jsou ochotní se vzdělávat efektivním způsobem. Ukázalo se, že formát a obsah vzdělávání, který SMS ČR prostřednictvím projektu Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018–2021 nabídlo je považován za žádoucí.

Rok 2022 je rokem komunálních voleb, kdy se pravděpodobně významná část zastupitelů a starostů obmění. Považuji za důležitý úkol nalézt podporu pro pokračování vzdělávacího projektu zvláště pro nové zastupitele. Investice státu do vzdělávání zastupitelů se zjevně násobně vrátí v kvalitním výkonu státní správy a samosprávy.

 

Oldřich Vávra, starosta obce Tupesy,
1. místopředseda Sdružení místních samospráv ČR

Nejčtenější kategorie
Chytré město
455
Energetika
530
IT
398
Dotace a Finance
1403
Odpady
257

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze