Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

PrávoŠkolství

Nová legislativa k řešení uprchlické krize z Ukrajiny

Na ruskou invazi na Ukrajinu velmi rychle zareagovala i legislativa. Dne 21. 3. 2022 vešly v účinnost speciální zákony v oblasti školství, zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení uprchlíků přicházejících na území České republiky z Ukrajiny.

Parlament přijal k řešení ukrajinské krize tři speciální zákony (pracovně označovány také jako „Lex Ukrajina“) s omezenou účinností do 31. března 2023.

67/2022 

Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

66/2022 

Zákon o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

65/2022 

Zákon o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Dočasná ochrana

 • První z předpisů, zákon č. 65/2022 Sb. upravuje udělování statusu tzv. dočasné ochrany ve smyslu evropské směrnice o dočasné ochrany a zákona č. 221/2003 Sb. o dočasné ochraně cizinců
 • Ministerstvo vnitra udělí status dočasné ochrany „cizinci, který byl ke dni 24. února 2022 držitelem platného povolení k trvalému pobytu na území Ukrajiny“. Institut dočasné ochrany se vztahuje i na válečné uprchlíky z Ukrajiny, kteří již pobývají v ČR na základě dříve udělovaného speciálního víza k pobytu
 • Status dočasné ochrany otevře uprchlíkům cestu na pracovní trh – cizinec s dočasnou ochranou se pro účely zákona o zaměstnanosti považuje za cizince s povoleným trvalým pobytem podle zákona o pobytu cizinců.
 • Uprchlíci, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana, mají nárok na zdravotní péči hrazenou z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Toto právo se vztahuje i na uprchlíky, kterým byly poskytnuty zdravotní služby nejdéle 30 dní před udělením dočasné ochrany.
 • Speciální zákon stanovuje některé výjimky ze zákona o pobytu cizinců a dalších předpisů (např. zákona o evidenci obyvatel ohledně přidělování rodných čísel cizincům, k čemuž u ukrajinských uprchlíků docházet nebude).

Školství

 • MŠMT již vydalo ke zvláštnímu zákonu pro oblast školství vlastní metodiku
 • Právo na vzdělání, a po dobu plnění povinné školní docházky povinnost, mají děti a žáci-cizinci, kteří v ČR pobývají po dobu delší než 90 dnů, nebo jim byl udělen azyl, vízum za účelem strpění pobytu nebo za účelem dočasné ochrany.
 • Speciální zákon upravuje specifické problémy zápisu do škol – nezapíše-li ředitel školy mimo režim standardního zápisu dítě s dočasnou ochranou, informuje zřizovatele. Zřizovatel bez zbytečného odkladu po projednání s ředitelem jiné školy určí pro vzdělávání jím zřizovanou školu, není-li v této škole překročen nejvyšší povolený počet dětí nebo žáků zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení. Pokud nemůže být určena žádná škola, zřizovatel bez zbytečného odkladu informuje krajský úřad, který určí jinou školu (případně kraj informuje MŠMT)
 • Zápis ukrajinských dětí pro školní rok 2022/2023 proběhne kromě běžného dubnového termínu také v mimořádném letním termínu 1. 6. – 15. 7. 2022. Zápisy na SŠ, resp. ke střednímu vzdělávání pro první kolo do oboru vzdělání s maturitní zkouškou prodlužuje do 5. dubna 2022 a do ostatních oborů vzdělání do 8. dubna 2022.
 • Obsah vzdělávání ukrajinských dětí nemusí být po dobu účinnosti zákona v souladu s RVP. Nahrazen může být jiným vhodným vzdělávacím obsahem podle potřeb dítěte, žáka nebo studenta.
 • Zaměstnávání ukrajinských pedagogických pracovníků – ve třídách, v nichž se vzdělávají výhradně ukrajinské děti lze zajistit pedagogickým pracovníkem, který nesplňuje předpoklad prokázání znalosti českého jazyka podle § 3 odst. 1 písm. e) zákona o pedagogických pracovnících. Tyto pedagogické pracovníky může ředitel zaměstnat i na kratší dobu, než zákon u pedagogických pracovníků vyžaduje (toto ustanovení platí jen do 31. srpna 2022).
 • Váleční uprchlíci z Ukrajiny jsou také zbaveni povinnosti zaplatit poplatek za nostrifikaci (tj. uznání cizího vzdělání), aby se zjednodušil jejich přístup ke kvalifikovaným profesím (mj. právě pedagogičtí pracovníci).
 • Zvyšování kapacity škol – k navýšení kapacity ve školském rejstříku se po dobu účinnosti zákona nevyžaduje stanovisko příslušného
  orgánu ochrany veřejného zdraví a stavebního úřadu.
 • Výjimka z hygienických předpisů – na školu a školské zařízení, které vzdělávají nebo poskytují školské služby cizinci, se nevztahují hygienické požadavky na prostorové podmínky stanovené podle § 7 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví.
 • Mimo rámec zákona MŠMT doporučuje vedle běžných tříd zřizovat přechodně tzv. adaptační skupiny – viz aktuální metodika MŠMT k organizaci adaptačních skupin (veškeré další metodické materiály najdete na stránkách edu.cz)

Dětské skupiny

 • rodič dítěte (cizince s dočasnou ochranou) nebude muset prokazovat vazbu na trh práce pro účely evidence dětí v DS, přesto bude náležet příspěvek na místo obsazené tímto dítětem
 • za rodiče se považuje i osoba, které bylo dítě svěřené do péče rozhodnutím příslušného orgánu nebo rodiče dítěte
 • možnost poskytovat služby péče o dítě v dětské skupině, aniž by poskytovatel – zaměstnavatel byl zaměstnavatelem osoby s dočasnou ochranou;
 • možnost cizince s dočasnou ochranou vykonávat činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě v dětské skupině, za podmínek doložení vzdělání, bezúhonnosti a praxe čestným prohlášením s cílem zajistit přítomnost jazykově vybavené osoby pro případ, že budou dětskou skupinu navštěvovat děti s ukrajinským mateřským jazykem. Cizinec s dočasnou ochranou musí vždy pracovat společně s pečující osobou a pro účely splnění podmínky potřebného počtu pečujících osob se považuje za pečující osobu;
 • zajištění možnosti financování – podat žádost o příspěvek kdykoli během tohoto roku. Příspěvek je možné použít na financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním služby, tedy mzdových nákladů, nákladů na povinné další vzdělávání pečujících osob, nákladů na stravu a dalších provozních nákladů.
 • Bližší informace k podmínkám nároku na příspěvek ze státního rozpočtu naleznete na odkazu Příspěvek na provoz dětských skupin (mpsv.cz).

Sociální služby

 • Cizinci s dočasnou ochranou, který splňuje podmínky pro poskytování sociálních služeb stanovené zákonem o sociálních službách, se poskytují sociální služby. Jsou-li příjmové, sociální a majetkové poměry cizince s dočasnou ochranou takové, že mu neumožňují ani částečnou úhradu nákladů za poskytování sociálních služeb, poskytují se mu sociální služby bez úhrady nákladů. Náklady na sociální služby podle věty druhé hradí stát. Své příjmové, sociální a majetkové poměry doloží cizinec s dočasnou ochranou všemi dostup.
 • Zákon usnadňuje také zaměstnávání uprchlíků v sociálních službách – bezúhonnost a dosažené vzdělání pro potřeby zákona o sociálních službách lze doložit po dobu prvních 6 měsíců po udělení dočasné ochrany doložit jen čestným prohlášením.

Zaměstnávání

 • Status dočasné ochrany otevře uprchlíkům cestu na pracovní trh – cizinec s dočasnou ochranou se pro účely zákona o zaměstnanosti považuje za cizince s povoleným trvalým pobytem podle zákona o pobytu cizinců, čímž odpadá nutnost žádat o povolení k zaměstnání.

Jednotná humanitární dávka a příspěvek pro solidární domácnost

 • Cizinci s dočasnou ochranou, který se zdržuje na území České republiky, se za kalendářní měsíc, v němž mu byla udělena dočasná ochrana, vyplatí humanitární dávka ve výši 5 000 Kč. Dávku lze udělit opakovaně po dobu 5 kalendářních měsíců bezprostředně následujících po kalendářním měsíci, v němž mu byla udělena dočasná ochrana.
 • Fyzickým osobám, které poskytly bezplatně uprchlíkům ubytování, bude náležet zvláštní „příspěvek pro solidární budoucnost“. Její výši ještě čeká na schválení Vládou ČR.
 • Obě tyto dávky vyplácí krajské pobočky Úřadu práce. MPSV připravuje možnosti vyřízení žádostí on-line.
 • Více informací k těmto dávkám viz web MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-ukrajine

·    Sbírka zákonů_Lex Ukrajin_ 65_67_2022

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
519
IT
382
Dotace a Finance
1391
Odpady
254

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze