Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

PrávoŠkolství

 Zpráva MV k segregaci ve školách

Ministerstvo vnitra zpracovalo v rámci plnění strategického cíle C „Zajistit podmínky pro kvalitní inkluzivní vzdělávání Romů na všech stupních školské vzdělávací soustavy, včetně zajištění podmínek, které mají přímou souvislost s poskytovanou institucionální výchovou a péčí“ v souladu s opatřením C.1.2. „Zajistit podporu pro zajištění účasti romských dětí v předškolním vzdělávání prostřednictvím různých mechanismů, jež reflektují komunitní práci, rodinné podmínky a vzdělávací potřeby romských dětí předškolního věku“ vymezeného v příloze č. 1 dokumentu Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů 2021-2030 (Strategie romské integrace) zprávu, jejímž cílem je informovat o počtech a závěrech z výkonu dozoru nad zákonností obecně závazných vyhlášek obcí stanovujících školské obvody základních a mateřských škol se zaměřením na segregační charakter těchto vyhlášek za uplynulé období roku 2021.

V roce 2021 Ministerstvo vnitra obdrželo a posoudilo celkem 131 obecně závazných vyhlášek, ve kterých bylo upraveno stanovení školských obvodů základních škol, z čehož bylo při posouzení zákonnosti shledáno 5 obecně závazných vyhlášek v rozporu se zákonem. Důvodem nezákonnosti u všech 5 rozporných obecně závazných vyhlášek bylo chybné stanovení školského obvodu i na území jiné obce (každá obec musí školský obvod či část společného školského obvodu stanovit na svém území vlastní obecně závaznou vyhláškou).

V témže roce pak Ministerstvo vnitra obdrželo a posoudilo i 82 obecně závazných vyhlášek, ve kterých bylo upraveno stanovení školských obvodů mateřských

škol, z nichž byla při posouzení zákonnosti 1 obecně závazná vyhláška shledána v rozporu se zákonem. Důvodem nezákonnosti rozporné obecně závazné

vyhlášky bylo rovněž chybné stanovení školského obvodu na území jiné obce.

SROVNÁNÍ POČTU OBDRŽENÝCH OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK[1]

UPRAVUJÍCÍ STANOVENÍ ŠKOLSKÝCH OBVODŮ ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL V JEDNOTLIVÝCH LETECH

 

2019

2020

2021

Obecně závazné vyhlášky upravující stanovení

školských obvodů základních škol

186

164

131

Obecně závazné vyhlášky upravující stanovení

školských obvodů mateřských škol

101

74

82

Ministerstvo vnitra v rámci abstraktní kontroly obecně závazných vyhlášek nezjistilo, že by nastavení školských obvodů mělo segregační charakter. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že segregační charakter zjištěných rozporů se zákonem u předmětných vyhlášek nebyl v rámci abstraktní kontroly shledán u žádné obecně závazné vyhlášky. Ministerstvo vnitra rovněž neobdrželo v roce 2021 žádný podnět, který by u obecně závazných vyhlášek o stanovení školských obvodů mateřských či základních škol namítal jejich segregační charakter.

Pro úplnost k počtu obdržených a posouzených obecně závazných vyhlášek Ministerstvo vnitra dodává, že se jedná o obecně závazné vyhlášky, které byly v souladu s § 12 odst. 6 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění účinném do 31. prosince 2021, Ministerstvu vnitra ze strany jednotlivých obcí zaslány.

Od 1. ledna 2022 nabyl účinnosti zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „zákon o Sbírce“), kterým byl zřízen informační systém s názvem Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, jež slouží jak k vyhlašování nových obecně závazných vyhlášek vydaných po 1. lednu 2022, tak ke zveřejnění dosavadních platných a účinných obecně závazných vyhlášek, kdy územní samosprávné celky mají povinnost nejpozději do tří let od nabytí účinnosti zákona o Sbírce nahrát do informačního systému i všechny své doposud platné a účinné obecně závazné vyhlášky, v opačném případě tyto obecně závazné vyhlášky ze zákona pozbydou platnosti a účinnosti. Od roku 2025 tak Ministerstvo vnitra získá komplexní přehled o všech vydaných a vydávaných obecně závazných vyhláškách.


[1] V rámci jedné vydané obecně závazné vyhlášky může obec stanovit školské obvody mateřských a zároveň i základních škol. Pro potřeby statistiky je obecně závazná vyhláška upravující stanovení základních i mateřských škol započítána jako obecně závazná vyhláška upravující stanovení školských obvodů základních škol a zároveň jako obecně závazná vyhláška upravující stanovení školských obvodů mateřských škol.

Foto: Eduzin.cz
Zdroj: Ministerstvo Vnitra

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
513
IT
381
Dotace a Finance
1388
Odpady
251

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze