Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a FinanceŠkolstvíTiskové zprávy

Zpráva o rozpočtovém hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 12. 2020

Hospodaření obcí a krajů bylo v roce 2020 poznamenané epidemiologickou situací výskytu onemocnění covid-19, která se promítala do přijatých vládních opatření, jejichž cílem bylo zamezit šíření této nákazy, a tedy do fungování celé společnosti.

Na příjmové straně územních rozpočtů došlo ve srovnání s rokem 2019 k růstu příjmů o 5,4 %, za kterým stojí především zvýšení transferů, a to o 21,8 %. K nejvýraznějšímu poklesu došlo v části daňových příjmů, které klesly o 5,8 %.

Výdajová strana rozpočtu zaznamenala ve srovnání s loňským rokem také nárůst, kdy celkové konsolidované výdaje se zvýšily o 8,9 %. Za zvýšením stojí především zvýšení běžných výdajů (zvýšení o 8,7 %) a hlavně neinvestičních transferů, které se zvýšily o 12,2 %.

K 31. 12. 2020 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“)1 celkové konsolidované příjmy ve výši 626,4 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 612,2 mld. Kč, což znamená přebytkový výsledek hospodaření 14,0 mld. Kč. Proti předchozímu roku byly příjmy územních rozpočtů vyšší o 32,2 mld. Kč a výdaje vyšší o 49,8 mld. Kč. Přebytek hospodaření byl ve srovnání s rokem 2019, kdy činil 31,7 mld. Kč, nižší o 17,7 mld. Kč.

Vlastní příjmy územních rozpočtů (tj. příjmy daňové, nedaňové a kapitálové) činily celkem 352,6 mld. Kč, proti předchozímu roku se snížily o 16,8 mld. Kč. Pokles byl zaznamenán především v části daňových příjmů, které dosáhly 301,6 mld. Kč, což bylo o 18,6 mld. Kč méně. Nedaňové příjmy vzrostly o 1,8 mld. Kč a dosáhly 43,8 mld. Kč. Kapitálové příjmy byly vyšší o 0,1 mld. Kč (činily 7,2 mld. Kč).

Transfery přijaté územními rozpočty dosáhly celkem 273,7 mld. Kč, proti minulému roku byly vyšší o 49,0 mld. Kč. Růst byl vykázán především v části neinvestičních transferů, které činily 233,4 mld. Kč, což bylo o 40,8 mld. Kč více. Na zvýšení se podílely zejména transfery poskytované z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jejichž celkový objem dosáhl 160,1 mld. Kč (proti srovnatelnému období došlo k růstu o 17,3 mld. Kč) a z kapitoly Všeobecná pokladní správa, která poskytla prostředky v celkové výši 18,2 mld. Kč (o 15,9 mld. Kč více). Snížení daňových příjmů obcí v souvislosti s epidemiologickou situací bylo právě kompenzováno jednorázovým příspěvkem obcím poskytovaným z kapitoly Všeobecná pokladní správa, který byl ve výši 13,4 mld. Kč, přičemž pokles sdílených daní dle zákona č.243/2000 Sb. byl ve výši 12,3 mld. Kč (o 5,5 % méně).A

Objem přijatých investičních transferů dosáhl 40,3 mld. Kč, proti roku 2019 byl vyšší o 8,2 mld. Kč. Růst souvisel především s přijatými transfery z kapitoly Ministerstvo dopravy ve výši 2,2 mld. Kč, které byly určeny na pořízení a realizaci železničních kolejových vozidel a proti loňskému roku byly vyšší o 2,2 mld. Kč. Dále s prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa, které se týkaly převážně akcí financovaných z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 3,3 mld. Kč. Jednalo se o akce zaměřené na regionální školství, jejichž cílem je rekonstrukce a modernizace základních a mateřských škol, které zřizují malé obce do 3 tis. obyvatel. Žadatelé mohou získat dotaci, která pokryje až 90 % nákladů na investiční akci do výše 20 mil. Kč. Prostředky uvolněné z kapitoly Všeobecná pokladní správa byly ve srovnání s předchozím rokem o 2,0 mld. Kč vyšší. Dále růst uvolněných prostředků souvisel s realizací projektů v rámci operačních programů spolufinancovaných z fondů EU, kdy z kapitoly Ministerstvo pro místní rozvoj přijaly obce a kraje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu celkem 14,4 mld. Kč, tedy o 0,7 mld. Kč více nežli v předchozím roce.

Běžné výdaje územních rozpočtů činily 476,6 mld. Kč a proti předchozímu roku byly vyšší o 38,1 mld. Kč. K nárůstu běžných výdajů došlo především v části transferů, které kraje a obce převádějí příspěvkovým a podobným organizacím (zvýšení o 26,1 mld. Kč); z odvětvového hlediska se jedná zejména o organizace působící v odvětví školství a v odvětví dopravy. Vyšší růst byl vykázán také v části výdajů na platy včetně souvisejícího pojistného (o 3,2 mld. Kč). Kapitálové výdaje byly vyšší o 11,8 mld. Kč a dosáhly úrovně 135,6 mld. Kč.

Stav peněžních prostředků na bankovních účtech územních rozpočtů2 (bez příspěvkových organizací zřizovaných kraji a obcemi) činil v souhrnu 229,8 mld. Kč, znamená to meziroční zvýšení o 23,3 mld. Kč.

Další informace najdete ZDE

Nejčtenější kategorie
Chytré město
454
Energetika
530
IT
397
Dotace a Finance
1402
Odpady
257

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze