Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

VodohospodářstvíŽivotní prostředí

Projekt Voda v Kraji Vysočina má první výsledky

„V srpnu 2021 schválila Rada Kraje Vysočina souhrn aktivit a opatření podle dokumentu s názvem Voda v Kraji Vysočina. Problematika klimatické změny, jejímž jedním z významných projevů je dlouhodobé sucho a s ním spojené dopady, jako nedostatek vody, zhoršení kvality vody, chřadnutí lesních porostů, ovlivnění výnosů plodin, změny ekologických vazeb a druhové skladby v přírodě atd., představuje i pro Kraj Vysočina stále větší hrozbu. Dokument s názvem Voda v Kraji Vysočina shrnuje problematiku uvedených dopadů na území regionu v jednotlivých oblastech, které se řeší na Krajském úřadě Kraje Vysočina,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Pavel Hájek.

Nyní kraj může představit první výsledky v jednotlivých výše uvedených oblastech, co se Kraji Vysočina podařilo dokázat od schválení dokumentu. Na úseku lesního hospodářství byla v roce 2021 u obce Pikárec dokončena stavba Vodní nádrže Okrouhlice o výměře 0, 64 ha k zadržování vody v lesních porostech v celkové finanční částce 3 984 000 Kč. Dále bude v letošním roce dokončeno hrazení Číhalínského potoka u obce Číhalín v celkové finanční částce 8 378 000 Kč a retenční nádrž Liščina na pravostranném přítoku Ctidružického potoka u obce Nové Syrovice o výměře 1,004 ha a celkových investicích 3 670 000 Kč. Všechny tyto stavby byly financovány podle zákona o lesích ze státního rozpočtu, neboť se jedná o akce ve veřejném zájmu a v lesních porostech budeme mít nově 1,644 ha vodních ploch.

Na úseku vodního hospodářství vyhlásilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dva dotační programy ve Fondu Vysočiny s názvem Stavby ve vodním hospodářství 2022 a Projektová příprava ve vodním hospodářství 2022. Celková alokace finančních prostředků pro rok 2022 v této oblasti (podpora opatření obcí na úseku zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a opatření na ochranu před povodněmi a před suchem) byla schválena ve výši 88 miliónů Kč.

Po obdržení žádostí k jednotlivým dotačním titulům a jejich administraci rozhodlo zastupitelstvo kraje v programu Projektová příprava ve vodním hospodářství 2022 o poskytnutí dotace na 48 projektů v celkové výši 12 miliónů Kč. V dotačním titulu Stavby ve vodním hospodářství 2022 rozhodlo o poskytnutí dotace na realizaci 30 staveb v celkové výši 76 miliónů Kč. V naprosté většině případů se jedná o kofinancování projektů podpořených Státním fondem životního prostředí nebo Ministerstvem zemědělství, čím se podařilo snížit tradičně ohromný převis žádostí a hlavně efektivně využít veřejné prostředky. Priorita pro kofinancování projektů podpořených z národních a evropských zdrojů bude zachována i v příštích letech.

Projekty řeší zásobování pitnou vodou pro cca 3330 obyvatel, z toho pro 1400 nově napojených na veřejný vodovod, dále je řešeno odvádění a čištění odpadních vod pro cca 4500 obyvatel, z toho pro cca 3350 zajistí nově čištění odpadních vod. Byla podpořena i revitalizace šesti malých vodních nádrží o celkové výměře 1,2 ha, díky tomu bude zadrženo v krajině Vysočiny téměř 24 tisíc m3 vody.

Na oddělení zemědělství byly administrovány žádosti o finanční příspěvky do lesů podle dvou dotačních titulů Ministerstva zemědělství. Podle nařízení vlády č.30/2014 Sb. bylo administrováno téměř 3900 žádostí za činnosti v lesích provedené v roce 2021, na konci měsíce července 2022 bylo předáno Ministerstvu zemědělství k proplacení 3 818 žádostí ve výši 417 214 865 Kč. V Kraji Vysočina se v roce 2021 s podporou Ministerstva zemědělství mimo jiné podařilo vlastníkům lesů vysázet 17,1 mil. sazenic lesních dřevin na výměře 2 854 ha s dotační podporou ve výši 183,6 mil. Kč.

U druhého dotačního titulu s názvem Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za rok 2019 bylo Krajským úřadem Kraje Vysočina administrováno a proplaceno celkem 3 715 žádostí v celkové výši 1 172 523 897 Kč. Kraj Vysočina dokázal na své území mezi vlastníky lesů získat finanční příspěvky v celkové výši  1 589 738 762 Kč.

Na úseku ochrany přírody byly dokončeny tyto projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí:

Revitalizace EVL Hodíškovský rybník (oprava rybníku) v celkové částce 5 722 618 Kč (výměra 37 ha) za finanční pomoci z Operačního programu Životní prostředí.

Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v přírodní rezervaci (PR) Prameniště Jankovského potoka (vybudováno osm neprůtočných tůní) v celkové částce 588 545 Kč (výměra 2241 m2),

EVL a PR Havranka – revitalizační opatření (vybudování mokřadů a revitalizace vodotečí) v celkové částce 3 570 445 Kč (výměra mokřadů: mokřad A = 3931 m2, mokřad B = 7926 m2, mokřad C = 2610 m2 a mokřad D = 4371 m2, celkem 18838 m2; celkově revitalizované vodoteče v délce 1 406 m.

V roce 2022 byly na úseku ochrany přírody dokončeny projekty podle materiálu Voda v Kraji Vysočina v celkové výši 9 881 608 Kč a opraveny či vybudovány vodní plochy o celkové výměře 40,99 ha.

„Kraj Vysočina považuje za důležité podporovat aktivity a opatření v jednotlivých složkách životního prostředí – ve vodním hospodářství, lesním hospodářství, zemědělství i ochraně přírody a krajiny. Věnujeme pozornost možným aktivitám a projektům na majetku Kraje Vysočina, které mohou sloužit pro veřejnost jako ukázkové prezentační řešení a zároveň plní osvětovou činnost,“ dodává závěrem radní Kraje Vysočina Pavel Hájek.

Foto: Pixnio.cz
Zdroj: Kraj Vysočina

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
519
IT
382
Dotace a Finance
1390
Odpady
254

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze