Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Životní prostředí

Pakt starostů a primátorů

Příležitost pro udržitelný rozvoj měst a obcí
Pakt starostů a primátorů pro klima a energii (Covenant of Mayors for Climate & Energy) je dobrovolná iniciativa měst a obcí, které se zavazují na svém území snížit emise CO2 do roku 2030 alespoň o 40 % a současně zvýšit svou odolnost vůči negativním dopadům změny klimatu. Jen v rámci EU čítá Pakt starostů přes devět tisíc signatářů od velkoměst po ty nejmenší obce. Vedle hlavní kanceláře Paktu starostů v Bruselu existují na národní a regionální úrovni tzv. podpůrné struktury, mezi nimi od roku 2017 také Ministerstvo životního prostředí, které je národním koordinátorem Paktu starostů a primátorů pro ČR.
Těžiště aktivit signatářů Paktu spočívá ve zpracování a následné implementaci Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan, dále také SECAP), který obce předkládají do dvou let od přistoupení k Paktu. Akční plán obsahuje výchozí analýzu území ve formě základní inventury emisí CO2 a hodnocení zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu. Na základě těchto analýz jsou v akčním plánu navržena konkrétní opatření pro nadcházející dva roky. Po této době obec svůj akční plán vyhodnocuje a aktualizuje.
Členství v Paktu je zcela dobrovolné, a proto není spojeno s žádnými poplatky či sankcemi. Mezi hlavní přínosy členství v Paktu patří strategický přístup k rozvoji obce dle priorit SECAP a s ním spojená racionalizace investic v oblasti energetických úspor a adaptace na změnu klimatu. S energetickými úsporami úzce souvisí úspora finančních prostředků, které lze následně využít na další rozvojové projekty obce, vhodně zvolená adaptační opatření přispívají ke kvalitě života obyvatel obce. To vše pod značkou inciativy, která má podporu i ze strany Evropské komise, a může svým členům nabídnout, kromě metodické podpory zpracování či vyhodnocení SECAP, např. také možnost spolupráce a výměny zkušeností s dalšími zapojenými obcemi.
Přistoupení k Paktu obnáší formální politický závazek ve formě usnesení zastupitelstva, které pověří starostu či primátora podpisem přístupového formuláře. Pověřený pracovník následně na webu Paktu obec zaregistruje a nahraje kopii podepsaného přístupového formuláře. Do Paktu je možné vstoupit jak individuálně jako jedna obec, tak kolektivně jako sdružení sousedících obcí. Druhá varianta je vhodná zejména pro menší obce, které mohou díky sdílenému závazku sdílet i kapacity pro tvorbu a implementaci SECAP.
Vstoupit do Paktu je možné kdykoli, do konce července však mají obce možnost získat na zpracování SECAP také finanční podporu. Výzva č. 7/2020 z Národního programu Životní prostředí s celkovou alokací 10 mil. Kč je otevřena jak novým signatářům, tak těm stávajícím, kteří chtějí svůj akční plán aktualizovat. Na jeden projekt lze žádat o podporu až do výše 2 mil. Kč.  Předmětem podpory je zpracování či aktualizace SECAP, dále pak osvětové aktivity v rámci obce a také personální kapacity, čímž se opět snažíme vyjít vstříc zejména menším obcím. Pro ty je určena také možnost zapojit se do Paktu kolektivně a žádat o podporu jako celá místní akční skupina či dobrovolný svazek obcí. Výzva je koncipována jako jednokolová nesoutěžní, podmínkou pro přijetí žádosti je členství žadatele v Paktu.
Zpracování SECAP dává obcím konkurenční výhodu v podobě přístupu k novým zdrojům financování. Např. European City Facility nabízí podporu přípravy investičních záměrů v oblasti energetiky, které vycházejí ze SECAP. V rámci Norských fondů je podporována realizace přírodě blízkých opatření vycházejících z příslušných strategií včetně SECAP. Vedle takto specializovaných dotačních a grantových schémat však bude možné dílčí opatření SECAP nadále financovat prostřednictvím Operačního programu životní prostředí, kde i v novém programovém období budou podporovány energetické úspory a obnovitelné zdroje energie ve veřejném sektoru či adaptace na změnu klimatu. Opatření v oblasti energetiky, jmenovitě modernizace veřejné dopravy, energetická účinnost ve veřejných budovách, komunitní energetika a modernizace veřejného osvětlení, budou podporována rovněž v rámci Modernizačního fondu.
 
Pavla Vidanová
Ministerstvo životního prostředí

Nejčtenější kategorie
Chytré město
437
Energetika
495
IT
361
Dotace a Finance
1350
Odpady
246

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze