Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a Finance

Vyhlášení mimořádné výzvy Programu prevence kriminality

Vyhlášení mimořádné výzvy Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 – 2. kolo ke zvládání dopadů uprchlické vlny souvisejících s invazí Ruské federace na Ukrajinu

V souladu se Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2022 až 2027 (dále „Strategie“) schválené vládou České republiky 6. dubna 2022 usnesením č. 276 a na základě usnesení vlády č. 285/2022 ve spojení s usneseními vlády č. 560/2022 a č. 309/2022 ke stanovení strategických priorit vlády České republiky ke zvládání dopadů uprchlické vlny souvisejících s invazí Ruské federace na Ukrajinu a se souhlasem ministra vnitra informuji o vyhlášení mimořádné výzvy Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 – 2. kolo (dále též „Program PK 2022 – 2.kolo“).

Výzva je koncipována jako průběžná, s možností podávat žádosti do vyčerpání finančních prostředků, nejpozději všakdo 30. 6. 2023 (podle toho, která ze situací nastane dříve; o případném vyčerpání finančních prostředků před uvedeným termínem a zastavení přijímání žádostí budou žadatelé informování stejným způsobem, jako je vyhlášena Výzva) a „víceletá“ s možností podat projekty na roky 2022 až 2023 (či jen některý z nich).

Žádost na uznatelné náklady za rok 2022 musí být podána ještě v r. 2022. V později podaných žádostech nebudou náklady na rok 2022 akceptovány.

Mimořádné dotace u projektů programového financování jsou příjemcům poskytovány v rámci programu MV č. 314080 Podpora prevence kriminality s podprogramem č. 314083 Podpora neinvestičních projektů v oblasti prevence kriminality. Finanční prostředky jsou účelově určenyna výdaje spojené s realizací preventivních projektů k řešení dopadů bezpečnostní situace na místní úrovni spojených s uprchlickou krizí na Ukrajině, a to prioritně projektů:

  1. Asistent prevence kriminality,
  2. Domovník – preventista a
  3. Podpora prevence kriminality na kraji (zejména pak překlady existujících preventivních materiálů, specifická školení odborníků na prevenci kriminality, sdílení dobré praxe, konkrétní preventivní projekty jako práce s rizikovými dětmi a mládeží, nenávistné projevy, specificky zaměřená kybernetická kriminalita, podvody apod.).

Podporovat je však možné i další typy neinvestičních projektů prevence kriminality určených k výše uvedenému účelu ze strany oprávněných žadatelů vycházejících z Programu, dle priorit (resp. strategických cílů) a specifických cílů obsažených ve Strategii a v souladu se Zásadami, pokud jejich potřeba vychází z bezpečnostní situace.

Neinvestiční dotace je možno použít na uznatelné výdaje realizované v termínuod 24. 2. 2022 nejpozději do 31. prosince 2023.

Žadatelé o dotaci ve 2. kole Programu PK 2022 se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené:

· Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2022-2027 (pdf, 1,4 MB)

· Postupovat podle Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni v roce 2022 – 2. kolo (pdf, 328 kB), včetně příloh (zip, 382 kB) a metodických doporučení (zip, 3 MB).

Příjemcem dotace z Programu PK 2022 – 2. kolo může být pouze kraj nebo obec. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být i nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace či další osoby, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.

Příjem žádostí:

Elektronické vyplnění žádosti probíhá od 10. 10. 2022 prostřednictvím webové aplikace https://isprofin.mfcr.cz/rispf a vygenerované „Žádosti“ se odesílají prostřednictvím datové schránky na Ministerstvo vnitra (6bnaawp). Na jiný způsob podání žádosti nebude brán zřetel.

Pokud bude žádost o dotaci trpět vadami, poskytovatel v souladu s § 14k zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“) vyzve žadatele o dotaci k odstranění vad, k tomu mu poskytne přiměřenou lhůtu a žádost bude předána k hodnocení v dalším možném termínu. Ministerstvo vnitra si vyhrazuje kdykoliv v průběhu řízení před vydáním rozhodnutí vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí. K doložení dalších podkladů poskytne Ministerstvo vnitra žadateli o dotaci lhůtu přiměřenou povaze vyžádaných dalších podkladů. Ministerstvo vnitra může žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat, že upravené žádosti bude zcela vyhověno; vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto doporučení, posuzuje poskytovatel upravenou žádost.

V 1. kole posuzování budou hodnoceny Žádosti došlé do 31. 10. 2022. Žádosti budou posuzovány v pořadí, v jakém byly přijaty ve webové aplikaci (podané v souladu s čl. 10, odst. 1 Zásad – 2. kolo). Další kolo hodnocení proběhne přibližně za každé 2 měsíce, do vyčerpání dotačních prostředků, nejpozději pak 31. 8. 2023. Doporučené Žádosti Hodnoticí komisí schválí ministr vnitra.

V případě konzultací a doplňujících informací můžete využít manažery prevence kriminality krajských úřadů (xlsx, 14 kB) nebo konzultanty (docx, 15 kB) odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra.

Foto: Daily Maverick
Zdroj: Ministerstvo Vnitra

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
513
IT
381
Dotace a Finance
1388
Odpady
251

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze