Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Odpady

Realizace povinností výrobců kolektivním systémem Elektrowin

Od roku 2005 Elektrowin buduje a provozuje systém zpětného odběru odpadních elektrozařízení. Jak vypadá současnost?

Sběrná síť

V roce 2005 jsme vytyčili jako základ sběrné sítě spolupráci s obcemi. A ta zůstává hlavní páteří dodnes, i když se s ohledem na další zdroje její podíl postupně snižuje. Na konci roku 2006 jsme měli uzavřeno 252 smluv s obcemi s 352 sběrnými dvory, na konci roku 2022 to bylo 1491 smluv s 1541 sběrným dvorem a 703 venkovními kontejnery. Sběr v obcích se na počátku soustředil téměř výhradně na chlazení (95 % v roce 2006), až zavedení motivačních odměn za ostatní zařízení teprve přineslo jejich nárůst a tím i snížení podílu chlazení na stávajících 38 %. Absolutní množství předaných chladniček se však zvýšilo o 50 %. Celkové množství spotřebičů předaných z obcí se od počátku spolupráce zvýšilo čtyřikrát!

Na podporu sběru jsme obcím za dobu spolupráce vyplatili přes 430 milionů Kč za 585 tisíc tun elektroodpadů. Sběr od roku 2008 také podporujeme prostřednictvím Motivačního programu, kde jsme dodnes vyplatili téměř 50 milionů Kč na zabezpečení a zkvalitnění několika set sběrných dvorů. Do sběrných dvorů umisťujeme velkoobjemové kontejnery, kterých je v současné době již 900 a přistavujeme také klece na malé spotřebiče v celkovém počtu 2 250.

Pro obce máme připravený zajímavý program pro zvýšení informovanosti o zpětném odběru. Obce a města mohou využít příspěvek za zveřejnění inzerátu nebo článku do místních novin, zpravodajů nebo webových stránek. Též nabízíme vzdělávací venkovní program doplněný o zábavné aktivity, pořádaný ve spolupráci s příslušným krajským úřadem nebo hrazený z již zmíněného Motivačního programu. Pro celkové zvýšení povědomí o nutnosti recyklace je pak určena kampaň Zaostřeno na elektro, která o sobě dává vědět prostřednictvím televize, rozhlasu, tisku a internetu, všechny informace jsou pak soustředěny na stránku www.zaostrenonaelektro.cz.

Zejména pro obce jsou k dispozici v různých částech republiky poradci, kteří jsou připraveni řešit různá témata, zajišťují kontakt při spolupráci s jednotlivými kraji, se kterými stanoví každoroční úkoly a cíle pro zkvalitnění sběrného systému, a v neposlední řadě také připravují krajské soutěže obcí. Každoročně vyhlašujeme v každém kraji podle velikostní kategorie vítězné obce, kdy kritéria jsou nastavena vždy podle potřeby daného kraje. V poslední době se soustředíme na nárůsty sběru, které se nám osvědčily a indikují dobrou práci obce s občany.

Dalšími partnery jsou pro nás od počátku prodejci – jejich počet od počátku narostl čtyřikrát na stávajících 2600 prodejen a jejich podíl na sběru se od počátku pohybuje kolem 20 %. Jejich podíl se pomalu zvyšuje i díky uzavírkám v době panování čínské chřipky. Lidé si navykli nakupovat více v e-shopech a nedílnou součástí nabídky se stal odvoz starého spotřebiče z domácnosti. Nabídku využívá stále větší podíl spotřebitelů, stejně jako více přecházejí na online obchod. I prodejci od nás získají za předané spotřebiče odměnu – zpravidla kompenzuje jejich náklady právě na zajištění převzetí od spotřebitele a přepravu do skladu, odkud si je převezmeme.

Mezi dalšími sběrovými partnery vynikají dobrovolní hasiči. Není to úplně obvyklé, ale hasiči zejména v menších obcích plní roli komunitního centra, které přirozeně zastává dobrovolnické úkoly v životě obce. Jedním z nich se pro více než 1700 sborů stal i pravidelný sběr a svoz elektroodpadů z domácnosti k hasičárně, odkud si náš dopravce spotřebiče vyzvedne a odveze je ke zpracovateli. Projekt se jmenuje Recyklujte s hasiči a každoročně připravujeme i doplňkové soutěže s odměnami. Hasičům ale především přispíváme za zpětně odebrané spotřebiče zajímavými částkami – těší nás, když nám pak píší, že za odměnu pořídili vybavení pro školní mládež nebo uspořádali hasičskou soutěž. Hasiči se na sběru podílí téměř 8 %.

K menším zdrojům pak patří firemní sběry, mobilní sběry v obcích, ale také sběrové kampaně ve školách. Sběr ve školách je jen doplněk k portfoliu vzdělávacích úkolů, které společně s organizací Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět připravujeme, a to i ve spolupráci s dalším organizátorem tohoto projektu, společností Ecobat.

Jedním z dlouhodobých projektů je Jsem zpět, prostřednictvím kterého na vybraných místech zpětně odebíráme funkční spotřebiče a po odborné revizi servisním technikem je umísťujeme do různých charitativních organizací typu Klokánek, azylové domy, potravinové banky, domovy důchodců apod. Nositelem záruky je v takovém případě servisní technik, který revizi provádí.

Dopravci

Po dlouhých zkušenostech jsme si ověřili, že základem dobré spolupráce jsou spolehliví dopravci, kteří plní veškeré nastavené parametry. Za nejdůležitější považujeme dodržení termínu svozu, který musí být proveden do 7 pracovních dní, a provedení nakládky na sběrném místě. Další každoměsíčně hodnocená kritéria jsou administrativní a ověřujeme také počet oprávněných stížností. Hodnocení dopravy se odrazí ve vyúčtování, proto je pro každého spolupracujícího smluvního dopravce důležité provádět službu řádně a včas. Dopravci jsou vybíráni na základě veřejné soutěže, kterou opakujeme každých pět let.

Zpracovatelé

Na spolupráci se zpracovateli se velmi zaměřujeme, protože plní jednu z podstatných povinností, a to přednostní materiálové využití. Vždy jsme dbali na dodržování zákonných postupů a procesů – ostatně naši klíčoví zpracovatelé jsou dlouhodobě držiteli kladného posouzení shody dle CENELEC norem a ke dni platnosti povinnosti – tedy k 1. 7. 2023 – byli certifikováni všichni. Do vztahů se zpracovateli jsme vstoupili před několika lety s hodnocením prodejních cen odpadů získaných zpracováním. Hlavním důvodem je, aby se výkyv cen na trhu nedotkl dodržení zpracovatelských postupů, kvality získaných materiálů. Zejména zavedeným postupem dokážeme upřednostnit materiálové využití před skládkováním, byť může být využití podstatně dražší. Dokázali jsme tak podpořit vývoj nových výrobků z plastů, nebo jsme pomohli s nalezením odběratele, který materiál do výroby použil. Pro tento účel je samozřejmě také zajímavé soustředění většího množství jednotlivých materiálů od jednotlivých smluvních zpracovatelů. Tento postup považujeme za jeden z nejdůležitějších v celém našem procesu, pro dosažení vysokých hodnot podpory cirkulární ekonomiky. Nejde totiž jen o prodej materiálově zajímavých odpadů, jde především o cílené vyhledávání a finanční podporu využití takových materiálů, které by končily na skládce.

I zpracovatele vybíráme na základě veřejné soutěže, kterou opakujeme každých pět let.

Evidence, informace, kontrola

Nový zákon uložil v této oblasti mnoho nových úkolů, ale vzhledem k tomu, že jsme od počátku měli nastavený celý proces záznamu od sběru až po zpracování, nebylo složité je splnit.

Novinkou se pro nás stal audit celého procesu, údajů uváděných do roční zprávy i kontrol prováděných u výrobců i zpracovatelů. Téměř rok připravovaná metodika tohoto postupu je úzce provázána se všemi postupy zavedenými v naší společnosti v rámci ISO norem. Tento nový audit má přesah i do dlouhodobě realizovaných kontrol výrobců i zpracovatelů, jejichž realizaci nový zákon nově zavedl a kvantifikoval. Kontroly výrobců jsou realizovány zejména s ohledem na dodržování jednotných podmínek, aby se výrobci například nedodržením správného zařazení výrobků do příslušné kategorie ceníku nezvýhodňovali oproti ostatním výrobcům.

Nejčtenější kategorie
Chytré město
419
Energetika
462
IT
324
Dotace a Finance
1286
Odpady
236

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze