Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Město pro byznysRozhovory

Pomáhat přímo v regionu

ředitelka regionální kanceláře czechinvestu Praha a střední čechy denisa číhalová hovoří o aktivitách v kraji.

Středočeský kraj je největším z českých krajů a zároveň se podílí více než deseti procenty na tvorbě hrubého domácího produktu celé České republiky. V kraji se nachází významné podniky z oblasti automobilového průmyslu, velké brownfieldy a také množství podnikatelských inkubátorů i vědeckovýzkumných a inovačních center. Od roku 2016 podpořil CzechInvest přes 150 startupů, řadu z nich opakovaně. Většině se daří, expandují do zahraničí, rostou a zajímají se o ně investoři. Podle průzkumů CzechInvestu získaly startupy, které prošly jeho programy, v souhrnu investice za přibližně 700 milionů korun.

Můžete nám přiblížit činnost regionální kanceláře?

Za jednu z našich stěžejních aktivit považuji poradenství, ať už se jedná o začínající startupy nebo zavedené malé, střední i velké podniky. Snažíme se o to, aby podnikatel po první návštěvě regionální kanceláře odcházel s přehledem veškerých finančních i nefinančních nástrojů, které jsou na trhu dostupné. Firmám nabízíme naše startupové programy, které jsou zaměřené na rozvoj či expanzi do zahraničí. Dále pro podnikatele vyhledáváme vhodné nemovitosti a rozvojové plochy a propojujeme je s významnými lokálními aktéry v kraji. Naší rolí je vystupovat jako prostředník a mediátor mezi veřejnou správou a podnikatelem zejména v případě, že společnost plánuje rozvinout svůj záměr v daném městě nebo obci. Zájemci mohou také navštívit některou z našich akcí, které se snažíme vybírat tak, aby byly aktuální a odpovídaly potřebám našich klientů.

V loňském i v letošním roce jste se věnovali takzvané pasportizaci kraje. Jaké jsou výsledky?

V pasportizaci krajů detailně mapujeme podnikatelské prostředí ve všech obcích s pověřeným obecním úřadem. S představiteli těchto míst vedeme strukturované rozhovory a dáváme je do kontextu se socioekonomickými a statistickými daty. Ukazují se nám tak silné i slabé stránky jednotlivých regionů. Zároveň získáváme přehled, jaké typy investorů by představitelé daných obcí chtěli a jaké k tomu mají předpoklady. V souvislosti se změnou legislativy je obecně trendem větší poptávka po investicích s vyšší přidanou hodnotou. Města a obce chtějí lákat takové podnikatele, kteří budou nejenom zaměstnávat místní obyvatele, ale budou také vytvářet v místě hodnoty. Ve Středočeském kraji například úspěšně funguje sdružení regionů STAR Cluster, které podporuje podnikavost a technologie v kraji.

Jaké zajímavé lokality může kraj potenciálním investorům nabídnout?

Pozemky rozvojových ploch ve Středočeském kraji jsou atraktivní hlavně kvůli sousedství s Prahou. V porovnání s ostatními regiony je množství volných ploch značně omezené. Bývalý vojenský areál v Milovicích patří mezi zajímavé lokality, které představují potenciál například pro vybudování multimodálního překladiště, a to zejména díky výborným předpokladům, jako je snadné napojení na tok Labe nebo na železnici v Lysé nad Labem. V minulosti byl záměr v zaniklém vojenském prostoru Mladá vybudovat nákladní letiště, z plánu ale sešlo kvůli nesouhlasu majitelů okolních pozemků. V bývalém areálu Poldi Kladno se daří po krachu Poldovky staré haly postupně demolovat a k dispozici by měly být desítky hektarů ploch pro budoucí investory. Stejně jako v Milovicích je lokalita atraktivní kvůli své poloze a blízkosti hlavního města, nicméně stále je nutné podstatnou část areálu sanovat. V místě nyní funguje několik společností, které provozují hutní výrobu, jako Poldi Hütte a Třinecké železárny nebo firma Beznoska, která navázala na výrobu špičkové oceli. Krachem Poldovky v regionu chybí přes třicet tisíc pracovních míst a Kladno se tak bohužel stalo satelitem Prahy. Zájem města o investora, který by mohl region pozvednout, je proto velký.

CzechInvest ve spolupráci se Sdružením automobilového průmyslu a dalšími partnery má letos spustit program na podporu mobility budoucnosti Mobility Innovation Hub (MIH). Co je cílem tohoto programu?

Mobility Innovation Hub je součástí velkého projektu na podporu startupů, který v současnosti připravujeme. Jeho cílem je v souladu s Inovační strategií České republiky 2019–2030 přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti naší země. V rámci MIH vznikne komplexní infrastruktura pro rozvoj inovativních projektů z oblasti mobility, a to s globálním potenciálem. V programu budou inkubovány startupy už od rané fáze své existence, přičemž jejich rozvoji napomůže i úzké napojení na vědecké instituce a soukromou sféru. Důraz bude kladen nejen na vývoj produktů firem, ale také na jejich úspěšnou implementaci a komercionalizaci.

V zájmu úspěšné realizace MIH bude veřejný sektor společně s regionální samosprávou úzce spolupracovat s univerzitami, výzkumnými centry a technologickými firmami. Co bude taková spolupráce od samospráv vyžadovat?

Regionální rozměr je pro program velmi důležitý, ať už z pohledu vyhledávání potenciálních zájemců o inkubaci, napojení na univerzity či uzavírání partnerství s místními firmami. V rámci MIH vzniknou minimálně dvě regionální pobočky, přičemž kritériem jejich umístění bude vhodná infrastruktura, absorpční kapacita v kraji a soulad s RIS3 strategií (RIS3 je regionální inovační strategie – pozn. redakce). O program již projevila zájem řada regionů, které ho vnímají jako příležitost k přilákání technologických startupů na své území a zvýšení potenciálu vlastní inovační infrastruktury.

Na podzim budete spolu s Národním centrem Průmyslu 4.0 pořádat roadshow k digitalizaci malých a středních podniků. Co může tato akce firmám přinést?

Průmysl 4.0 představuje pro řadu malých a středních podniků těžko uchopitelný pojem. Více než čtyřicet procent investic do výzkumu a vývoje vynakládají v Česku velké firmy, které jsou součástí globálních zahraničních koncernů. Nedostatečná automatizace a digitalizace ve výrobě malých a středních podniků přináší značné limity a strnulost v rámci dodavatelského řetězce. České firmy se stávají pouze výrobcem součástek, které dodávají firmám se zahraniční majetkovou účastí. Společně s Národním centrem Průmyslu 4.0 přinášíme podnikatelům z výrobní sféry příležitost vidět prvky Průmyslu 4.0. v praxi.

Chceme podnikatelům ukázat, že digitalizace je cesta, jak uspět. Během roadshow zodpovíme praktické otázky typu: Jaká je finanční náročnost zavedení prvků Průmyslu 4.0 do výroby? Proč se některé firmy rozhodly digitalizovat a co jim to přineslo? Jak do procesů zapojily zaměstnance a management? Akci zahájíme v Praze, následovat bude Ostrava, Brno a zakončíme opět Prahou. Pokud budou mít setkání ohlas, rádi bychom je během příštího roku zrealizovali i v dalších městech České republiky.

Součástí roadshow Digitalizace malých a středních podniků by měla být i návštěva takzvaných testbedů. Co je úkolem takového pracoviště?

Chceme, aby byla návštěva pro zúčastněné firmy přínosná a aby technologii, o které během přednášky uslyší, viděly v praxi. Testbedy jsou speciální univerzitní pracoviště, která vznikají pro názornou ukázku aplikace technologií a postupů Průmyslu 4.0. Špičkové technologie jsou pro mnoho malých a středních firem nákladné, a tak si zájemci o automatizovanou a digitalizovanou výrobu mohou sami či prostřednictvím odborníků vnitropodnikové procesy nasimulovat a přínosy dané technologie potvrdit. Zaměření a vybavenost jednotlivých testbedů po České republice se liší a výhodou je i jejich možná schopnost komunikace v rámci zahraniční sítě. Jako další pozitivum testbedů vidím přispívání rozvoji spolupráce akademické a průmyslové sféry, jejíž provázanost v ČR má značné rezervy.

Byla jste angelmentorkou vítězného projektu hackathonu Hack the Crisis – firmy DIANA Biotechnologies, jejíž ambicí je přispět k navýšení kapacity ultracitlivých Covid-19 testů v ČR. Co bylo vaším úkolem?

Spolupracovala jsem se zakladatelem firmy Martinem Dientsbierem, který svoji vědeckou práci staví také na zkušenostech z Oxfordu i Cambridge. Musím říct, že po profesní i lidské stránce se s celým týmem spolupracovalo skvěle. Firma se zaměřuje na vývoj automatizovaného řešení pro testování přítomnosti viru Covid-19. V budoucnu má ambici vyrobit přes 1500 testovacích vzorků denně, což by výrazně snížilo zátěž odběrových míst. Aktuálně už tým dokončil vývoj a pracuje na klinické validaci. V rámci hackathonu tak byla pro zástupce Diana Biotechnologies stěžejní zejména publicita a propagace projektu mezi klíčové osoby a instituce. Podařilo se nám je propojit přímo s premiérem Andrejem Babišem a ministrem Karlem Havlíčkem. Oba projekt zaujal a přislíbili společnosti další spolupráci na vládní úrovni. Firmě jsme také v CzechInvestu radili v oblasti financování a společně jsme kompletovali žádost do programu Czech Rise Up, ze kterého se nakonec také podařilo získat finance. V neposlední řadě jsme firmu propojili s mentory v oblasti marketingu, kteří mají bohaté zkušenosti v sektoru zdravotnictví a pomohli zástupcům společnosti zapracovat na vnější prezentaci produktu. Diana Biotechnologies získala dokonce cenu sympatie od hlasujících na sociálních sítích a za první místo v soutěži Hack the Crisis si odnesla zajímavou finanční odměnu ve výši tří milionů korun.

Jakou podporu nabízíte startupům?

Startupům pomáháme prostřednictvím našich programů zaměřených na růst nebo expanzi do zahraničí. Děje se tak formou mentoringu v oblasti marketingu či obchodní strategie. Radíme ale také podnikatelům, jak udržet chod firmy nebo jak svůj produkt ochránit pomocí duševního vlastnictví. Do světa s námi vyjíždí v průměru pět startupů měsíčně. Pro firmy je to skvělá příležitost, zkušenosti mohou získávat v Silicon Valley, New Yorku, Londýně či Singapuru a na oborových konferencích po celém světě. Vlivem pandemie koronaviru došlo k přirozenému útlumu, doufáme však, že se jedná jen o dočasnou záležitost. Řada akcí se postupně přesouvá také do online podoby. Ze středočeských startupů můžu jmenovat hned dva z Kladenska. Startup Sensority se zabývá vývojem zařízení, které jsou založená na internetu věcí a usnadňují tak život ve městech či ve výrobních firmách. Vyvíjí například parkovací senzory, monitorování plných popelnic nebo zařízení pro vzdálenou správu průmyslových strojů. Startup s námi sbíral zkušenosti u odborníků v San Franciscu. Další významnou firmou je HYBRID Company, která stála u zrodu hybridní televize HbbTV v České republice, známé pod pojmem červené tlačítko. S CzechInvestem se startup zúčastnil týdenního programu CzechMatch v Singapuru, který mimo jiné pomáhá propojovat české startupy se zahraničními investory a lokálními partnery. Firmě se zde podařilo vytvořit strategická partnerství, a dokonce v Asii založit vlastní pobočku.

V krajích pořádáte takzvané HR pointy. Co tyto akce odborníkům nabídnou?

Akce jsou určené především pro personalisty a nabízí setkání a diskuzi v rámci odborné komunity na aktuální téma. Tato setkání pořádáme pravidelně od roku 2016 ve všech krajských městech. V září zahájí sérii vzdělávacích seminářů hlavní město Praha. Tématem, které bude přítomné ve všech regionech, bude tentokrát Employer Branding. Budeme se zabývat značkou zaměstnavatele v době pandemie koronaviru a sdílet zkušenosti s tím, jak si udržet spokojené zaměstnance. Téma představí zástupci personální agentury Good Call, která je hlavním partnerem akce.

Co vás na vaší práci nejvíce baví a co vám přináší problémy?

Baví mě zejména rozmanitost práce, která je dána pestrou klientelou, se kterou zástupci CzechInvestu mají možnost jednat – od startupů přes malé a střední podniky, zahraniční korporace, investory až k samotnému starostovi. Jako velkou výhodu naší každodenní práce vnímám také možnost pomáhat a řešit problémy přímo v regionu. Člověk má příležitost potřebám klienta snadněji porozumět a nahlížet na věc z širší perspektivy než od pracovního stolu v kanceláři. Máme mladý a pozitivně naladěný kolektiv, který se snaží k úkolům přistupovat vždy pružně a proaktivně. Pozitiva tedy určitě převažují nad negativy, ale každá práce představuje určitá úskalí. Digitalizace, sdílení dat, nastavení co nejefektivnějších procesů – to jsou aktuální výzvy, ve kterých se v této době můžeme všichni zlepšovat.

Chceme podnikatelům ukázat, že digitalizace je cesta, jak uspět

 

Zuzana Pacinová

Nejčtenější kategorie
Chytré město
444
Energetika
507
IT
372
Dotace a Finance
1374
Odpady
249

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze