Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a FinanceEnergetikaOdpady

Energetické využívání odpadu v datech

Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) vydalo v červnu aktualizované shrnutí statistických zjišťování energetického vyžívání odpadů v České republice. Statistická publikace navazuje na publikaci vydanou MPO v roce 2021.

,,Statistika energetického využívání odpadů a alternativních paliv 1989-2021“ (dále jen ,,Statistika“) obsahuje data ohledně spalování odpadu, který slouží k výrobě energie a má tedy energetický přínos. Z toho důvodu se výsledné hodnoty liší od souhrnných hmotností veškerého spáleného odpadu v ČR.

V publikaci jsou jednotlivá zařízení rozdělena do těchto dílčích kategorií podle převažující vsázky, či technologie:

  • Spalovny tuhého komunálního odpadu (ZEVO)
  • Spalovny průmyslového a nemocničního odpadu
  • Využívání odpadů a alternativních paliv v cementárnách a vápenkách
  • Využívání odpadů a alternativních paliv v energetickém sektor

Podle Statistiky bylo za rok 2021 energeticky využito celkem 1 297 594 tun odpadů (energie v palivu 19 248 854 GJ).

Spalovny

Nejvíce odpadů bylo energeticky využito ve spalovnách komunálního odpadu (ZEVO), konkrétně celkem 720 391 tun odpadů (energie v odpadu 6 961 924 GJ). Spalovny průmyslového odpadu a nemocničního odpadu spálily 86 795 tun odpadů (energie v palivu 1 268 757 GJ).

Energetické zdroje na paliva z odpadů

V případě alternativních paliv a odpadů* bylo v cementárnách a vápenkách v roce 2021 souhrnně spotřebováno celkem 486 565 tun (deklarovaný průmyslový odpad a jinam nezařazený odpad) při celkové energii 10 908 448 GJ. Z tohoto množství činila tuhá alternativní paliva (TAP) 367 935 tun, tedy 76 %.

V závodních energetikách pocházejících z vlastní průmyslové výroby (podle metodiky Eurostatu nelze zařadit do kategorií klasických paliv) bylo alternativních paliv a odpadů využito 2 266 tun (energie v palivu 50 942 GJ).

Z přehledných grafů ve Statistice je dobře patrné, že energetické využívání odpadů v České republice roste.

Stejně tak je vidět růst využívání alternativních paliv a odpadů v cementárnách a vápenkách. Statistika uvádí, že větší část tuhých alternativních paliv je vyráběna v České republice, zbytek pochází z dovozu ze zahraničí (Německo, Rakousko). Řada společností zabývajících se výrobou paliv z odpadů a jejich využití je sdružena v České asociaci odpadového hospodářství. TAP z průmyslových či živnostenských odpadů a z třídicích linek separovaného komunálního odpadu vyrábí nebo výrobu připravují například tyto členské společnosti ČAOH: OZO Ostrava s.r.o., Marius Pedersen a.s., FCC Česká republika, s.r.o., Rumpold s.r.o., AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., EcoWasteEnergy s.r.o. aj.

Paliva z odpadů jsou vhodnou cestou rozvoje energetického využití odpadů jak v ČR, tak v dalších státech EU. Tato cesta je úzce provázaná s možností splnění cílů Evropské unie požadující zásadní redukci množství vznikajících směsných komunálních odpadů. Dle Akčního plánu EU pro oběhové hospodářství by se do roku 2030 mělo zredukovat množství vznikajících směsných (zbytkových) komunálních odpadů o 50 %, což úzce souvisí s cílem dosáhnout recyklace komunálních odpadů nejméně ve výši 65 % do roku 2035.

Vysokého recyklačního cíle lze dosáhnout potřebným navýšením třídění a úprav odpadů do podoby využitelných druhotných surovin. Je obecně uznávaným odborným faktem, že pro dosažení recyklačního cíle bude třeba třídít a upravovat cca 85 % vznikajících komunálních odpadů.

Odpady z procesů třídění a ty, jež jsou k recyklaci nevyužitelné, mají velký energetický potenciál. Využití těchto odpadů pro výrobu standardizovaných paliv z odpadů odpovídajících nejmodernějším evropským technickým normám, je důležitou součástí budoucího energetického mixu navázaného na odpadové hospodářství. Paliva jsou připravována dle kvalitativních požadavků konkrétních odběratelů a jejich technologií. Dlouhodobá kvalita těchto paliv a ekonomická smysluplnost této cesty energetického využití odpadů je doložena dlouhodobými daty, která plynou i z výše uvedeného grafu MPO.

Dalšímu rozvoji energetického využití odpadů a paliv z odpadů může pomoci vyhláška k palivům z odpadů, pokud bude navázána na zmíněné evropské technické normy. Vyhláška může sjednotit pravidla dle evropských norem a zároveň, v souladu s evropskou legislativou, stanovit konec odpadového režimu pro tato paliva. Tak, jak to evropská legislativa předpokládá. Podrobněji se k výhodám energetického využití paliv z odpadů a k vyhlášce k palivům z odpadů ČAOH rozepsala v článku Paliva z odpadů jsou budoucností energetického využití nerecyklovatelných materiálů.

*Pozn.: Rozdělení alternativních paliv zařazených ve Statistice:

  • Kapalná alternativní paliva a odpady: ZPO; surový odpadní benzín; SLO; OXO; OSB; odpadní ředidla; odpadní oleje; KAP; ETO 10; ETO; Energooil; AROL aj.
  • OZE: MKM; kafilerní tuk; Lipix; čistírenské kaly (nemusí se jednat o 100% OZE) aj.
  • Pneu: Pneumatiky celé i drcené; TAP Pryž; Paltas; ALTPAL MP05 aj.
  • Tuhá aditivní paliva: Kormul; sludge; SNO; TPS NATUR; paliva a odpady z lagun; aj.
  • Tuhá alternativní paliva: ASAPAL; ASAKALOR; TAP RUMPOLD; TTS O; TAP Lafarge; Palozo; Palozo II; S.E.R.B.- REKLA; nerozlišená TTS; dovozová TAP, SRF aj.
  • Odpad – deklarovaný průmyslový odpad a jinam nezařazený odpad

Ke stažení:

Statistika energetického využívání odpadů a alternativních paliv 1989-2021

Statistika energetického využívání odpadů a alternativních paliv 1989-2016 obsahující více informací o historickém vývoji, statistice energetického využívání odpadů a také mezinárodní srovnání

Fotocez.cz
Zdroj: Enviweb

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
516
IT
381
Dotace a Finance
1388
Odpady
252

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze