Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Odpady

Prožíváme přelom v nakládání s odpady

Současné změny jsou důležité nejen pro současnost, ale hlavně pro budoucnost

V minulých dekádách bylo naprosto běžné, že na skládkách ve velkém končily využitelné složky odpadů. Jejich levné ukládání bylo široce rozšířenou praxí a cestou, jak dosáhnout nízkých nákladů s minimálním ohledem na skutečné společenské dopady. To se změnilo v prosinci 2020, kdy byly přijaty nové zákony o odpadech, obalech a výrobcích s ukončenou životností.
Motivací byl nejen závazek vůči EU zavést do naší legislativy již dříve přijaté evropské předpisy, ale i neudržitelnost extenzivního skládkování, které v posledních letech plnilo kapacity komunálních skládek takovým tempem, že zkracovalo jejich životnost a snižovalo jejich budoucí disponibilitu pro nerecyklovatelné a nespalitelné odpady.
Pro všechny aktéry, zejména obce a města a pro firmy, které se odpady zabývají, jde o změny naprosto zásadní. Podle mého názoru měly a také mohly nastat o řadu let dříve, jako v okolních zemích, avšak odpor skládkařské lobby byl velice efektivní.
 

Změny v odpadovém hospodářství

Co nyní stát může udělat pro to, aby tyto hluboké změny neprovázely problémy? A co pro ně dělá, kromě přijetí zmíněných nových zákonů?
Naštěstí je tu řada reálných kroků a pobídek s cílem pomoci požadovaným změnám. V několika posledních letech operační program Životní prostředí do oblasti moderního využívání odpadů investoval zhruba sedm miliard korun. V novém období 2021–2027 by měla tato podpora pokračovat a dále pomáhat modernizovat český odpadový sektor.
Neustálé stesky řady svozových společností a zpracovatelů odpadů nad přísností zákona a budoucích vyhlášek v oblasti recyklace budou muset být rychle nahrazeny reálnými úvahami, jak správně investovat do technologií a automatizace pro zvýšení úrovně materiálového využití odpadů. Stát nebo jím autorizované subjekty, na které je delegována odpovědnost například za nakládání s obalovými odpady, již nyní ve výši zhruba půl miliardy korun dotacemi přispěly na udržení chodu třídících linek v tomto přechodovém období. Dalším krokem bylo snížení DPH v květnu 2020 na opravy vybraných výrobků, od čehož se očekává snížení produkce odpadů ze strany spotřebitelů a domácností.
Protože úprava a třídění komunálního odpadu jsou nezbytnou podmínkou dalšího využití, došlo i zde ke snížení sazby DPH u zpracování komunálního odpadu z dřívějších 21 % na 15 %. Díky tomu bude separace a příprava komunálních odpadů k recyklaci nebo energetickému využití opět více konkurenceschopná oproti skládkám.
V neposlední řadě došlo k posunu při zadávání veřejných zakázek. Díky tomu se preferuje využití ekologičtějších postupů a materiálů včetně využívání recyklovaných surovin. Jak významný posun a příležitost pro recyklaci to je, ukazuje fakt, že roční průměrný objem zakázek z veřejných rozpočtů dosahuje výše 600 miliard korun. Možnost ve výběrových řízeních preferovat např. výrobky z recyklátů pozitivně ovlivní tržní poptávku po druhotných materiálech a podpoří další rozvoj trhu.
Výzev, které dnes řeší moderně orientované firmy, je více. Jen odklon od spalování uhlí v zájmu omezení emisí skleníkových plynů znamená, že materiálově nerecyklovatelné odpady s odpovídající výhřevností a bez nebezpečných složek mohou zcela udržitelně nahradit klasická fosilní paliva.
Všechny výše uvedené aktivity znamenají jedno: ochranu přírodních zdrojů a podporu cirkulární ekonomiky. Tím, že udržíme více materiálů déle v oběhu, zatímco dříve jsme se jich obratem zbavovali odvezením na skládku, přispíváme kromě ochrany životního prostředí i k větší surovinové bezpečnosti naší ekonomiky. Jakékoli snahy upravit zákon směrem zpět ke skládkování, neopodstatněné strašení spalovnami či šíření zpráv o rušení žlutých kontejnerů jsou jen snahou o zachování skládkařského byznysu či nepochopením podstaty a cílů současných změn.
 

ČAObH změny vítá

Argumentovat, „bude to všechno zbytečně drahé”, je krátkozraké a populistické! Česká asociace oběhového hospodářství naopak současné změny vítá, ačkoli je jasné, že se vše nestane ze dne na den a bez potřebných investic. Zásadní změna v uvažování všech aktérů od výrobců přes odpadáře až po spotřebitele je ale nevyhnutelná. Jde o přístup k přírodním surovinám, k výrobkům a jejich životnosti, o přístup k odpadům jako zátěži pro životní prostředí, ale zároveň možným zdrojům pro budoucnost. Pokud chceme pokračovat udržitelně a nezanechat zbytečné zátěže dalším generacím, přechod na oběhové hospodářství je nutný a ve výsledku se vyplatí.
Naši členové jsou součástí těchto změn a realizují je jak v průmyslovém, tak v municipálním prostředí. Zaměřujeme se na tyto klíčové oblasti: třídění a zpracování odpadů pro materiálovou recyklaci, využití energetického potenciálu nerecyklovatelných odpadů a rozvoj efektivních systémů pro využití čistírenských kalů a dalších biologicky rozložitelných odpadů.
Máte-li zájem se na těchto změnách s námi podílet, rádi s vámi, vedením obcí a měst, budeme spolupracovat.
 
Ing. Michal Stieber, MBA
Předseda výkonného výboru České asociace oběhového hospodářství
 
Kontakty na ČAOBH

Web: www.caobh.cz
Mobil: 724 695 777
E-mail: info@caobh.cz

Nejčtenější kategorie
Chytré město
444
Energetika
507
IT
372
Dotace a Finance
1374
Odpady
249

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze