Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Cestovní ruchŠkolstvíŽivotní prostředí

Svazky obcí pro efektivnější prosazování zájmů

Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko sdružuje celkem 25 obcí. Oficiálně zahájil činnost v dubnu 2016. Hlavní motivací pro zapojení do spolupráce bylo účinnější prosazování zájmů členských obcí a spolupráce v oblastech cestovního ruchu, školství, veřejného pořádku a životního prostředí.

„Impulsem pro vznik svazku byla vůle a chuť starostek a starostů pokračovat v aktivitách po ukončení projektu Podpora meziobecní spolupráce, do kterého se koncem roku 2013 obce Chomutovska zapojily,“ přibližuje začátky Lenka Kynčilová, Manažerka DSO Chomutovsko.

Cílem svazku je podpořit zajištění systematického a efektivního rozvoje zájmového území, ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráce.

„Unikátní je skutečnost, že území Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko je shodné s územím celého správního obvodu obce s rozšířenou působností Chomutov. To znamená, že všech 25 obcí z SO ORP Chomutov jsou zároveň členskými obcemi Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko. Velmi pozitivně je vnímáno členství trojkové obce Chomutov. Celkový počet obyvatel žijících v území svazku k 1.1.2022 je 79 204 obyvatel, podle údajů ČSÚ,“ sděluje Lenka Kynčilová.

Sdružené obce: Bílence, Blatno, Boleboř, Březno, Černovice, Droužkovice, Hora Sv. Šebestiána, Hrušovany, Chomutov, Jirkov, Kalek, Křimov, Málkov, Místo, Nezabylice, Otvice, Pesvice, Spořice, Strupčice, Údlice, Vrskmaň, Všehrdy, Všestudy, Vysoká Pec a Výsluní.

Předcházení vzniku odpadu

„Svoz komunálních odpadů zajišťují v území v podstatě dvě velké společnosti. V jednotlivých obcích funguje systém sběru komunálního odpadu v závislosti na místních podmínkách. Ty jsou dány zejména tím, zda obec leží v horské anebo v podhorské oblasti. Na náhorní plošině Krušných hor jsou obce roztroušeny v menších osadách, mají vyšší dopravní náklady na svoz odpadu, v zimních měsících při sněhových kalamitách mnohdy s problematickým přístupem. Město Chomutov s téměř 47 tisíci obyvateli má vlastní organizaci Technické služby města a tato společnost sváží odpady i z několika okolních obcí,“ vysvětluje Lenka Kynčilová.

Obce svazku podporují opatření k předcházení vzniku komunálního odpadu. V souladu se strategií rozvoje Chomutovska a jejím konkrétním cílem: „Zajistit efektivní systém svozu a likvidace odpadů – pohodlného pro občany“, se zapojují do společných projektů.

„Kancelář svazku pro obce realizuje již pátý projekt na pořízení kompostérů s využitím dotačních zdrojů. Velký zájem občanů o kompostéry trvá a tím se daří v území zajistit kvalitativně nejvyšší stupeň likvidace odpadů. Občané sami předcházejí vzniku komunálních odpadů,“ říká Lenka Kynčilová a dodává: „Dalším společným projektem k dosažení podobného cíle ze strany samotných členských obcí je projekt předcházení použití jednorázového plastového nádobí při kulturních, sportovních a společenských akcích, které se konají zejména v letních měsících.“

Svazek organizuje společná jednání k problematice odpadového hospodářství. Jednání se pravidelně konají za účasti zástupců obcí, kraje, ale i za účasti společností, které se na likvidaci odpadů v území Chomutovska podílejí.

Role DSO v oblasti zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod

Členské obce svazku jsou zároveň vlastníky zařízení na zásobování pitnou vodou a čistění odpadních vod. V území je většina zařízení spravována jednou společností. Před jednáním valné hromady vodárenské společnosti se představitelé členských obcí scházejí na setkáních svazku a radí se o společném postupu.

Výhody ze sdružování do svazků

Výhody pro obce plynou z pravidelných společných setkávání zástupců obcí, při kterých dochází ke sdílení ověřených postupů a dobré praxe, ale i k upozornění na „slepé uličky“. Kancelář svazku pomáhá členským obcím naplnit jejich záměry.

„Ve svazku se podařilo propojit všech 25 obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, včetně měst Chomutov a Jirkov. Právě zapojení obou větších měst do spolupráce obcí je pro region klíčové. Ve městech převládal názor, že spolupráce s okolními obcemi není tolik potřebná. Obě města mají zajištěnu dobrou dopravní obslužnost, rozvinutou síť obchodů a služeb. Na území ostatních obcí v území je nabídka nižší, ale může vhodně doplnit nabídku měst,“ konstatuje Lenka Kynčilová.

Kromě organizování společných setkání a poskytování poradenské činnosti manažerky kanceláře svazku organizují školení pro starosty a zaměstnance obcí přímo v místě, tzv. „na míru“ k aktuální problematice. Dále připravují společné projekty, do kterých se zapojí vždy několik členských obcí a zvýší se tak celkový přínos projektu pro celé území.

„Cílem svazku není dělat věci stejně na celém území. Každá obec je jiná, má jiné podmínky a potřeby, jiné prostředí. Starostky a starostové velmi vítají možnost zjistit, jak se žije obyvatelům v okolních obcích, jaké mají problémy a jak je řeší. Díky takto získaným informacím a zkušenostem si mohou vybrat řešení, které již bylo jinde vyzkoušeno a přizpůsobit je vlastním možnostem a podmínkám,“ uzavírá Lenka Kynčilová.

Foto: Wikimedia Commons
Zdroj: Komunální ekologie

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
519
IT
382
Dotace a Finance
1390
Odpady
254

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze