Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Místní rozvojPrávo

Petice starostů proti tranzitní dopravě v obcích

Časopis PRO města a obce podporuje petici starostů proti tranzitní dopravě v obcích. V únorovém vydání zveřejnil proto informaci o její přípravě. Na základě této informace kontaktovali někteří starostové obcí předsedu petičního výboru a starostu Města Tovačova Marka Svobodu a podpořili jej s tím, že mají zájem se k aktivitě připojit (město Mirotice a Nepomuk, obce z Mostecka, Plzeňska a další). Petici hodlají organizátoři předložit Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny, Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a Senátu, a to za účasti médií. Aby bylo možné realizovat podpis petice na více místech současně, proběhla 17. února videokonference s vedením Sdružení místních samospráv ČR (SMS). K petici se již připojilo Krajské shromáždění SMS Olomouckého kraje v čele s předsedou Tomášem Šulákem a Krajské shromáždění SMS Ústeckého kraje v čele s předsedou Petrem Liškou (starosta@malezernoseky.cz). Zde se již petice začala podepisovat. Organizátoři věří, že se jim podpisová místa podaří zajistit ve všech krajích, aby se připojilo co nejvíce starostů. Pro více informací lze psát na e-mail: obcedoprava@seznam.cz. Poskytne je i petiční výbor, starosta Města Tovačov Marek Svoboda a obce Blatec Mojmír Dostál a starostka obce Charváty Jarmila Kowalczuková. Více informací, včetně znění petice a reakce starostů, najdete na portalpromestaaobce.cz.

 

Reakce starostů na zveřejnění informace o petici

Předseda petičního výboru pan Marek Svoboda dostává podporu od Vás starostů z celé České republiky, což lze dokladovat například tímto výběrem z korespondence, která je publikována se souhlasem pisatelů:

 

Vážený pane starosto,

dočetl jsem se v únorovém PRO města a obce o Vaší aktivitě v boji proti tranzitu kamionové dopravy. I naše Město Nepomuk a Město Přeštice jsou tímto nešvarem poznamenané a hledáme cestu ve spolupráci s Plzeňským krajským úřadem k alespoň dílčímu omezení. Rozhodně se připojíme k vaší petici na podporu této iniciativy.

Děkuji Vám za zpětnou vazbu.

S pozdravem z rodiště sv. Jana Nepomuckého.
Ing. Jiří Švec
Starosta města Nepomuk

 

Vážený pane starosto,

jsem starostkou města Mirotice a několik let se snažím o vymezení tranzitní kamionové dopravy z města a obcí na D4. TKD jedoucí od Prahy na Blatnou a dále na hranice apod. si zkracují cestu přes Mirotice, Strážovice, Lom – vyhýbají se placenému úseku na D4 a případnému vážení na Nové Hospodě. Přetížené kamiony způsobují škody na obecním (kanalizace, komunikace…), krajském (most přes Lomnici – kulturní památka, nosnost 22t, komunikace …) i soukromém (popraskané domy, poničené fasády, vlhkost…) majetku, lidé jsou obtěžování hlukem a prachem, necítí se bezpečně – řidiči nedodržují ani předepsané rychlosti.

Prosím o zaslání textu petice, ke které bychom se rádi připojili.

Zdravím z krásných Jižních Čech.
Martina Mikšíčková
starostka
Město Mirotice

 

Dobrý den, pane starosto.

V časopise PRO města a obce jsem si přečetl o vaší aktivitě v rámci snahy o omezení tranzitní dopravy přes obce. Rád bych jakýmkoliv způsobem vaši aktivitu podpořil a zapojil se. Samozřejmě minimálně ve formě podpisu petice a pokud bude třeba, tak i jinými způsoby.

Jsme menší obec ve Středních Čechách a tento problém nás velmi trápí. Vedou přes nás objízdné trasy a různé zkratky mezi D1 a I/3 (Mirošovice-Benešov-Tábor) a dopravní zatížení na obou silnicích, které přes obec procházejí, se stává v posledních letech neúnosným.

Děkuji a jsem vám k dispozici.
Pavel Bartík
starosta Obce Soběhrdy

 

Videokonference jako způsob komunikace s dotčenými orgány

Návrhy obsažené v textu naší petice se inspirují legislativou platnou ve Slovenské republice již od roku 2014. Zpoplatnění silnic II. a III. třídy dlouhodobě podporuje i Krajský úřad Olomouckého kraje. Dne 16.2.2021 jsme zorganizovali videokonferenci se zástupcem Krajského úřadu Olomouckého kraje, Policie ČR z územní oblasti Olomouc, Přerov včetně dopravních inženýrů, starosty obcí Kožušany – Tážaly, Blatec, Město Tovačov, Uhřičice, zástupci petičních výborů občanů a na konferenci pohovořil také MUDr. L. Kantor, Ph.D. senátor za Olomoucký kraj. Toto společné setkání jsme plánovali již v říjnu 2020, bohužel kvůli nouzovému stavu se stále odkládalo. Platforma videokonference se osvědčila jako vhodný komunikační nástroj, kde si účastníci mohli mnohé záležitost vysvětlit a navzájem se informovat o přijatých opatřeních. I když totiž na sjezdech z dálnice byly v listopadu 2020 instalovány zákazové značky tranzitu nad 12 tun ve směru od Olomouce po Tovačov, stejně obcemi i nadále tranzitní doprava projíždí. Policie ČR provádí namátkové kontroly řidičů a dochází i k vážení vozidel, nicméně tato lokální omezení dopravy nevykazují takový očekávaný efekt. Zejména je zapotřebí uplatnit represivní opatření ze strany Policie ČR, která je však v době epidemie covid-19 personálně vytížená. Potřebujeme prosadit legislativní změny, zvýšit počet silnic I. tříd a dálnic, aby bylo kam odklánět tranzitní dopravu, je nutno při budování silnic myslet na odstavné plochy určené pro kontrolu váhy vozidel i samotných řidičů. O těchto námětech a problémech správců komunikací chceme vyvolat veřejnou debatu. Zejména bychom si přáli, aby problémům obcí začalo naslouchat také Ministerstvo dopravy.

Dne 20.1.2021 poslanec Ing. M. Jurečka předložil tři pozměňovací návrhy, a to k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (SNĚMOVNÍ TISK č. 374). Jejich obsahem je zavedení pravomoci obecní policie k měření rychlosti v obcích, právní úprava nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel a zavedení plošného zákazu jízdy nákladních automobilů o maximální přípustné hmotnosti převyšující 12 000 kg a jízdních souprav tvořených nákladním automobilem, jejichž maximální přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg, na pozemních komunikacích mimo dálnice a silnice I. tříd. I tyto návrhy mohou situaci pomoci, nicméně není jisté, zda a v jaké formě nakonec budou součástí právních předpisů. Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 374), čeká na projednání od prosince roku 2019.

 

Text petice

My, níže podepsaní starostové obcí a členové a Krajské shromáždění Sdružení místních samospráv České republiky, z. s. Olomouckého kraje vyjadřujeme své znepokojení nad legislativní situací v oblasti silniční dopravy, která je pro nás dlouhodobě neúnosná.

  1. Obcemi projíždí těžké nákladní vozy do 15 m délky a vozidla s vlekem a návěsové soupravy, jakož i tranzitní doprava o váze vyšší než 12t. Zejména těžké nákladní vozy a kamionová doprava působí nejen velký hluk, ale také vibrace.
  1. Nadlimitní hluk a vibrace znamenají pro obyvatele obcí vážný problém z hlediska kvality života. Dlouhodobé vystavování nadměrnému hluku a znečištění ovzduší vede k poškození zdraví, vibrace poškozují majetek občanů.
  1. Od 1.1.2020 bylo zavedeno mýtné pro vozidla nad 3,5 tuny na silnice I. třídy. Místo původních 234 kilometrů je nyní zpoplatněno celkem 1102 kilometrů. Rozšířil se také počet kilometrů zpoplatněných dálnic. Nákladní vozidla a tranzitní doprava cíleně objíždějí tyto placené úseky pozemních komunikací a využívají k dopravě neplacené úseky silnic II. a III. tříd.
  1. Obce se snaží bránit nadměrné nákladní dopravě veřejnými vyhláškami ve formě opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, a to formou omezení 12tunové nákladní dopravy na silnicích II. a III. třídy. Tato opatření jsou přijímána formou zdlouhavého procesu a s omezenou časovou platností. Osazování dopravního značení se zákazovými značkami je finančním výdajem, na němž se někdy podílí i samotné obce ze svých omezených rozpočtů. I po osazení zákazových značek se situace v obcích nezlepšuje a je zapotřebí zvyšovat kontrolu dodržování zákazu vjezdu vozidel nad 12 tun prostřednictvím Policie ČR a Celní správy. Tato restriktivní opatření kladou zvýšené nároky na personální a finanční zabezpečení policejních složek včetně hmotného vybavení pro účely zajištění vážení vozidel.
  1. V Poslanecké sněmovně je od roku 2019 návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 374). Do tohoto zákona by mělo být vloženo ustanovení o plošném zákazu nákladním automobilům o maximální přípustné hmotnosti převyšující 12 tun a jízdním soupravám tvořeným nákladním automobilem, jejichž maximální přípustná hmotnost převyšuje 12 tun po silnicích II. a III. třídy.

 

Na základě shora uvedeného

žádáme Petiční výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, se sídlem Sněmovní 176/4, 118 26 Praha 1 – Malá Strana, aby se zasadil o níže uvedené:

 

1) aby došlo k plošnému zákazu jízdy nákladním automobilům o maximální přípustné hmotnosti převyšující 12 tun a jízdním soupravám tvořeným nákladním automobilem, jejichž maximální přípustná hmotnost převyšuje 12 tun po silnicích II. a III. třídy na základě zákona s tím, že se tento zákaz vztahuje i na místní a účelové komunikace s vozovkou.

 

Silnice II. třídy jsou značené čísly. Silnice III. třídy značené nejsou. Pokud bude v zákoně ustanovení, že se tento zákaz vztahuje i na místní a účelové komunikace s vozovkou, pak nebude nutné zajistit, aby vlastník pozemní komunikace ve spolupráci se silničním správním úřadem silnici II. nebo III. třídy příslušným způsobem označil, což by bylo časově a finančně náročné v rámci celého území České republiky.

 

2) aby došlo k zavedení mýtného na silnicích II. a III. třídy, které slouží jako objízdné trasy pro nákladní dopravu na úkor občanů žijících v okolí takových pozemních komunikací.

 

Závěr

Přijdete se tedy k nám a svým podpisem podpořte společné úsilí obcí postižených nadměrnou tranzitní dopravou. Váš hlas bude více slyšet, když budeme jednotní. Samotné obce při své aktivitě změnit situaci s tranzitní dopravou opakovaně naráží na neochotu, sliby pomoci a zlehčování situace s tím, že jinde je to ještě horší, případně že chybí objízdné trasy a problém se přesune do jiných obcí. Nicméně občané jsou čím dál více nespokojení se situací, obracejí se na Policii ČR, na Vás jako starosty, na hygienické stanice se žádostmi o přijetí opatření, jež by jim ulevila od hluku, vibrací, prachu a nepříjemného života v těsné blízkosti kamionové dopravy. Udělejme tedy společně krok, který nám může pomoci, abychom byli vyslyšení.

Michaela Sigmundová

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
519
IT
382
Dotace a Finance
1390
Odpady
254

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze